Zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Praha, 25.6.2014

Přítomni

Přítomni: Čermák, Starý, Trněný, Matýšková, Bystřická, Pavlíková, Cetkovský, Kozák, Hájek
Omluveni: Penka, Indrák, Papajík, Jarošová, Malý

Program jednání schůze byl odsouhlasen jednomyslně.

Výbor ČHS v úvodu uctil památku zemřelého prof.MUDr. Ladislava Chrobáka, DrSc., dlouholetého člena výboru České a Slovenské hematologické a transfuzní společnosti ČLS JEP.

1) Kontrola zápisu schůze 14.4.2014:

Vzhledem k tomu, že funkční období výboru ČHS končí 24.6.2014, vyslovil výbor ČHS dne 23.6.2014 elektronickou cestou jednohlasný souhlas s poskytnutím plné moci předsedovi a vědeckému sekretáři ČHS k pokračování ve výkonu nezbytné administrativní činnosti do doby než se ujme své funkce nový výbor ČHS.

Společnost Janssen-Cilag bude i v roce 2014 sponzorovat časopis Transfuze a Hematologie dnes členům ČHS, je nutné získat kopii dohody mezi společností a vydavatelem časopisu.

Financování webových stránek ČHS je stále nejasné, podnět pro nový výbor ČHS, předseda ČHS se pokusí ještě kontaktovat osoby, které byly v minulosti zodpovědné za financování ze strany společnosti Janssen-Cilag.

Předseda ČHS dosud neobdržel od laboratorní sekce stanovisko k podnětům zaslaným prim.Ambrožovou a prim.Kubánkovou, jež se týkají verifikace hematologických metod a doporučení laboratorní sekce ČHS, bude urgováno.

2) Přijetí nových členů ČHS:

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Mgr. Adamusová Lucie, FN Ostrava
  • MUDr. Hana Fraňková, KN Liberec
  • MUDr. Jana Grausová, KN T.Bati, Zlín
  • Veronika Králová, FN Hradec Králové
  • Mgr. Radka Stonišová, FN Ostrava
  • Renata Suská, FN Brno-Bohunice
  • Mgr. Petra Trachtulcová,Ph.D., Thomayerova nemocnice, Praha

Snížení členského příspěvku MUDr. H. Neckařové z důvodu MD na roky 2014-16

K 23.6.2014 má ČHS 1368 členů, z toho je 1057 žen a 281 mužů, 560 lékařů, 368 vysokoškoláků-nelékařů a 440 členů bez vysokoškolského vzdělání.

3) Jubilea členů ČHS:

Podnět novému výboru k udělení čestného členství ČHS doc. Lipšicovi.

Doc. Čermák připraví návrh předsednictvu ČLS k udělení čestného členství prim. Vorlové.

4. Cena ČHS za nejlepší publikaci v roce 2013:

Výbor jmenoval hodnotící komisi ve složení: Trněný (předseda), Indrák, Kozák, Malý, Penka

O cenu za nejlepší původní práci se uchází 7 autorů, o nejlepší monografii 2 autoři.

Ceny budou vyhlášeny na Pražském hematologickém dni 9. října 2014.

5. Zpráva o hospodaření:

Hospodaření za I.čtvrtletí roku 2014 skončilo přebytkem 140.280,- Kč díky platbám za členské příspěvky do ČHS, ve II.čtvrtletí skončilo hospodaření schodkem 40.183,- Kč., celkově je bilance nadále vyrovnaná.

Na základě souhlasu výboru ČHS ze dne 12.2.2014 byl odeslána na sekretariát ČLS žádost o zřízení spořícího účtu k běžnému účtu ČHS.

6. Průběh voleb:

Volební lístky s kandidátkou byly rozeslány, schůze volební komise se sčítáním hlasů se koná 10.7.2014.

Výbor souhlasí s návrhem na odměnu pí Růžičkové ve výši 10 000,- Kč za administrativní zajištění voleb.

Podnět novému výboru: realizovat příští volby do výboru společnosti opět dvoukolovým systémem jako tomu bylo v minulosti.

7. Jednání se zdravotními pojišťovnami, MZd a SUKL:

Předseda ČHS odeslal na SUKL soubor připomínek k hodnotící zprávě týkající se alfa interferonu, které vypracovali ze pracovní skupinu pro Ph negativní myeloproliferace dr.Schwarz a prof.Penka, hodnotící zpráva v doporučeních a v indikačním omezení nezmiňuje celou řadu indikací ve kterých jsou přípravky běžně podávány.

předseda ČHS odeslal na MZd náměstkovi pro zdravotní pojištění Dr.Philippovi analýzu současné situace podávání tyrosin kinázových inhibitorů, kdy na nátlak plátců zdravotního pojištění nebylo dodatečně indikační omezení P uvedeno do souladu s platným SPC přípravku tak, jak navrhovali jak SUKL, tak ČHS. Analýza upozorňuje na to, že indikační omezení je v rozporu se správnou klinickou praxí a je požadováno zahájení kroků ze strany MZd k odstranění těchto závažných nedostatků.

ČHS se vyjadřovala k žádostem SUKLu o odborné posudky k nízkomolekulárním heparinům, bortezumibu, eltrombopagu,stanoviska vypracovali prof.Malý, prof.Hájek, doc.Kozák.

ČHS dále připomínkovala hodnotící zprávy týkající se rekombinantních erytropoetinů, kde nadále požaduje rozdělení na skupiny do 10 kU a nad 10 kU vzhledem k odlišným indikacím obou skupin a hodnotící zprávy týkající se antitrombinu III. a kyseliny listové, u níž SUKL nadále trvá na omezení preskripce na hematology, což ČHS nepovažuje za nutné.

8. Věstník MZ o vysoce specializované péči v hematologii:

Do 30.6.2014 je třeba podat žádosti k udělení statutu centra dle nového Věstníku MZd

Lze předpokládat, že k jednání o vyhlášení center na MZd budou přizváni zástupci ČHS, podnět zástupcům ČHS a novému výboru : na jednáních je třeba od začátku žádat garanci plátců zdravotního pojištění, že zvláštní smlouvy umožňující podávání daných centrových léků budou plátci zdravotního pojištění i nadále uzavřeny i se všemi pracovišti rozšířené hematoonkologické péče pro dospělé a pro děti a v centrech rozšířené péče pro hemofiliky, která nejsou uvedena ve Věstníku a je nutné v nich garantovat úhradu stávající péče.

9. 21. Internistický kongres v Brně 2014, Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd v Bratislavě 2015:

Pro blok Hematologie na internistickém kongresu byla navržena následující sdělení:

  • Prof.Penka – myeloproliferativní choroby Ph negativní
  • Dr.Červínek – diferenciální diagnostika trombocytopenie a autoimunitní trombocytopenie
  • Dr.Smejkal – hemofilie a další vrozené krvácivé stavy

Informativní společná schůzka výboru ČHS a SHTS ohledně společného sjezdu se konala během Olomouckých hematologických dnů, slovenská strana navrhla místo, předběžný okruh témat a návrh na společný organizační výbor sjezdu. Výbor ČHS navrhl vytvoření společných pracovních skupin dle tématiky a změnu termínu na 14.-17.10. místo slovenskou stranou navržených 21.-24.10 nebo 25.-28.10.2015 vzhledem ke kolizi navrhovaných termínů se sjezdem American Association of Blood Banking a světovým kongresem o lymfoproliferacích, slovenská strana zatím neodpověděla.

10. Cena firmy Janssen-Cilag za nejlepší odborné sdělení v časopisu Transfuze a Hematologie dnes v roce 2013:

Cena za nejlepší odborné sdělení s hematologickou tematikou byla udělena práci autora P. Jindry:
„Praktický pohled na význam HLA shody pro transplantaci krvetvorných buněk od dospělých nepříbuzných dárců“.
Cena byla slavnostně předána na Olomouckých hematologických dnech. Odměna 10 000,- Kč bude vyplacena z konta ČHS.

výbor ČHS se seznámil ze zápisem ze schůze redakční rady TaH dnes, která se konala dne 15.5.2014

11. Přehledové práce publikované v časopisu Transfuze a Hematologie dnes:

Odměnu ve výši 3 500,- Kč ze zisku Čs hematologického a transfuziologického sjezdu v Brně 2012 obdrží M. Bohoněk 2x, A.Janíková, M.Matýšková, R.Procházková

12. Různé:

Výbor ČHS elektronickou cestou nevyjádřil zásadní námitky proti návrhu STL na zavedení 100% povinné deleukotizace transfuzních přípravků erytrocytů in-line filtrací, nicméně je nutno projednat finanční dopady a zůstává otázkou, jaký význam má povinná deleukotizace pro podávání transfuzí na nehematologických odděleních, návrh : požádat STL o podání podrobnější analýzy.

Předsedkyní Transplantační sekce ČHS byla zvolena MUDr. Krejčí z Brna, místopředsedou MUDr. Karas z Plzně.

Předsedkyní Laboratorní sekce ČHS byla zvolena MUDr. Mikulenková z Prahy.

Na webových stránkách společnosti byly umístěny aktualizované laboratorní hodnoty krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu u dětí.

prim. Blatný podal výboru ČHS písemnou zprávu o provedení auditu ČNHP na oddělení klinické hematologie a na dětském oddělení Nemocnice v Ústí nad Labem a dále předal plán auditů na podzim roku 2014. Výbor ČHS upozorňuje, že tyto audity jsou akcí ČNHP a nemohou nahradit případné audity na základě rozhodnutí MZd na podkladě nového Věstníku MZd o centrové péči.

Předseda ČHS odeslal na žádost sekce laborantů dopis na MZd týkající se zamezení duplicit v přihlašování laborantů k postgraduálního systém a k zefektivnění systému.

Sekretariát ČLS vyzývá ke jmenování členů do pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví.

Česká diabetologická společnost se obrátila na ČHS se žádostí o možné sdílení jimi navrhovaného výkonu Léčba kritické končetinové ischemie u diabetiků autologními kmenovými buňkami odbornostmi 818,202 a 222. Výbor ČHS navrhuje předložit navrhovaný výkon spolu s návrhem obdobného výkonu podaného angiologickou společností k posouzení dr.Lysákovi a dr.Kobylkovi, k výkonům se vyjádří i STL. Zájem na posouzení obou výkonů ze strany ČHS má i pracovní skupina k revizi SZV na MZd.

Termín konání příští schůze:

Společná schůze odstupujícího a nového výboru ČHS, termín – počátek září 2014.

zapsal: prof. Starý
zkontroloval: doc. Čermák