Zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Praha, 15.9.2014

Přítomni

Přítomni: Bystřická, Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Kozák, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Trněný, Žák
Omluveni: Indrák, Malý, Hájek, Matýšková, Penka, Cetkovský, Papajík, Jarošová

Vedením schůze byl do zvolení nového předsedy ČHS pověřen předsedou volební komise doc.Peckou stávající předseda revizní komise ČHS doc. Kozák. Přítomní odsouhlasili jednomyslně přesunutí referátu o činnosti pověřených členů výboru ČHS v období od ukončení mandátu výboru ČHS dne 24.6.2014 do programu schůze po zvolení nových funkcionářů výboru.

1) Volby funkcionářů nového výboru ČHS:

Z 11 členů výboru ČHS s hlasovacím právem hlasovalo 10 přítomných:

 1. Předseda ČHS – doc.Čermák, 9 hlasů pro, 1 hlas neplatný
 2. Místopředseda ČHS - prof.Mayer, 9 hlasů pro, 1 hlas neplatný
 3. Vědecký sekretář ČHS- prof.Starý, 9 hlasů pro, 1 hlas neplatný
 4. Hospodář ČHS - p.Pavlíková 9 hlasů pro, 1 hlas neplatný.

Členové revizní komise zvolili předsedou revizní komise doc.Kozáka (2 hlasy pro, 1 hlas neplatný).

V následném jednání bylo provedeno základní rozdělení práce na odborné problematice mezi jednotlivé členy výboru: akutní a chronické leukémie (Mayer,Indrák), lymfoproliferace (Trněný,Doubek,Kozák), transplantace (Jindra,Žák), MDS a anemie (Čermák,Starý), trombocyty (Kozák), pediatrická hematologie (Starý), laboratorní sekce (Pospíšilová), laboranti (Pavlíková), sestry (Bystřická), bude třeba určit kontaktní osobu s myelomovou sekcí a sekcí pro trombózu a hemostázu.

Jednání s MZd,SUKL,plátci zdravotního pojištění a dalšími orgány povedou předseda a místopředseda ČHS + další členové výboru a představitelé sekcí dle projednávané problematiky.

Výbor ČHS souhlasí s tím, aby p.Waldmannová a p.Růžičková byly nadále honorovanými sekretářkami ČHS.

2) Zpráva o činnosti pověřených členů odstupujícího výboru ČHS v období 24.6.- 15.9.1014

MZd si vyžádalo pro potřeby pracovní skupiny pro revizi Seznamu zdravotních výkonů Stanovisko ČHS k navrhovaným výkonům „Použití autologních kmenových buněk z kostní dřeně pro léčbu chronické kritické končetinové ischémie u diabetiků“ /diabetologická společnost/ a „Aplikace autologních kmenových buněk kostní dřeně v léčbě chronické kritické končetinové ischémie a diabetické nohy“ /angiologická společnost/.

Stanovisko vypracovali doc.Lysák, dr.Kobylka a dr.Fales, ve stanovisku je konstatováno medicínské opodstatnění výkonu, nicméně je nutno, aby byl vypracován pouze 1 společný kód, který musí být prováděn na pracovišti, jež je schváleným tkáňovým zařízením. Podmínka čistých prostor nepovažujeme za nezbytnou vzhledem k tomu, že výkon se provádí na operačním sále v uzavřeném systému. Hematologie by měla být sdílenou odborností a je výhrada proti nepřiměřené vysoké kalkulaci nákladů na výkon.

MZd si vyžádalo Stanovisko ČHS k využití autologního štěpu pupečníkové krve, stanovisko vypracovali prof.Sedláček, dr.Kobylka a dr.Fales. ČHS nedoporučuje podporovat rozvoj programu odběru a konzervace autologních štěpů pupečníkové krve Pravděpodobnost použití darované a zpracované pupečníkové krve (alogenní použití) se pohybuje v současnosti zhruba kolem 5%. Pravděpodobnost použití pupečníkové krve uschované pro vlastní potřebu (autologní použití) se pohybuje maximálně kolem 0,04%, ale i tak může být nahrazena vlastními kmenovými buňkami krvetvorby, získanými čerstvě z kostní dřeně.

Předsedkyně transplantační sekce doc.Krejčí informovala výbor ČHS o tom, že k 1.8.2014 byla Klinice hematoonkologie FN Ostrava přiznána změna statutu centra na plné členství v Transplantační sekci.

Novou předsedkyní laboratorní sekce ČHS se od 1.9.2014 stala MUDr.Dana Mikulenková.

3) Základní úkoly nově zvoleného výboru ČHS na nejbližší období

 1. jednání s MZd, SUKL a plátci zdravotního pojištění

  je nutno dojednat s plátci zdravotního pojištění praktické uplatnění novelizace Věstníku o centrové péči okamžitě po vyhlášení center Mzd. Je nutno obnovit a aktualizovat dohodu ČHS a VZP z roku 2006 a sepsat identickou dohodu i se SZP, ve které bude ze strany plátců zdravotního pojištění nadále garantována možnost podávání vybraných centrových léků i v centrech rozšířené hematoonkologické péče pro dospělé i děti a do dohody jmenovitě doplnit i centra rozšířené péče pro hemofiliky.

  Dále je třeba jednat o otázce úhrady centrových léků, léků podaných v obecně uznávaných indikacích off- label a léků, které jsou registrovány, ale nikoli kategorizovány a dále o prosazení některých hematologických chorob mezi chronická onemocnění s bonifikací navýšení nárůstu meziročních nákladů na léčbu těchto onemocnění, prosadit revizi kalkulace nákladů na výkony v rámci projektu Kultivace výkonů. Dojednat adekvátní úhradu péče na ambulantním lůžkovém stacionáři.

  Při jednání se SUKL důsledně trvat na dodržování indikačních omezení v rozsahu aktuálních SPC přípravků, svévolná redukce indikací ze strany SUKLu je v rozporu se zákonem.

  Termín : do konce roku 2014, zodpovídá : doc.Čermák+ prof.Mayer (předseda + místopředseda) + výbor ČHS + zástupci sekcí

 2. revize a inovace Doporučených postupů České hematologické společnosti

  příprava jejich souhrnného vydání („Červená kniha“ - obdoba Modré knihy onkologické společnosti)

  Termín : do konce roku 2014, zodpovídají : prof.Mayer - koordinátor, výbor ČHS a předsedové sekcí

 3. rozšíření spolupráce s dalšími odbornými společnostmi

  spolupráce zejména se Společností pro trombozu a hemostázu, problematika se překrývá a dosavadní spolupráce není dostatečná, důsledkem je, že např. některá antitrombotika mohou hematologové předepisovat jen omezeně,či vůbec ne. Předseda Společnosti pro T a H prof.Kvasnička bude pozván k projednání bližší spolupráce na některou další schůzí výboru ČHS

  Termín : další schůze výboru ČHS v Praze, zodpovídá : doc.Čermák

 4. příprava společného Česko-slovenského sjezdu v roce 2015

  nutno definitivně dohodnout termín sjezdu, základní tématické okruhy a složení pracovních skupin. Navržena schůzka české a slovenské strany v rámci Brněnských hematologických dnů, doc.Čermák předjedná během Bratislavských hematologických dní a rozešle návrh témat.

  Termín : do konce října 2014, zodpovídá : prof.Indrák – hlavní koordinátor, doc.Čermák,prof.Mayer (organizace schůzky v Brně), předsedové sekci (témata a pracovní skupiny)

 5. příprava seznamu akcí garantovaných ČHS v roce 2015.

  Termín : do konce října 2014, zodpovídá : prof.Starý, výbor ČHS

 6. webové stránky ČHS

  nutno zlepšit kvalitu designu i obsahu webových stránek, vybrat optimálního správce stránek, určit odborníka-hematologa, jenž bude dbát odbornou na úroveň, zprůhlednit financování a sehnat další sponzory, stanovit výši pravidelné odměny pro Mgr.Vrbackého a event. další osoby , které se budou na realizaci webu podílet. Mgr.Vrbacký bude pozván na schůzi výboru ČHS, kde by měl představit současnou podobu stránek a svoji představu dalšího rozvoje.

  Termín : další schůze výboru ČHS v Praze, zodpovídá : doc.Čermák + výbor ČHS

4) Přijetí nových členů ČHS:

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Foučková Hana, MUDr. Krajská nemocnice Liberec
 • Gottwaldová Barbora, Ing. Masarykova nemocnice Jilemnice
 • Kučerová Jindra, Mgr. Úrazová nemocnice Brno
 • Obr Aleš, MUDr. FN Olomouc
 • Trenčanská Šárka, Mgr. KKN a.s. Karlovy Vary
 • Vincová Miroslava, Mgr. FN Olomouc
 • Vylítová Lucie, Mgr.,DiS ÚHKT Praha
 • Váňová Dominika, Mgr. ÚHKT Praha

Výbor ČHS potvrzuje souhlas se snížením členského příspěvku ČHS členkám na mateřské dovolené.

Výbor ČHS souhlasí s udělením čestného členství ČHS prof.Lipšicovi – předsedovi Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti.

Termín : laboratorní dny Hradec Králové, zodpovídá : prof.Starý

5) Hospodaření ČHS ve II.čtvrtletí roku 2014

Ve II.čtvrtletí 2014 byl v hospodaření ČHS deficit -123.678 Kč – dáno náklady spojenými s realizací voleb ČHS, celkově je hospodaření ČHS v roce 2014 stále v pozitivní bilanci (+16.614,- Kč). Na sekretariát ČLS předána žádost o zřízení spořícího účtu.

6) Cena České hematologické společnosti za rok 2013

Cenu ČHS za rok 2013 za nejlepší publikovanou původní práci získal článek autorů:

 • Slámová L, Stárková J, Fronková E et al.: CD2-positive B-cell prescursor acute lymphoblastic leukemia with an early switch to the monocytic lineage. Leukemia 2014; 28: 609-620. Cenu za nejlepší monografii získala kniha - Pospíšilová Š, Dvořáková D, Mayer J et al.: Molekulární hematologie. Galén 2013.

Termín předání : Pražský hematologický den, Brněnské hematologické dny, zodpovídá: prof.Starý

7) Věstník o centrové péči v hematologii:

doc.Čermák informoval o průběhu auditů ve fakultních nemocnicích, které podaly žádost o statut některého z center uvedených ve Věstníku MZd 3/2014.
Auditů se účastnili : doc.Čermák, prof.Sedláček, doc.Kozák, dr.Červínek, dr.Blatný, doc.Dulíček.

Zástupci ČHS doporučili:

prodloužení statutu center hematoonkologické péče dospělých a dětí, která již statut statut získala na základě auditů dle minulého věstníku.

udělení statutu centra pro vzácná onemocnění krvetvorby:

 • dospělých : ÚHKT Praha
 • dětí : FN Motol, dospělých a dětí : FN Brno, FN Olomouc.

udělení statutu centra pro hemofilii a další krvácivé choroby

 • dospělých : ÚHKT Praha
 • dětí : FN Motol, dospělých a dětí : FN Brno, FN Ostrava.

Zástupci ČHS nedoporučili:

 • udělení statutu centra pro hemofilii a další krvácivé choroby dospělých : FN Plzeň
 • udělení statutu děstkého hematoonkolgického centra : FN Olomouc, FN Plzeň.

Důvod: pracoviště nesplňují podmínky pro udělení statutu centra dané ve Věstníku.

Žádost FN Ostrava o statut centra pro hematoonkologii dospělých : pracoviště nedoložilo za poslední 2 roky požadovaný počet nemocných léčených intenzivní vysokodávkovanou chemoterapií za rok, doporučeno udělení statutu až po doložení splnění této podmínky.

8) Zdravotní pojišťovny a SUKL:

ČHS připomínkovala následující hodnotící zprávy SUKLu:

 • Imatinib a dasatinib (Čermák,Klamová,Indrák) – ČHS trvá na důsledném dodržování souladu indikačního omezení P se současným SPC přípravku, redukce indikací navrhovaná SUKLem není opodstatněná, imatinib a nilotinib nejsou mechanisticky zaměnitelné.
 • Lenalidomid (Hájek,Čermák) – ČHS rovněž trvá na důsledném dodržování souladu indikačního omezení P se současným SPC bez dalších omezení z minulosti (počet cyklů, linie léčby) a se zahrnutím indikace MDS 5q-syndrom.

ČHS vypracovala na žádost SUKLu odborné vyjádření k náledujícím dotazům:

 • Možnost využití parenterální formy Kanavitu a B12 (Čermák) – jsou indikovány k ambulantnímu podání, ale nikoli k domácí aplikaci nemocnými.
 • Použití LMWH v indikaci povrchové tromboflebidity (Malý) – užití je indikováno. Ruxolitinib a alternativní možnosti léčby u nemocných s Ph neg.myeloproliferací se splenomegalií (Penka) – ruxolitinib je jediným přípravkem se signifikantním efektem na velikost sleziny, jenž v tomto efektu nemá farmakologickou alternativu.

9) SEKK:

výbor ČHS souhlasí s podmínkami hodnocení a certifikace úspěšnosti v systému extreního hodnocení kvality pro rok 2015 pro program krevní obraz a hemokoagulace /vypracovaly dr.Mikulenková a dr.Hrachovinová/

10) MZd – kultivace výkonů:

Výbor ČHS souhlasí s revidovaným seznamem výkonů odbornosti 818, které mohou být sdíleny dalšími vyjmenovanými odbornostmi vydaným pracovní skupinou pro revizi sazebníku výkonů MZd, revizi provedl doc.Pecka.

Společnost pro transfuzní lékařství žádá o souhlas se sdílením kódů vyšetření klinickým hematologem (22022,22023) pro ambulance transfuzních oddělení, které nejsou přímou součástí oddělení klinické hematologie, výbor ČHS souhlasí.

11) Spolupráce s EHA:

Předseda ČHS podepsal kontrakt s oddělením pro CME kredity EHA týkající se úhrady CME kreditů pro 3 akce garantované ČHS (již na počátku roku 2014 byly jako tyto akce vybrány Olomoucké hematologické dny, Pražský hematologický den a Brněnské hematologické dny), faktura byla předána k proplacení na sekretariát ČLS.

Oddělení pro CME EHA znovu připomíná možnost bezplatné účasti v krátkodobých kurzech s aktuální tématikou (EHA Bite Size Master Class), vhodné pro hematology těsně před atestací či po atestaci.

12) Různé:

doc. Žák informoval o snahách vedení nemocnic o úpravu personálních požadavků (snížení počtů sester a zvýšení počtu lékařů na standardním oddělení) uvedených ve Věstníku 3/2014. Je třeba připravit analýzu se zdůvodněním nutnosti zachování počtů sester, jež jsou uvedeny ve věstníku.
Termín : do příští schůze výboru ČHS, zodpovídá : prof.Mayer

Výbor ČHS nemá připomínky k dokumentům Evropské komise pro krevní transfuzi týkajícím se léčby hemofilie a podávání i.v. imunoglobulinů /za ČHS posuzovali návrhy dr.Blatný a dr.Salaj/.

Výbor ČNHP zve zástupce výboru ČHS na zasedání ČNHP dne 24.9. 2014 ve FN Motol, zasedání se zúčastní prof.Starý.

Výjimka z Nepodkročitelného minima odbornosti 818 pro profesi zdravotní laborant byla udělena OKBH nemocnice Beroun.

Oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice Liberec žádá o rozšíření možnosti podávání přípravku Levact i v Centru rozšířené hematologické péče v Liberci, žádost bude projednána v rámci komplexních jednání o centrových lécích, výbor ČHS nemá námitky pro rozšíření podávání přípravku Levact na centra rozšířené péče.

doc.Faber apeloval na zasílání příspěvků do časopisu Transfuze a Hematologie dnes.

Termín konání příští schůze:

Předběžně 4.11.2014 16.30 hodin – Brno, zasedací místnost děkanátu LF MU.

zapsal: prof.Doubek
zkontroloval: doc. Čermák