Časopisy a informační média hematologické společnosti

Informačním buletinem ČHS byl dlouhodobě INFOHEM (redaktor M. Pecka), který informoval členy výboru společnosti o obsahu a rozhodnutích schůzí výboru a o všech závažných domácích a mezinárodních akcích se vztahem k hematologii.

Na Slovensku byl pod záštitou SHTS SLS a ČHS ČLS JEP vydáván čtvrtletník Hematológia a transfuziológia (hlavní redaktor D. Holomáňová). Roku 2002, po vzájemné dohodě obou výborů, odstoupila ČHS od spolupráce na vydávání tohoto časopisu a na základě dohody výborů ČSTL a ČHS ČLS JEP vstoupila do redakční rady časopisu Transfuze dnes, jehož název byl změněn na "Transfuze a hematologie dnes". Tento časopis se stal tiskovým orgánem obou odborných společností.

Od roku 2003 má ČHS své internetové stránky na adrese www.hematology.cz.

Činnost společnosti byla od počátku jejího vzniku zaměřena na činnost odbornou, vědeckou a na postgraduální vzdělávání. Úkoly se ale postupně, hlavně v posledním desetiletí, rozrůstaly na další a další pole působnosti - pro MZČR, Lékařskou komoru a zdravotní pojišťovny.

Současné úkoly ČHS jsou uvedeny v koncepci Hematologie vypracované výborem pod vedením jejího předsedy K. Indráka. Základní a celosvětově (ASH, ISH, EHA) akceptovanou tezí koncepce je, že hematologie je klinicko-laboratorní obor. Předmětem a cílem hematologie je diagnostika, terapie, prevence, depistáž, dispenzarizace a výzkum zabývající se krví a krvetvornými orgány včetně lymfatického systému a dále činnost konzultační, sdělovací, akreditační, licenční, posudková a zdravotně osvětová. Zdůrazněno je i napojení na mezinárodní aktivity ve výzkumu a v rozvoji oboru.

Členové ČHS jsou členy mezinárodních společností: European Hematology Association (EHA), International Society of Hematology (ISH), International Society on Hemostasis and Thrombosis (ISTH), European Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT), EuropeanLeukemia Nett (ELN) a významných zahraničních společností jakou je American Society of Hematology (ASH), American Society for Blood and Marow Transplantation (ASBMT) a další.