Zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Praha, 23.9.2013

Přítomni

Přítomni: Čermák, Starý, Pavlíková, Bystřická, Papajík, Trněný, Indrák, Cetkovský
Omluveni: Malý, Penka, Matýšková, Jarošová, Hájek, Kozák

1) Kontrola zápisu schůze výboru 26.6. 2013:

Ve spolupráci s přednosty Center specializované hematologické péče byl vytvořen program seminářů pro Společnost všeobecného lékařství.

Společnost lékařské imunologie se zatím nevyjádřila k žádosti o sdílení výkonu 91275.

Před urgenci zatím ČHS neobdržela podepsaný kontrakt s EHA ohledně CME kreditů na rok 2013.

2) Přijetí nových členů:

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Bergerová Veronika, MUDr. FN Plzeň lékařka
 • Brillantová Martina FN Ostrava zdr. laborantka
 • Dobrovolný Jan, MUDr. FNKV Praha lékař
 • Jarošová Eva, Mgr. FN Ostrava JOP VŠ
 • Jelínek Tomáš, MUDr. FN Ostrava lékař
 • Kolářová Zuzana, MUDr. Slezská nemocnice v Opavě lékařka
 • Krbec Michal, Bc. FNKV Praha zdr. laborant
 • Martinková Lenka, MUDr. FN Ostrava lékařka
 • Moldříková Libuše FN Ostrava zdr. laborantka
 • Nemethová Lenka FN Ostrava zdr. laborantka
 • Noviková Olesya, Bc. FN Ostrava zdr. laborantka
 • Piková Tereza, Mgr. FN Ostrava zdr. laborantka
 • Svěchová Hana, Mgr. FN Ostrava JOP VŠ
 • Vrublová Petra, Bc. FN Ostrava zdr. laborantka

Žádost pí Kristýny Kmentové o snížení ročního členského příspěvku na období 2012-14 z důvodu mateřské dovolené, výbor ČHS souhlasí.

Stav členské základny ČHS k 29.7. 2013:
1029 členů (lékaři: 526, VŠ nelékaři: 236, ostatní: 267)

3) Cena České hematologické společnosti za nejlepší publikaci v oboru hematologie v roce 2012:

Výbor ČHS udělil dvě ceny za nejlepší původní vědeckou práci ve výši 30 000,- Kč:

MUDr. Mgr. Marku Mrázovi, Ph.D. z Interní hematoonkologické kliniky FN Brno s kolektivem spoluautorů:
Mraz M, Dolezalova D, Plevova K, Stano Kozubik K, Mayerova V, Cerna K, Musilova K, Tichy B, Pavlova S, Borsky M, Verner J, Doubek M, Brychtova Y, Trbusek M, Hampl A, Mayer J, Pospisilova S.MicroRNA-650 expression is influenced by immunoglobulin gene rearrangement and affects the biology of chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2012 Mar 1;119(9):2110-3.

a

Mgr. Karolině Kramarzové, Ph.D. z Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol s kolektivem spoluautorů:
Kramarzova K, Stuchly J, Willasch A, Gruhn B, Schwarz J, Cermak J, Machova-Polakova K, Fuchs O, Stary J, Trka, J, Boublikova L. Real-time PCR quantification of major Wilms tumor gene 1 (WT1) isoforms in acute myeloid leukemia, their characteristic expression patterns and possible functional consequences. Leukemia 2012; 26(9): 2086-95.

Výbor ČHS dále udělil Cenu za nejlepší monografii ve výši 30 000,- Kč doc. MUDr. Edgaru Faberovi,CSc. z Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc za knihu:
Faber E a kolektiv. Základy hematologické diagnostiky, vydáno nakladatelstvím Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2012 (ISBN978-80-244-2935-9).

Diplomy budou předány oceněným u příležitosti Pražského hematologického dne 10.10. 2013.

4) Plán akcí ČHS na rok 2014:

 • Společný workshop České lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL: 20.-21.3., Praha
 • Jarní hematologické dny regionu Jižní Morava a Vysočina, 4.4., Uherské Hradiště
 • Mezinárodní myelomový workshop 11.-13.4., Mikulov
 • Celostátní konference laborantů a zdravotních sester, 27.-29.4., Harrachov
 • Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze, 22.-24.5., Martin
 • Olomoucké hematologické dny 1.-3.6., Olomouc
 • Pražský hematologický den 9. 10., Praha
 • Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, říjen, Olomouc
 • Brněnské hematologické dny 5.-6.11., Brno
 • Česko-Slovenská konference laboratorní hematologie, 20.-21.11., Hradec Králové
 • Doc.Čermák bude kontaktovat představitele Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti ohledně stavu příprav plánovaného společného sjezdu ČHS, STL a SHTS.

5) Věstník MZ o centrové péči v hematologii

Návrh novely za ČHS byl předán na MZd ke konečným připomínkám, bude urgováno jejich dodání.

6) Audity pracovišť žádajících o přiznání statutu Center rozšířené hematologické péče:

Výbor ČHS doporučil ZP na základě zpráv auditorských komisí jmenovat Centrem rozšířené hematologické péče Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a.s. –Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Oddělení klinické hematologie FN Motol, Praha.
Rozhodnutí výboru ČHS bude doručeno přednostům výše uvedených oddělení a v kopii na ředitelství VZP a SZP.

Výbor ČHS souhlasí s vyplacením odměny členům auditorských komisí.

7) Zprávy ze SÚKL a z jednání se zástupci zdravotního pojištění:

ČHS připomínkovala hodnotící zprávy přípravků oxid arsenitý, alemtuzumab, etamyslát, cytarabin, retinová kyselina.

Na žádost VZP se ČHS vyjádřila k indikačnímu omezení přípravku Levact, kde doporučila omezení A/HEM,ONK bez zařazení mezi centrové léky, protože přípravek nahrazuje léčiva, která nejsou centrová.

ČHS opakovaně informovala zástupce SZP i VZP o problémech vyplývajících z nedostatku přípravku Alkeran, Leukeran a Busulfan drg., dále jednala s firmou Aspen, jejichž zástupcům bylo opakovaně zdůrazněna nutnost podání žádosti o změny výše úhrady přípravků.

ČHS odeslala Mgr.Mátlovi na MZd žádost o urychlené řešení výpadku perorální formy Cyclophosphamidu z řádného dovozu, přislíbena urychlená registrace Endoxanu drg.

8) Jednání v Národním referenčním centru pro DRG:

Na zasedání Národního referenčního centra prezentovala dr.Kárníková výsledky společné analýzy s návrhem úprav pro hematoonkologické diagnozy s užitím podkladů dodaných prim.Králem z FN Brno Bohunice. Výsledkem analýzy bylo potvrzení nevýhodnosti platby podle systému DRG. pro hematoonkologické diagnozy a hematologické diagnozy obecně s návrhem vytvoření odlišného systému platby za intenzivní a paliativní léčbu hematologických malignit jako minimálního řešení a jiného systému platby pro centra vůbec (např.výkonově) jako optimálního řešení. Zástupci NRC tento návrh akceptovali.

Výbor ČHS souhlasí s vyplacením odměny prim.Královi za práci za ČHS pro NRC.

9) Úhradová vyhláška na rok 2014, akreditace laboratoří a kultivace Sazebníku výkonů:

Zástupci laboratorních společností ČLS společně kritizovali návrh VZP ČR na úhradu služeb poskytovaných komplementem na rok 2014, zejména výši úhrady molekulárně genetických kódů, na společnou žádost VZP a SZP pak ČHS vypracovala návrh omezení indikace pro molekulárně genetická vyšetření jak indikujícím pracovištěm, tak frekvencí vyšetření.

Na žádost plátců zdravotního pojištění byl laboratorními společnostmi ČLS vypracován seznam minimálních vyšetření, jež by měla být laboratoří akreditována pro uzavření smlouvy. Za ČHS návrh vypracovala laboratorní sekce a jedná se následující vyšetření : PT,APTT,fibrinogen (vše koagulační metodou), D dimery (LIA metodou), krevní obraz, diferenciální počet leukocytů (přístrojově), analýza nátěru periferní krve (včetně nátěru a barvení).

Výbor ČHS souhlasí s potvrzením garance vysoké odborné kvality pro pracoviště průtokové cytometrie 2.LF UK v Praze Motole pro potřeby akreditace ČIA.

Vzhledem k tomu, že pro metody průtokové cytometrie v hematologii neexistuje systém externí kontroly kvality, souhlasí výbor ČHS s garancí projektu mezilaboratorní kontroly kvality, jenž navrhuje dr.Marinov, účast minimálně v tomto systému kontroly kvality je požadována pro akreditaci ČIA. Výbor ČHS doporučuje o projektu informovat zástupce společnosti lékařské imunologie.

10) SEKK:

Výbor ČHS souhlasí s návrhem Certifikace úspěšnosti v systému externího hodnocení kvality pro rok 2014.

Prim.Blatný odeslal řediteli SEKK a předsedovi ČHS dopis s připomínkami a návrhy týkajícími se práce SEKK, za ČHS odpověď prim.Blatnému vypracovali jmenovaní zástupci ČHS v SEKK prim.Matýšková a dr.Mikulenková, jímž byla předána i další reakce prim.Blatného na jejich odpověď.

Prof.Starý upozorňuje, že připomínky k práci SEKK odeslala i prim.Hochová z OKH FN Motol, výbor ČHS navrhuje na příští zasedání výboru pozvat jak zástupce ČHS v SEKK, tak prim.Blatného a prim.Hochovou a ing.Budinu za SEKK ke společné diskusi a vyjasnění problémů.

11) Různé:

Výbor ČHS souhlasí s poskytnutím pravidelného příspěvku Asociaci laborantů ve výši 6000,- Kč na rok 2014

Výbor ČHS se seznámil se závěry z jednání Národní transfuzní komise a s doporučeními pro podávání transfuzních přípravků, které vypracovala STL.

Prof.Cetkovský informoval o přípravách Pražského hematologického dne, prof.Penka podal písemnou zprávu o přípravě VIII.Brněnských hematologických dnů.

Výbor ČHS souhlasí s poskytnutím záštity pro II.laboratorní workshop „BCR-ABL monitorování v klinické praxi“ pořádaný 7.10.2013 v ÚHKT.

Redakce časopisu Journal of Haematology nad Thromboemblic Diseases nabízí ČHS kontrakt formou „scientific aliance“. Výbor ČHS posoudil návrh a nedošel zatím k přesvědčení o výhodnosti a nutnosti takovéhoto kontraktu.

ČHS se připojila k negativnímu stanovisku odborných společností týkajícímu se plánovaných domácích porodů.

Výbor ČHS souhlasí s podporou zachování oddělení klinické hematologie se 4 lůžky v Pardubické krajské nemocnici.

Termín konání příští schůze:

6.11.2013, Brno

Zapsal: prof. Starý
Zkontroloval: doc. Čermák