Zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Praha, 14.4.2014

Přítomni

Přítomni: Čermák, Starý, Pavlíková, Bystřická, Papajík, Trněný, Indrák, Cetkovský, Jarošová, Penka, Kozák
Omluveni: Malý, Hájek, Matýšková

Program jednání schůze byl odsouhlasen jednomyslně.

Výbor ČHS v úvodu uctil památku zemřelého prof.MUDr. Ladislava Chrobáka, DrSc., dlouholetého člena výboru České a Slovenské hematologické a transfuzní společnosti ČLS JEP.

1) Kontrola zápisu schůze výboru 12.2. 2014:

 • Předseda ČHS obdržel dopis z ředitelství VZP, v němž dr.Honěk informuje o uzavření smlouvy na centrová léčiva v rámci pracoviště rozšířené péče s MN Ústí nad Labem.
 • Výbor ČHS poskytnul příspěvek ve výši 40.000,- Kč na mezinárodní symposium Pražská škola průtokové cytometrie.
 • Výbor ČHS vyhlásil dne 5.3.2014 soutěž o cenu ČHS za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v roce 2013.

2) Přijetí nových členů:

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Adámková Ivana, FN Hradec Králové
 • Adamusová Lucie, Mgr., FN Ostrava
 • Bašová Petra, Mgr. Ph.D., 1. LF UK Praha
 • Baťhová Iveta, FN Hradec Králové
 • Böhmová Martina, MUDr., ÚHKT Praha
 • Bubeníková Veronika, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Čábelová Kateřina, Mgr., FN Brno
 • Čápová Irena, MUDr., ÚHKT Praha
 • Dobrovolná Marie, RNDr., ÚHKT Praha
 • Doležalová Magdalena, FN Hradec Králové
 • Dostálová Merkerová Michaela, Ing. Ph.D., ÚHKT Praha
 • Heneová Monika, FN Hradec Králové
 • Horálková Lenka, PharmDr. Ph.D., FN Olomouc
 • Housková Irena, DiS., ÚHKT Praha
 • Chalupníková Petra, FN Olomouc
 • Jakšíková Eva, FN Ostrava
 • Janotová Andrea, Mgr., FN Ostrava
 • Jašková Jaroslava, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Jelínková Radka, FN Hradec Králové
 • Kalina Tomáš, Doc. MUDr. Ph.D., FN Motol Praha
 • Kaššovicová Veronika, MUDr., KN Liberec
 • Klapuchová Hana, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Kořístek Zdeněk, MUDr. Ph.D., FN Ostrava
 • Králová Anna, Mgr., Prevedig, s.r.o., Praha
 • Králová Šárka, Bc., Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Kružíková Jaroslava, VFN Praha
 • Křupková Lenka, Mgr., FN Olomouc
 • Kučerová Jana, Mgr., LF UP Olomouc
 • Kučerová Zuzana, MUDr., FN Ostrava
 • Kutáč Dominik, MUDr., ÚVN Praha
 • Latečková Lucie, MUDr., VFN Praha
 • Lehká Renata, FN Hradec Králové
 • Lévová Dana, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Lučná Martina, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Magulová Zuzana, Bc., ÚHKT Praha
 • Machutová Michaela, Bc., Diagnostika s.r.o., Ústí nad Labem
 • Marečková Andrea, Mgr., FN Brno
 • Mertová Jolana, MUDr., ÚHKT Praha
 • Michalíková Marie, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Mosná Lenka, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Neplechová Daniela, FN Olomouc
 • Nevímová Jana, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Novák Jan, doc. MUDr. Ph.D., FNKV Praha
 • Panczak Aleš, MUDr. CSc., ÚHKT Praha
 • Pavlíček Petr, MUDr., FNKV Praha
 • Poczatková Hana, Mgr. Ph.D., FN Olomouc
 • Podaná Marcela, FN Hradec Králové
 • Pokorná Petra, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Polák Jaroslav, Mgr., ÚHKT Praha
 • Schneidrová Romana, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Sivá Vladimíra, Bc., NsP Havířov
 • Slámová Lucie, MUDr., FN Motol Praha
 • Slivková Krista, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Smetanová Renáta, FN Hradec Králové
 • Solná Eva, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
 • Stonišová Radka, Mgr., FN Ostrava
 • Vašátková Jiřina, FN Hradec Králové
 • Vočková Petra, MUDr., VFN Praha
 • Všianská Pavla, Mgr., FN Brno
 • Wache Daniela, FN Hradec Králové
 • Kamínková Jitka, FN Olomouc
 • Raidová Andrea, FN Olomouc

Pokud se tito členové chtějí účastnit nadcházejících voleb do výboru ČHS ČLS JEP, je nutné, aby zaplatili členské příspěvky do 2.5.2014.

3) Volby do výboru a do revizní komise ČHS:

Všem řádným členům ČHS (ke dni 12.2.2014) byl rozeslán dopis s návrhovou listinou pro podání návrhu kandidátů do jednotlivých orgánů ČHS. Termín odevzdání návrhových listů je 25.4.2014.

Výbor ČHS zvolil volební komisi ve složení:

Předseda:

 • doc. RNDr.M.Pecka,CSc.

Členové:

 • prof. MUDr.V.Ščudla,CSc.
 • MUDr. M.Písačka,
 • MUDr. P.Smejkal,PhD
 • Bc. Lenka Janatová

Volební komise se sejde dne 6.5.2014, na základě návrhů kandidátů budou vytvořeny kandidátní listiny do jednotlivých orgánů ČHS a řádným členům ČHS rozeslány volební lístky. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků voleb je 16.6.2014.

Výbor ČHS souhlasí s odměnou 2x5000,- Kč pro každého člena volební komise.

V současné době je nefunkční elektronický systém přihlašování do ČHS ČLS JEP, o situaci informován správce webových stránek ČHS Mgr.Vrbacký.

4) Jednání na MZd:

Věstník o centrové péči

 • Proběhlo další, dle ujištění MZd finální kolo připomínek, připomínky přednostů Center specializované péče, ČNHP a doc. Starého za pediatrickou sekci byly zapracovány.
 • Předseda ČHS obdržel z MZd oznámení o souhlasu MZd se sdílením kódů 91579 (molekulárně genetická typizace 1 HLA genu na úrovni nízkého rozlišení) a 91581 (molekulárně genetická typizace 1 HLA genu na úrovni vysokého rozlišení) odborností 818.

5) Zdravotní pojišťovny a SUKL:

ČHS připomínkovala novou hodnotící zprávu týkající se purinetholu a vyslovila zásadní nesouhlas s ponecháním původní výše úhrady přípravku při zvýšení jeho maximální ceny, přestože plátci zdravotního pojištění se předběžně souhlasili s úhradou v plné výši, na dotaz bylo předsedovi ČHS zástupci SUKLu sděleno, že zatím SUKL neobdržel souhlas všech zdravotních pojišťoven s plnou úhradou, takže zatím nelze výši úhrady měnit…

ČHS vyslovila nesouhlas hodnotící zprávou týkající se tacrolimu a sirolimu, kde není respektována možnost jeho užití jako léku druhé řady při léčbě GVHD u transplantací krvetvorných buněk.

dr.Schwarz a prof.Penka vypracovali za ČHS podrobnou analýzu hodnotící zprávy týkající se ruxolitinibu a nesouhlasné stanovisko se stanovením výše úhrady přípravku.

dr.J.Marková vypracovala za ČHS podrobnou analýzu hodnotící zprávy týkající se brentuximabu a zásadní nesouhlas s nestanovením úhrady přípravku.

Na žádost SUKLu vypracoval prof.Hájek vyjádření k nezbytnosti dostupnosti pomalidomidu v ČR.

Perorální formy přípravků Vfend a Noxafil mají od 1.4.2014 stanoveno indikační omezení L, což sice umožňuje jejich předpis na recept, ale není jasný způsob jejich úhrady za hospitalizace, na dotaz předsedy ČHS odpověděl SUKL, že dle vyhlášky MZd z roku 2010 neřeší SUKL způsob úhrady léků za hospitalizace, oddělení úhrad VZP pak pak ujistilo, že za hospitalizace budou nadále přípravky hrazeny mimo lékový paušál.

6) Webové stránky ČHS:

Je nutno upravit vztahy mezi sponzory, firmou Publicis, jež stránky vytváří administrátory webu a jednoznačně definovat systém sponzorování, předseda ČHS bude v tomto směru kontaktovat zainteresované strany.

7) Příprava Česko-slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu:

Slovenské straně byla navrženo uskutečnění prvé přípravné společné schůzky ohledně sjezdu v během Olomouckých hematologických dní, výbor ČHS nadále počítá s termínem sjezdu na podzim roku 2015 a dává přednost konání jedenkrát za 3 roky.

8) Laboratorní sekce ČHS:

výbor ČHS souhlasí s úpravou nepodkročitelného minima odbornosti 818 ve smyslu:

 • Za víceoborovou laboratoř (viz vyhláška MZ ČR 99/2012, část III/9) považuje ČHS ČLS JEP takovou laboratoř, která provádí méně než 10 % všech vyšetření odbornosti 818 (sdílených i nesdílených) pro akutní lůžka a má personální zajištění podle této vyhlášky pro minimálně 3 odbornosti se vzájemně nesdílenými výkony. Pokud VŠ pracovník se specializovanou působností (lékař či VŠ nelékař splňující profesní požadavky uvedené v kapitole 1 tohoto dokumentu) má specializaci z více oborů, může garantovat ve víceoborové laboratoři jen 2 odbornosti, z nichž jedna je odbornost 818 a to maximálně do souhrnného úvazku 1,0.
 • Profesní požadavky na VŠ pracovníky, kteří mohou garantovat výkony odbornosti 818:
 • ukončené magisterské studium
 • specializační zkouška:
 • lékaři – specializační zkouška z odbornosti 202 a 222
 • nelékaři – jednooborová specializační zkouška z hematologie, případně z hematologie a transfúzní služby, jejíž náplň vychází ze vzdělávacího programu MZ ČR (nebo obdobný typ specializační zkoušky v zahraničí).

Výbor ČHS schválil Doporučení ČHS ČLS JEP : Schistocyty – identifikace, kvantifikace a diagnostický význam, který vypracovala laboratorní sekce ČHS.

Předsedovi laboratorní sekce byly předány připomínky prim.Kubánkové z HTO Nemocnice Písek týkající se personálního obsazení laboratoří a připomínky prim.Ambrožové z OKH-B nemocnice v Prachaticích, týkající se doporučení auditorů ČIA při auditu na jejich oddělení.

9) Různé:

prof.Indrák informoval o přípravě 28. Olomouckých hematologických dní ve dnech 1.-3.6.2014,hlavním tématem bude maligní lymfogranulom.

p.Pavlíková informovala o přípravě Celostátní pracovní konference SZP v hematologii v Harrachově ve dnech 27.4 - 29.4.2014, výbor ČHS souhlasí s uvolněním částky 10.000.- Kč na platbu pro Českou asociaci zdravotních laborantů.

doc.Čermák jednal se sponzory o další podpoře časopisu TaH dnes, financování na prvé pololetí t.r. by mělo být zajištěno, další jednání vede šéfredaktor časopisu prim.Masopust.

Na schůzi Meziresortní a mezioborové pracovní skupiny pro vzácná onemocnění 5.3.2014 na MZd byla představena koncepce centrové péče v hematologii.

Dne 2.4.2014 se konala schůze vědecké rady SEKK, zabývala se především možnostmi zlepšení statistického hodnocení výsledků kontrol.

IPVZ se obrátil na výbor ČHS a STL s žádosti o pomoc při informování center, která mají akreditaci vyššího stupně pro postgraduální vzdělávání lékařů o vhodností podání žádosti o akreditaci pro postgraduální vzdělávání VŠ nelékařů v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba, od roku 2015 bude možno absolvovat speciální část vzdělávacího programu před touto atestací již jen na akreditovaných pracovištích.

Výbor ČHS souhlasí s umístěním loga ČHS ČLS JEP na propagační materiály kongresu European Focus on MPS/MDS, jenž organizuje MD Anderson Cancer Center a jenž proběhne v Praze ve dnech 2-4.5.2014.

Výbor ČHS souhlasí s provedením auditu ČNHP v centru v Ústí nad Labem.

ČHS navrhuje na cenu ČLS za nejlepší monografii knihu autorů Pavel Klener jr., prof. P. Klener: Principy systémové protinádorové léčby.

O nekrolog prof.Chrobáka do časopisu Transfuze a hematologie a do časopisu Vnitřní lékařství dnes výbor požádá Doc. MUDr. P. Žáka z FN Hradec Králové a prof. MUDr.Karla Indráka, DrSc.

Termín konání příští schůze:

Předběžně 25.6.2014, místo bude určeno.

Zapsal: doc.Kozák, prof. Starý
Zkontroloval: doc. Čermák