Zápis ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Brno, 4.11.2014

Přítomni

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Indrák, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Trněný, Žák
Omluveni: Bystřická, Jindra, Kozák
Hosté: Tobiášová, Žáčková, Živec

Přítomní odsouhlasili navržený program schůze.

1) Legislativa k úhradě nákladných léčivých přípravků

Úvodní slovo přednesl prof. Mayer o legislativě úhrady neregistrovaných léčivých přípravků a léčivých přípravků podávaných v neschválených indikacích. Jako host vystoupili JUDr. Tobiášová a Mgr. Živec z Odd. právních věcí FN Brno. JUDr. Tobiášová představila základní legislativu týkající se těchto léčivých přípravků. Přednáška byla kladně přijata. Následovala diskuze k problematice úhrady neregistrovaných léčivých přípravků. Navržená koncepce byla přijata k dalšímu rozpracování a vedením autorského právního týmu byla pověřena JUDr. Tobiášová. Hematologická společnost vypracuje seznam indikací nákladných léčivých přípravků.

Dr. Žáčková uvedla v této souvislosti jako modelovou diagnózu chronickou myeloidní leukemii a návrh léčebných doporučení pro toto onemocnění. Výbor HS souhlasí s rozsahem modelové kapitoly i s tím, že součástí doporučení budou i doporučení diagnostická.

Dr. Žáčková nejpozději do příští schůze návrh struktury kapitoly diagnostických doporučení HS ČHS.

Termín: do příští schůze výboru; zodpovídá: prof. Mayer

2) Kontrola minulého zápisu

 • Byla odeslána platba ze CME kredity pro ČHS za rok 2014.
 • Jednání se Společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP dosud neproběhlo,čeká se na zvolení nového vedení Společnosti pro trombózu a hemostázu.

Termín: bude upřesněn; zodpovídá: doc. Čermák

3) Přijetí nových členů ČHS

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Holbíková Marta, FN Olomouc
 • Marcalíková Jitka, Mgr., FN Ostrava
 • Mikmeková Petra, FN Olomouc
 • Mjartanová Dagmar, FN Olomouc
 • Šrámek Jiří, MUDr., FN Plzeň
 • Vánská Petra, DiS, FN Olomouc
 • Vítková Jitka, Bc., FN Olomouc

Výbor ČHS se usnesl, že výše členských příspěvků ČHS na rok 2015 se zvýší. Příspěvky se navyšují na 300,- Kč pro vysokoškoláky a 200,- Kč pro ostatní. Platy sekretářek ČHS se zvyšují na 120,- Kč za hodinu.

Ke dni 15.9. 2014 má ČHS 1370 členů.

4) Akce ČHS a akce pod záštitou ČHS v roce 2015

Prof. Starý informoval o odborných akcích ČHS a akcích, které pod záštitou ČHS proběhnou v příštím roce.

Akcemi ČHS jsou:

 • XXIX. Olomoucké hematologické dny
 • X. Brněnské hematologické dny
 • XXVII. Celostátní pracovni konference laborantů a sester
 • Pražský hematologický den
 • XXV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky
 • XXII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí.

Akcemi pod záštitou ČHS jsou:

 • XIII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny
 • EBMT Nurses Group International Study Day 2015
 • Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny a České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii
 • XXI. Pařízkovy dny – lékařská konference s mezinárodní účastí
 • Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina
 • 5.Zimní setkání České MDS skupiny
 • 35. EHA/ESH Tutorial – téma MDS/MPS a anémie při chronickém onemocnění, Praha.

Prof. Starý zajistí, aby byl přehled akcí vyvěšen na stránkách ČHS.

Termín: do konce listopadu 2014; zodpovídá: prof. Starý

5) Příprava hematologického sjezdu v roce 2015

Doc. Čermák, prof. Indrák, prof.Mayer, prof.Starý a event. další členové výboru se sejdou po skončení schůze výboru ČHS se členy Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS a proberou s nimi agendu spojenou s hematologickýcm sjezdem.

Urgentně je třeba domluvit: definitivní datum a místo konání sjezdu, základní programovou strukturu sjezdu, okruh zahraničních hostů, které je třeba oslovit, rozeslání 1.oznámení o sjezdu, se kterým je třeba oslovit co nejdříve potenciální sponzory.

Termín: do konce listopadu 2014; zodpovídá: doc. Čermák a prof. Indrák

6) Hospodaření ČHS v roce 2015

Paní Pavlíková seznámila výbor ČHS o návrhu rozpočtu ČHS pro rok 2015, výbor návrh schválil. Dále p.Pavlíková informovala o možnosti uložit část prostředků ČHS na spořicí účet. Výbor s uložením souhlasí.

Termín: do příští schůze; zodpovídá: Pavlíková

7) Jednání ČHS s MZd a VZP

Doc. Čermák seznámil s jednáním MZd o centrech vysoce specializované zdravotnické péče a o novém sazebníku výkonů.

Ministr zdravotnictví rozhodl uvést do prováděcí vyhlášky, v niž budou jmenována centra vysoce specializované péče, i přehled pracovišť rozšířené hematologické péče a podmínky pro jejich jmenování. ČHS poskytla MZd v plném znění materiály týkající se kriterií pro centra rozšířené péče, které byly ČHS uvedeny v původním návrhu věstníku v roce 2013 a které tehdy MZd z návrhu samo vyškrtlo. Upravené znění vyhlášky dosud nebylo poradou vedení MZd odsouhlaseno.

ČHS odeslala ing.Rögnerové na MZd připomínky k novém Sazebníku výkonu, ČHS požaduje urychlené vydání sazebníku kultivovaných kódů laboratorních výkonů, jež alespoň částečně korigují stávající nedostatečné ohodnocení výkonů, současně ČHS upozorňuje na neadekvátně vysoké ohodnocení výkonu „Aplikace autologních kmenových buněk kostní dřeně v léčbě chronické kritické končetinové ischémie a diabetické nohy“ a na nutnost omezení provádění tohoto výkonu na tkáňová centra.

Plánované jednání s ředitelstvím VZP ohledně dalšího postupu v otázce centrových léků a další spolupráce obecně se zatím neuskutečnilo – čeká se na vyhlášku MZd se jmenováním center, vzhledem k průtahům ze strany MZd bude nutno jednání zahájit dříve.

Prof. Trněný žádá o souhlas s urychleným vyvoláním jednání s vedením zdravotních pojišťoven o úhradu léčiva rituximab v indikacích mimo indikační omezení dané SUKLem. Výbor ČHS souhlasí.

Termín: do konce roku ; zodpovídá: prof. Trněný, doc.Čermák.

8) Zákon o specializovaných zdravotních službách – genetická vyšetření, sdílené kódy odbornosti 816

Prof. Pospíšilová informovala výbor ČHS o stavu jednání se Společností lékařské genetiky ČLS JEP o sdílených kódech v rámci novely výše uvedeného zákona. Nynější návrh zákona umožňuje laboratořím s hematologickou odborností vyšetřování somatického genomu. K novele zákona se vyjádřila i Laboratorní sekce ČHS. Výbor ČHS souhlasí s předloženým seznamem sdílených kódů odbornosti 816, jež se týkají vyšetření somatického genomu a navrhuje jednat o možnosti sdílení též vyšetření týkajících se zárodečného genomu. Pověřila prof. Pospíšilovou, aby v tomto duchu ještě informovala Společnost lékařské genetiky. Výbor ČHS souhlasí s úvazkem 0,2 pro klinického genetika na hematologických pracovištích, která genetická vyšetření provádí.

Termín: do příští schůze; zodpovídá: prof. Pospíšilová

9) Úkoly dané předsednictvem ČLS

ČLS požaduje jmenovat 3 delegáty volebního sjezdu ČLS, jenž se koná 28.1.2015, navrženi doc.Čermák, prof.Kozák, doc.Jindra, ČHS nenavrhuje žádného kandidáta ani do předsednictva ČLS ani do její revizní komise.

Inventarizace majetku ČHS byla provedena dne 4.11.2014 komisí ve složení : doc.Čermák, prof.Kozák, p.Pavlíková – všechny položky byly dohledány.

10) Úprava činnosti sekcí odborné společnosti

Doc. Čermák představil návrhy změn týkajících se činnosti sekcí ČHS. Členové výboru si návrhy prostudují a vyjádří se k nim.

Termín: do příští schůze; zodpovídá: prof.Kozák

11) SUKL – hodnotící zprávy

ČHS připomínkovala následující hodnotící zprávy SUKLu:

 • Pomalidomid – prof.H ájek, indikace s shodují s doporučením CMG.
 • Rekombinantní erytropoetiny – doc.Čermák, dop. ponechat v plném znění stávající indikace i pro MDS a anemie po SCT, dokladováno mezinárodními léčebnými doporučeními.

12) SEKK: doporučení k výpočtu nejistot

Doc. Čermák informoval o doporučeních SEKK k výpočtu nejistot /již dříve rozesláno k posouzení členům výboru/. Výbor doporučení schválil jednohlasně.

13) Stanovisko Laboratorní sekce k uvolňování výsledků hematologických laboratoří

Doc. Čermák informoval o stanovisku Laboratorní sekce k uvolňování výsledků hematologických laboratoří. Výbor stanovisko schválil všemi hlasy.

14) Nepodkročitelná minima pro personální zabezpečení hematologické laboratoře

Současná platná vyhláška MZd z května 2014 nerespektovala připomínky ČHS a kriteria pro personální zabezpečení hematologických laboratoří neodpovídají reálnému stavu.

ČHS ve snaze umožnit laboratořím naplnit požadavky vyhlášky doporučila akceptovat všechny výjimky do konce března 2015, nicméně ČIA ani MZd nechtějí žádné další výjimky tolerovat a ČHS nemá jako subjekt právo překračovat vyhlášku MZd a výjimky povolovat. Výbor ČHS byl seznámen ze zápisem z jednání rady pro akreditaci klinických laboratoří.

Doc.Čermák pověří zpracováním návrhu na řešení situace zástupce laboratorní sekce ČHS a zástupce ČHS v ČIA /dr.Mikulenková, dr.Charvát,doc.Pecka/, kteří budou pozváni na příští schůzi.

Termín: do příští schůze; zodpovídá: doc.Čermák, prof. Pospíšilová

15) Kritéria pro akreditaci zdravotnických zařízení pro postgraduální vzdělávání lékařů

Výbor Hematologické společnosti zatím souhlasí s dosavadními kritérii. Členové akreditační komise budou vyzváni k návrhům na event. revizi kriterií. Revidovaný návrh kritérií představí prof. Indrák na příští schůzi.

Termín: do příští schůze; zodpovídá: prof. Indrák

16) Kalkulace počtu zdravotnického personálu pro standardní hematologická odd., JIP a OTDK

Prof. Mayer představil analýzu kvantifikace ošetřovatelských činností u NZLP na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno. Podle této analýzy je denní minutová dotace NZLP na pacienta hematologické kliniky 250 minut, zatímco kvantifikace uvedená ve Vyhlášce MZd je pro interní obory jen 150 minut. Navíc poměr základních a specializovaných činností je na hematologickém pracovišti výrazně posunut ve prospěch specializovaných činností. Závěr této analýzy je tedy jednoznačně takový, že nelze ustupovat snahám o snížení počtů zdravotnického personálu na hematologických klinikách. Prof. Mayer připraví písemné podklady pro Hematologickou společnost, aby měla podklady pro další jednání.

Termín: do 14 dní; zodpovídá prof. Mayer

17) Webové stránky ČHS

Prof.Starý kontaktoval zástupkyni firmy Publicis, jež stránky spravuje, paní Poliakovou se žádostí o schůzku, které by se zúčastnil on, doc.Čermák, Mgr.Vrbacký a event. další zájemci z řad výboru ČHS. Mgr. Vrbacký připravuje inovaci stránek, bylo by vhodné najít někoho dalšího, nejlépe lékaře-hematologa, kdo by se věnoval odborné úrovni stránek.

Termín: do příští schůze výboru; zodpovídá prof.Starý

18) Zprávy ze sekcí ČHS a různé

Doc. Čermák informoval o činnosti sekcí ČHS, výbor ČHS obdržel zápisy ze schůzi leukemické, transplantační a laboratorní sekce ČHS

výbor ČHS obdržel zápis z jednání pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů a ze schůze Mezireresortní pracovní skupiny pro vzácná onemocnění (za ČHS byl přítomen doc.Čermák)

Doc. Čermák informoval o mezinárodním sjezdu Sjezd společnosti pro alternativy transfuzní terapie (NATA), který se bude konat v Praze, organizátoři žádají ČHS o spolupráci.

výbor ČHS souhlasí s vyvěšením výzev EHA/ESH (Online Hematology Competence Survey, Master Class, Bite Master Class) na webové stránky ČHS a s rozesláním členům ČHS elektronicky.

Doc. Čermák informoval výbor ČHS , že prof. Indrák dne 15.9.2014 obdržel ve Spojených arabských emirátech (v rámci 5. mezinárodní konference o genetických chorobách) prestižní mezinárodní cenu: "The scientist of the year" za významný přínos pro pochopení genetické podstaty hematologických chorob.

výbor ČHS se usnesl, že stávající česká guidelines budou součástí webu ČHS. Web ČHS bude tedy doplněn o guidelines CELL, KLS, ČS CLL, CMG a Czech MDS Group.

Termín konání příští schůze:

leden 2015. Přesný termín a místo konání budou upřesněny.

zapsal: prof.Doubek
zkontroloval: doc. Čermák