Zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Praha, 2.12.2013

Přítomni

Přítomni: Čermák, Starý, Pavlíková, Bystřická, Papajík, Trněný, Indrák, Cetkovský, Jarošová, Hájek
Omluveni: Malý, Penka, Matýšková, Kozák
Hosté: Žák, Starostka, Král

1) Kontrola zápisu schůze výboru 23.9. 2013:

Byla odeslána podepsaná dohoda s EBMT týkající se finanční podpory inovace EBMT registru ze strany ČHS.

Byla odeslána odpověď na dopis ČHS prof.Indrákovi, v níž bylo potvrzeno stanovisko ČHS k podávání centrových léků včetně omezení podávání inhibitorů tyrosin kinázy na centra specializované hematoonkologické péče.

Plátcům zdravotního pojištění (VZP,SZP) bylo odesláno doporučení výboru ČHS k udělení statutu pracoviště rozšířené hematologické péče pro oddělení klinické hematologie FN v Praze Motole a oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

2) Přijetí nových členů:

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Bakhtary Silvie, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Brusová Lucie, Bc., FN Ostrava, všeob. sestra
 • Bujnochová Pavla, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Buricová Alexandra, MUDr., ÚVN Praha, lékař
 • Cieslarová Hana, Mgr., FN Ostrava, všeob. sestra
 • Doležalová Martina, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Ďuras Juraj, MUDr., FN Ostrava, lékař
 • Gerezdesová Šárka, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Horáková Kateřina, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Hulcová Dagmar, MUDr., Karlovarská krajská nemcnice, a.s., lékař
 • Koreníková Šárka, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Kunstová Olga, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Lajgotová Michaela, N Ostrava, všeob. sestra
 • Mrovcová Lucie, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Němcová Anna, Bc., FN Ostrava, všeob. sestra
 • Němcová Jana, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Neumannová Žaneta, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Opravilová Margita, RNDr.,Ph.D., FN Ostrava, JOP VŠ
 • Slováčková Martina, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D., FN Ostrava, JOP VŠ
 • Válka Jan, MUDr., ÚHKT Praha, lékař
 • Valoušková Eva, FN Ostrava, všeob. sestra
 • Vyhnánková Františka, Mgr., FN Ostrava, všeob. sestra
 • Žitníková Věra, FN Ostrava, všeob. sestra

S žádostí pí Elišky Klimešové o snížení ročního členského příspěvku na období 2013-15 z důvodu mateřské dovolené, výbor ČHS souhlasí

3) Plán akcí ČHS na rok 2014:

ČHS pořádá:

 • XXVI.Celostátní konference laborantů a zdravotních sester, 27.-29.4., Harrachov
 • XXVIII.Olomoucké hematologické dny, 1.-3.6., Olomouc
 • Pražský hematologický den, 9. 10., Praha
 • XXIV.Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky, 10.-12.10., Olomouc
 • IX.Brněnské hematologické dny, 4.-5.11., Brno
 • XV.Česko-Slovenská konference laboratorní hematologie, 20.-21.11., Hradec Králové

ČHS poskytuje záštitu:

 • 16.Postgraduální kurs Sepse a MODS, 21.-24.1. Ostrava.
 • XX. Pařízkovy dny, 13. – 14.3., Ostrava
 • Společný workshop České lymfomové skupiny a České skupiny pro CLL, 20.-21.3., Praha
 • Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a Vysočina, 4.4., Uherské Hradiště
 • Mezinárodní myelomový workshop, 11.-13.4., Mikulov
 • 9th Biennial Childhood Leukemia Symposium, 28.-29.4., Praha
 • Podzimní hematologický den regionu jižní Morava, kraje Vysočina a Zlínského kraje, 26.9., Brno

O CME kredity EHA se pro rok 2014 uchází OHD, PHD, BHD a nově i Pařízkovy dny

Výbor se rozhodl na základě žádosti CME jednotky EHA ustanovit pověřeného zástupce pro kontinuální vzdělávání garantované EHA a současně retrospektivně ověří procento žadatelů o EHA kredity na domácích sjezdech v minulých letech

XVII. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd by se měl dle informace prof. Mistríka uskutečnit na podzim 2014 v Bratislavě, zatím však výbor ČHS neobdržel ze slovenské strany žádnou oficiální informaci.

Doc.Čermák bude kontaktovat zástupce výboru SHTS s tím, že ČHS předpokládá konání sjezdu na Slovensku v roce 2014 či 2015, pokud nebude slovenská strana schopna sjezd uspořádat, nabídne ČHS uspořádání sjezdu v ČR v roce 2015 či 2016.

Rozesílání informace o sjezdech poštou je možné prostřednictvím ČLS po přímé úhradě poštovného organizátorem sjezdu, v elektronické podobě je rozesílána informace zdarma, rovněž prostřednictvím ČLS, část členů ČHS ale nemá uvedenu adresu pro elektronickou komunikaci.

4) Zpráva o hospodaření ČHS, rozpočet na rok 2014:

Ve 3.čtvrtletí byly vyšší náklady na rozesílané dokumenty a na cestovné, nicméně celková výše nákladů nepřekročila náklady ve srovnání s rokem 2012.

p.Pavlíková předložila vyrovnaný rozpočet na rok 2014.

5) Volby do výboru a revizní komise ČHS:

Výbor rozhodl o konání voleb výboru a revizní komise pro nové funkční období v první polovině roku 2014, na příštím zasedání výboru bude zvolena volební komise a určeny termíny voleb, které proběhnou korespondenční formou, volby proběhnou jednokolově, na webu ČHS bude vyvěšen aktuální seznam členů ČHS, podle něhož mohou členové vybírat navrhované kandidáty do výboru.

6) Jednání na MZDd:

Věstník o centrové péči:

Byly odeslány připomínky ke konečnému návrhu Věstníku, který ČHS obdržela z MZd, připomínky se týkají zejména přesného uvedení počtu personálu požadovaného pro jednotlivá oddělení podle návrhu ČHS, nikoli pouze odkazu na vyhlášky MZd vzhledem k tomu, že počty se neshodují.

Úhradová vyhláška na rok 2014:

ČHS v připomínkách k návrhu požaduje zařazení přinejmenším dg. chronické myeloidní leukémie do skupiny chronických onemocnění s povoleným meziročním nárůstem 108% pojištěnců. Návrh podpořila asociace nemocnic a sdružení nemocných.

V návrhu vyhlášky jsou nově hematoonkologické diagnózy zařazeny mezi dg. hrazené tzv. případovým paušálem se specifikačním navyšujícím koeficientem pro centra (DRG). Po konsultaci s přednosty center specializované péče zatím výbor ČHS tento bod nepřipomínkoval.

Na dotaz MZd ohledně certifikátů kvality, jež je možno uznávat podle návrhu úhradové vyhlášky pro vyšší úhradu výkonu, potvrzuje ČHS, že pro hematologii jsou platnými certifikáty ISO ČSN 15189 a NASKL II.

ČHS se podílela spolu s ostatními laboratorními OS na vypracování návrhu seznamu vyšetření, jež by měla sloužit k hodnocení stupně kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče. Za hematologii byla potvrzena následující vyšetření : PT, APTT, fibrinogen, D dimery, KO, přístrojový diferenciál, hodnocení nátěru periferní krve.

Kultivovaný seznam výkonů s bodovými hodnotami:

ČHS připomínkovala výši úhrady sdílených kódů odborností 813 a 816, kde zejména u molekulárně genetických vyšetření dochází ke snížení ohodnocení řady výkonů o téměř 50% oproti současné úhradě, což pro nemocnice provádějící tato vyšetření představuje za rok ztrátu ve výši desítek milionů Kč.

7) SÚKL:

ČHS se vyjadřovala k hodnotícím zprávám týkajícím se bortezumibu (požadavek možnosti použití v kombinované léčbě relapsu myelomu), ofatumumabu, valgancikloviru (zásadní nesouhlas s omezením indikací přípravku), koagulačnímu faktoru VIII. s obsahem vWF, koagulačnímu faktoru VII.

8) Zpráva o zasedání prezidentů evropských hematologických společností:

EHA informuje o sníženém členském poplatku pro členy do 35 let ( 20 EUR ročně), dále o otevření webové stránky EHA Learning Center přístupné pro členy, žádá o implementaci CV Passportu a provedení retrospektivního hodnocení pasportu atestanty z poslední doby.

Bude otevřen další ročník EHA MasterClass pro přípravu před atestací a nově EHA BiteClass (krátkodobé monotematické kursy i pro atestované), přihlášky je nutno odevzdat do konce ledna 2014 předsedovi ČHS.

9) Organizace hematologické péče v Moravskoslezském kraji:

Primář Starostka, krajský garant pro obor hematologie v Moravskoslezském kraji, seznámil výbor s organizací centrové hematoonkologické péče pro dospělé, která se realizuje v pracovištích rozšířené hematoonkologické péče v Ostravě, Opavě, Havířově a Novém Jičíně.

V písemném dokumentu podepsaném přednosty hematologických oddělení v Havířově, Opavě, Novém Jíčíně, Karviné, Třinci, Frýdku-Místku a Krnově hodnotí tito přednostové současnou strukturu a organizaci hematologické péče včetně návaznosti na centra intenzivní péče v Olomouci a v Brně za „ plně funkčné z hlediska kvality, potřebnosti, účelnosti i přiměřené dostupnosti “. Přednostové se domnívají, že „v tomto kontextu není vznik dalšího CIHP v současné sítí diagnosticko-léčebné péče o hematologické nemocné v Moravskoslezském kraji nutný“. Dokument v plném rozsahu je přílohou zápisu.

Profesor Hájek, přednosta Kliniky hematoonkologie FN Ostrava, přednesl zprávu o stavu příprav jeho pracoviště k získání statutu Centra vysoce specializované hematoonkologické péče a opětovně požádal výbor o garanci přechodného období nutného pro naplnění podmínek získání tohoto statutu.

V následné diskusi týkající se způsobilosti nových pracovišť usilujících o statut transplantačního centra, podmínek získání tohoto statutu a garance transplantačního programu vystoupili prof.Hájek, prof. Indrák a doc. Papajík, s kritickými připomínkami týkajícími se vydávání stěpu tkáňovou bankou HOK FN Olomouc a získávání štěpu FN Ostrava.

Doc.Čermák seznámil přítomné se závěry konzultace s Centrem zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a se SUKL (oba dva texty jsou přílohou tohoto zápisu). Za Transplantační sekci ČHS ČLS JEP tlumočil stanovisko doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. - Prof.Indrák informoval výbor ČHS, že tkáňové centrum FN Olomouc již podniklo kroky nutné k vydání distribučního povolení SUKLem.

Doc.Čermák a doc.Žák za transplantační sekci ČHS následně zdůraznili zájem výboru ČHS udržet vysokou úroveň transplantačního programu, k čemuž by měl sloužit dále zmíněný návrh garance programu transplantace krvetvorných buněk.

10) Zpráva o jednání Transplantační sekce:

Předseda TS doc. Žák předložil návrh garance programu transplantace krvetvorných buněk pro přechodné období pracovišť usilujících o získání statutu transplantačního centra, auditem pracoviště ověří zástupci TS splňuje-li požadavky pro realizaci transplantačního programu, součástí garance musí být i jmenovité uvedení spolupracujícího zkušeného transplantačního centra komunikujícího indikace k transplantaci a potenciální komplikace zákroku. Výbor ČHS souhlasí se základní koncepcí návrhu a navrhuje obdobnou roli leukemické sekce pro udělení garance programu diagnostiky a léčby pacientů s akutní leukémií vysokodávkovanou chemoterapií pro přechodné období.

Výbor ČHS doporučil, aby předseda transplantační a leukemické sekce vypracovali konkrétnější a podrobnější podmínky garance včetně bližší charakteristiky pojmu přechodného období, jenž by měl mít nějaký legislativní podklad.

11) Různé:

Výbor ČHS souhlasí s novými doporučenými postupy laboratorní sekce při hodnocení nátěru periferní krve a přípravě a barveni nátěru periferní krve a aspirátu kostní dřeně, včetně kontrolní činnosti.

Myelomová sekce vytvořila návody diagnostiky a léčby amyloidózy u pacientů s mnohočetným myelomem, návrh byl podroben oponentuře, výbor ČHS souhlasí s uvedením doporučení jako doporučení ČHS.

Výbor navrhuje upravit znění přihlášky do odborné společnosti na webu ČHS.

Anesteziologická společnost žádá o podporu ČHS při prosazení indikace užití F XIII. při léčbě neztišitelného krvácení, dop. předat k posouzení dr.Salajovi a prim.Blatnému.

ČHS se vyjádřila zamítavě k žádosti některých biochemických laboratoří ohledně možností sdílení kódu 96167, důvodem je to, že součástí kódu je interpretace diferenciálního rozpočtu, což vyžaduje přítomnost vysokoškoláka se specializací v odbornosti 818.

RNDr.Dobrovolná z ÚHKT Praha žádá o souhlas s úpravou názvu Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku na Národní referenční laboratoř pro DNA/RNA diagnostiku v onkohematologii, výbor souhlasí.

Mgr.Plodek žádá o možnost nové propagace Hematozpravodaje formou E-mailu členům společnosti, dále o souhlas se zveřejněním přehledu akcí ČHS a některých doporučených postupů ČHS na stránkách Hematozpravodaje – výbor ČHS souhlasí a navrhuje použít Hematozpravodaj i pro distribuci CV pasportu.

Výbor ČHS souhlasí s poskytnutím záštity 16. Postgraduálnímu kursu Sepse a MODS, jenž se koná v Ostravě ve dnech 21.1. – 24.1.2014.

Fixní termíny schůzí výboru pro první polovinu roku 2014:

Formou Doodle hlasování budou v prosinci navrženy tři řádné termíny zasedání výboru v únoru, dubnu a červnu

Termín konání příští schůze:

Únor 2014 dle výsledků hlasování.

Zapsal: prof. Starý
Zkontroloval: doc. Čermák