Zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Praha, 19.4.2013

Přítomni

Přítomni: Čermák, Starý, Pavlíková, Malý, Bystřická,Papajík, Penka, Kozák, Cetkovský, Hájek
Omluveni: Indrák, Jarošová, Matýšková
Hosté: Pecka

1) Kontrola zápisu schůze výboru 8.2.3013:

Byl podepsán kontrakt s EHA o poskytnutí CME kreditů na 3 akce ČHS v roce 2013 a následně provedena platba paušálu za CME kredity.

Společnost všeobecného lékařství žádá o určení přednášejících pro téma dif.dg. myeloproliferací a splenomegalie pro cyklus přednášek pro své členy, budou osloveni přednostové hematologických center dle regionů.

Doc.Čermák reprodukoval odpověď MZd na stížnost Společnosti lékařské genetiky, České společnosti klinické biochemie a České hematologické společnosti ke snížení úhrady kódů laboratorních vyšetření v úhradové vyhlášce pro rok 2013. Obsahem odpovědi je v zásadě poděkování MZd za zájem o tuto problematiku bez návrhu dalšího postupu či jednání.

Doc.Čermák odeslal odpověď ČHS prezidentovi SZP ing.Gajdáčkovi na jeho náměty ohledně organizace centrové péče v Severomoravksém kraji, v odpovědi je citováno stanovisko výboru ČHS ke vzniku nových center intenzivní hematologické péče, které je uvedeno v zápisu č.14 ze schůze výboru ČHS dne 8.2,2013.

2) Přijetí nových členů:

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Antošová Monika / FN Brno, OKH / Zdrav. laborant
 • Cihlářová Martina / FN Plzeň, HOO / Zdrav. laborant
 • Dvořák Martin, Dis / FN v Motole, OKH / Zdrav. laborant
 • Geierová Věra MUDr. / ÚHKT / Lékař
 • Hrabáková Kateřina, Bc. / Hematocentrum spol. s.r.o., Plzeň / Všeobecná sestra
 • Janatová Lenka, Bc. / FN Hradec Králové / Zdrav. laborant
 • Kadlčíková Hana, Mgr. / MEDEOR Přerov / JOP VŠ
 • Mičánková Simona / FN Brno, OKH / Zdrav. laborant
 • Pachner Martin, MUDr. / FN Plzeň / Lékař
 • Pavlištová Lenka, Mgr., Ph.D. / VFN Praha / JOP VŠ
 • Plicka Lukáš / FN v Motole / Zdrav. laborant
 • Provazníková Eva, MUDr. / KNTB, a.s. Zlín / Lékař
 • Šťastná Eva, MUDr. / Nemocnice Benešov / Lékař
 • Vykrutová Iva, Mgr. / SZZ Krnov / JOP VŠ
 • Zábranská Tereza, MUDr. / FN Plzeň / Lékař

Doc. Pecka žádá, aby byl pro laboranty s titulem Bc. požadován stejný členský příspěvek ČHS ČLS JEP jako pro laboranty bez tohoto titulu a ne jako pro vysokoškoláky. K požadavku se výbor vrátí na příští schůzi, podklady připraví prof.Starý.

3) Ocenění členů ČHS JEP:

Výbor ČHS souhlasí s tím, aby u příležitosti životního jubilea byla navržena v roce 2013 ocenění těmto členům ČHS:

 • Prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc: čestné členství v ČHS ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.: čestné členství v ČSL JEP
 • Prim. MUDr. Jaromír Gumulec, PhD.: čestné členství v ČHS ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD: čestné členství v ČHS ČSL JEP
 • Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.: čestné členství v ČHS ČLS JEP
 • Hana Šubrtová: čestné členství v ČHS ČLS JEP
 • Prim. MUDr. Lenka Walterová: čestné členství v ČHS ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Tomáš Lipšic,PhD, čestné členství v ČHS ČLS JEP

4) Zpráva o hospodaření za rok 2012:

Hospodaření za rok 2012 skončilo se ziskem 512 532,40 Kč zejména díky příjmům spojeným s organizací 14. Českého a Slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu v Brně a výnosům z časopisu Transfuze a hematologie dnes.

5) Plán akcí ČHS na rok 2014:

Výbor ČHS projednal a vzal na vědomí termíny či předpokládané termíny následujících odborných akcí a souhlasí s udělením záštity nad nimi:

 • Česko - Slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 22. - 24.5. 2014
 • Mezinárodní myelomový workshop: 11. – 13.4. 2014
 • Společný workshop České lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL: 20. – 21.3. 2014
 • Brněnské hematologické dny: 5. – 6. 11. 2014
 • Pražský hematologický den: 9. nebo 10. 10. 2014
 • Olomoucké hematologické dny: 1. – 3. 6. 2014
 • Jarní hematologické dny regionu Jižní Morava a Vysočina: 4.4. 2014
 • Celostátní konference laborantů a zdravotních sester: konec dubna 2014.
 • Česko-slovenská konference laboratorní hematologie: konec listopadu 2014.

6) Jednání s MZd:

Revize Věstníku MZd o centrové péči

Doc.Čermák seznámil výbor ČHS s návrhem revize koncepce hematologických center do nového Věstníku MZd. Centrová péče bude poskytována ve čtyřech okruzích chorob : hematoonkologie pro dospělé nemocné, dětská hematoonkologie, hemofilie a další krvácivé stavy, vzácné poruchy červené krevní řady.

Návrh odborných, personálních a materiálně technických podmínek vypracovali: pro hematoonkologii dospělých - přednostové všech center specializované hematologické péče, pro dětskou hematoonkologii – Klinika dětské hematologie a dětské hematologie FN Motol, pro hemofilii a krvácivé stavy – představitelé ČNHP, ÚHKT a kliniky dětské hematologie a dětské onkologie FN Motol, pro vzácné poruchy červené krevní řady – zástupci ÚHKT a kliniky dětské hematologie a dětské onkologie FN Motol, Hematoonkologické a dětské kliniky FN Olomouc.

Návrhy budou rozeslány členům výboru k připomínkám a k odsouhlasení a následně pak na MZd k dalšímu zpracování, výbor ČHS připomíná, že základní podmínkou pro další jednání je, aby ČHS mohla připomínkovat a odsouhlasit definitivní podobu Věstníku.

Jednání meziresortní skupiny pro vzácná onemocnění

Doc.Čermák předložil na MZd obecný návrh koncepce Center excelence pro vzácná onemocnění červené krevní řady a pro hemofilii a další vzácné krvácivé stavy, který byl schválen výborem ČHS. Konkrétní návrhy na Centra excelence zatím podala Praha (ÚHKT+ Klinika dětské hematologie a dětské onkologie FN Motol) na centrum pro hemofilii a centrum pro anemie, Brno (FN Brno Bohunice + dětská nemocnice FN Brno) na centrum pro hemofilii a Olomouc (FN Olomouc, Hematoonkologická a dětská klinika) na centrum pro anémie.

Projekt kultivace výkonů

Laboratorní sekce ČHS vypracovala připomínky k sazebníku výkonu a návrhy na zařazení STATIMOVÝCH vyšetření, připomínky za ČHS byly zaslány v termínu na MZd, v polovině dubna obdržela ČHS sdělení, že vzhledem k množství stále rozpracovaných výkonů nebude možno do současné revize již zapracovat kódy nové, k připomínce týkající se možnosti vykazování některých výkonů ke kódům klinických vyšetření bylo sděleno, že indikační omezení Q, jež toto umožňovalo, bylo zrušeno a tudíž ke kódům klinických vyšetření žádné další výkony, jejichž úhrada byla v minulosti součástí úhrady kódů, vykazovat nelze.

Jednání o projektu DRG.

Prim.Král provedl modelovou analýzu 10 nákladných nemocných s leukémií, kterou zaslal dr.Kárníkové do NRC, bude uskutečněno další společné jednání.

7) Jednání s plátci zdravotního pojištění:

Není uspokojivě dořešen systém žádostí o podávání centrových léků v indikacích mimo SPC, bude předmětem dalšího jednání na VZP a se SZP.

Dne 12.4.2013 proběhlo další jednání kulatého stolu se zástupci plátců zdravotního pojištění a MZd týkající se úhrady nákladné léčby tyrosin kinázovými inhibitory, bohužel účast ze strany zejména MZd a SUKLu byla velmi malá. Zástupci VZP zopakovali na jednání příslib hradit nákladnou péči nad dané limity, pokud se skutečně jedná o jediný možný efektivní způsob léčby a pokud má dané zařízení vyčerpány prostředky na centrové léky jako celek pro všechna oddělení a nemůže je efektivně přesunout.

Pracoviště rozšířené hematologické péče:

Výbor ČHS obdržel dopis od myelomové sekce ČHS se žádostí, aby byla výborem ČHS podpořena možnost podávání lenalidomidu u myelomu na Klinice hematoonkologie FN Ostrava. Výbor ČHS ČLS JEP přijal následující stanovisko (z 8 přítomných členů výboru s hlasovacím právem hlasovali pro: 5, zdrželi se: 3):
Výbor ČHS ČLS JEP uznává odbornou způsobilost pracoviště k zajištění léčby pacientů s mnohočetným myelomem v komplexní šíři včetně podávání přípravku lenalidomid. Zároveň však výbor ČHS vyvolá jednání se zdravotními pojišťovnami s cílem, aby plátci zdravotní péče garantovali adekvátní nárůst prostředků pro Kliniku hematoonkologie FN Ostrava ,aniž by došlo k poklesu objemu finančních prostředků na centrová léčiva pro stávající centra specializované hematoonkologické péče v České republice, což výbor ČHS považuje za zásadní podmínku k udělení této výjimky.

Prim.Hochová, prim.Ulrychová a dr.Grančarová byly písemně informovány o závěrech z jednání výboru ČHS ohledně jejich žádosti o přiznání statutu pracoviště rozšířené hematologické péče. Výbor ČHS souhlasí s tím, aby byl společně se zástupci pojišťoven a MZd proveden audit ve FN v Praze Motole a v Ústí nad Labem a pokud budou splněny podmínky požadované na pracoviště rozšířené péče, doporučí výbor ČHS, aby těmto zařízením byl udělen statut centra rozšířené hematologické péče. Výbor naopak nedoporučuje udělení tohoto statutu Karlovarské krajské nemocnici a.s., neboť v tomto zařízení není hematologická péče zajištěna v samostatné organizační jednotce. Výbor ČHS se bude rád účastnit dalších jednání ohledně možnosti vytvoření hematologického centra v Karlových Varech.

8) Jednání odborné společnosti se SÚKL – nové hodnotící zprávy:

ČHS se vyjadřovala k hodnotícím zprávám k přípravkům Arzerra a Reopro.

9) Laboratorní hematologie – vzdělávání laborantů a nepodkročitelná minima:

Paní Pavlíková informovala jednání o návrhu programu dalšího vzdělávání laborantů, jež proběhlo na MZd 22.2.2013, návrh vyvolal negativní reakci ze strany odborných společností a vedl k řadě nesouhlasných připomínek, sekce laborantů ČHS vypracovala připomínky za ČHS, které byly odeslány jako stanovisko výboru ČHS na MZd a kde je vyjádřen zásadní nesouhlas se zrušením specializačního vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní služba a jeho nahrazením certifikovanými kursy a se slučováním vzájemně nesouvisejících oborů. Dále vznesla ČHS dotaz na způsob jmenování členů zkušebních komisí.

Doc.Pecka informoval členy výboru o dopisu prim. MUDr. Ambrožové z OKBH nemocnice Prachatice, která se odvolává na některé části vyhlášky MZd ČR 99/2012 a dále žádá výbor společnosti o stanovisko k pracovníkům, kteří dlouhodobě pracují v odbornosti 818. K těmto požadavkům výbor společnosti zaujal toto stanovisko:
Výbor společnosti nemá námitek proti tomu, aby ve víceoborové laboratoři pracovali pracovníci s dlouholetou praxí v určitém oboru, ale v žádném případě případě tato dlouholetá praxe nemůže být zaměňována za specializační zkoušku v oboru. Výbor dále pověřil doc. Pecku, aby doplnil Nepokročitelná minima odbornosti 818 o některé níže uvedené části, tak aby tato minima byla v souladu s vyhláškou MZd ČR 99/2012:

 1. Za víceoborovou laboratoř považuje ČHS ČSL JEP takovou laboratoř, která provádí méně než 10 % všech vyšetření odbornosti 818 (sdílených i nesdílených) pro akutní lůžka a má personální zajištění pro minimálně 3 odbornosti se vzájemně nesdílenými výkony.
 2. Za hematologickou laboratoř lze považovat i specializované pracoviště, které provádí činnosti klinické hematologie nebo onkohematologie, neprovádí výkony odbornosti 818, ale provádí výkony povolené ke sdílení odbornosti 818 jinými odbornostmi.

10) XX.kongres České internistické společnosti ČLS JEP:

Výbor ČHS odsouhlasil program hematologického bloku (prof.Hájek- amyloidoza, doc.Čermák – některé vzácnější anemie v internistické praxi, prim.Matýšková – kontrola účinnosti antikoagulační léčby).

11) Různé:

Výbor ČHS vyhlásil soutěž o cenu České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v roce 2012.

Doc.Žák žádá jménem transplantační sekce ČHS o finanční podporu pro zavedení informačního systému REMEDY v rámci databáze EBMT, ČHS souhlasí s poskytnutím požadované částky 10.000,- EUR.

Prof.Kvasnička žádá o projednání možnosti sdílení kódu 91275 odbornosti 813 (vyšetření antifosfolipidových protilátek) odborností 818, bude projednáno se zástupci společnosti laboratorní alergologie a imunologie.

Doc.Papajík a doc.Čermák upozornili na problémy rozesílání materiálů ze strany sekretariátu ČLS JEP, vzhledem k několikatýdennímu zpoždění rozeslání informace ohledně OHD bylo nutno posunout termín dodání abstrakt a vznikl závažný skluz oproti původnímu plánu.

Realizaci webových stránek ČHS ČSL JEP od 1.1.2014 bude zajišťovat Mgr. Filip Vrbacký ze IV. interní hematologické kliniky FN v Hradci Králové.

Laboratorní sekce ČHS souhlasí s výjimkou pro uvolňování výsledků na oddělení klinické hematologie ÚLD v Ostravě.

Dr.Marinov žádá o záštitu ČHS nad projektem externího hodnocení kvality v průtokové cytometrii, systém vzájemného mezilaboratorního hodnocení je požadován pro akreditaci a SEKK tuto možnost nenabízí, doporučeno nejprve projednat se zástupci SEKK.

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP zve na 14. Pracovní dny v transfuzním lékařství pořádané ve dnech 17.10. -19.10.2013 v Liberci.

Termín konání příští schůze:

26.6.2013, Praha

Zapsal: doc. Kozák
Zkontroloval: doc. Čermák