Zápis č. 3 ze schůze výboru ČHS ČLS JEP
Praha, 16.2.2015

Přítomni

Přítomni: Bystřická, Čermák, Doubek, Faber, Mayer, Pavlíková, Starý, Trněný, Žák
Omluveni: Indrák, Jindra, Kozák, Pospíšilová, Ráčil
Hosté: Masopust, Vrbacký

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

1) Kontrola zápisu z předešlé schůze

Výbor ČHS souhlasí s redukcí povinných dat v ročních statistických výkazech za obor hematologie tak, jak navrhuje UZIS.

Výbor ČHS poskytl záštitu 17.ročníku Kurzu o sepsi a multiorgánovém selhání pořádaném v Ostravě ve dnech 27.-30.1.2015.

Členové ČHS byly elektronickou cestou informováni o zvýšení členských příspěvků na rok 2015.

2) Přijetí nových členů ČHS

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Grebíková Magdalena, Bc., FN Brno
 • Horáková Marie, Bc., FN Brno
 • Horáková Renata, Mgr., Nemocnice Břeclav, p.o.
 • Janečková Daniela, MUDr., FN Motol
 • Marušková Pavla, Bc., FN Brno
 • Pastorová Eva, MUDr., Nemocnice Břeclav, p.o.
 • Pokorná Radka, FN Brno
 • Soušková Kateřina, Hornická poliklinika s.r.o., Ostrava
 • Šťastná Adéla, DiS, FN Brno
 • Ticháková Petra, MUDr., FNKV Praha

Výbor ČHS se usnesl, že výše členských příspěvků pro členy nad 70 let bude automaticky snížena na 50,- Kč ročně. Prof. Starý informoval o počtu členů ČHS: ke dni  16. 2. 2015 má ČHS 1377 členů.

3) Hospodaření ČSH v roce 2014

Paní Pavlíková informovala o hospodaření ČHS v roce 2014, zatím jsou k dispozici pouze rámcová data. Výbor vzal tyto informace na vědomí.

4) Příprava Slovensko-českého hematologického sjezdu

Doc. Čermák informoval o dopise odeslaném společně s prof.Indrákem prof. Lipšicovi, doc.Mistríkovi a doc.Batorové, v dopise je poukázáno na nutnost zintenzivnění příprav sjezdu, slovenská stran zatím na dopis neopověděla. Doporučeno vyčkat do konce února na odpověď ze slovenské strany a kontaktovat novou předsedkyni Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti doc.Batorovou.

Termín : do konce února 2015, zodpovídá: doc. Čermák

5) Jednání s MZd

Úhradová vyhláška na rok 2015:

ČHS připomínkovala úhradovou vyhlášku, na základě připomínek se podařilo vyjmout úhradu přípravků pro léčbu hemofilie i nadále z lékového paušálu, ale nepodařilo se prosadit zařazení CML a dalších chorob mezi chronická onemocnění se zvýhodněním meziročního nárůstu objemu péče a počtu nemocných, výbor ČHS bere výsledky na vědomí.

Kultivace výkonů a systém DRG.:

Smlouva ČHS s Národním referenčním centrem byla ukončena a řešení problematiky DRG. bylo převedeno na ÚZIS. Předseda ČHS požádal doc. Duška písemně o další spolupráci. Výbor tuto informaci bere na vědomí.

Věstník Center rozšířené hematologické péče:

Na žádost MZd ČR byl na odbor léčebné péče odeslán v listopadu a znovu pak v lednu návrh textu na požadavky na centra rozšířené péče schválený na schůzi výboru ČHS dne 4.11.2014, na žádost některých členů výboru bude návrh ještě jednou rozeslán členům výboru ČHS k event. dalšímu připomínkování, připomínky ze strany MZd zatím výbor ČHS neobdržel.
Termín: do konce února 2015; zodpovídá: doc. Čermák a výbor ČHS

Ve věstníku MZd 9/2014 je uveden jmenný seznam center vysoce specializované péče v hematologii na základě výsledků provedených auditů.

Novelizace vyhlášky 99/2012 Sb. o minimálním personálním zabezpečení:

Jednání na MZd se účastnili doc. Čermák a doc. Pecka. Za obor klinické hematologie byl vznesen požadavek na vytvoření souladu mezi požadavky v novelizované vyhlášce s požadavky ve Věstníku o vysoce specializované hematologické péči, popř. Věstníku o centrech rozšířené péče (pokud bude vydán), za obor laboratorní hematologie je požadováno sjednocení požadavků na jedno- a víceoborové laboratoře, vyřazení profese farmaceuta se specializovanou způsobilostí pro farmaceuty ze seznamu osob, jež mohou vést hematologickou laboratoř, vyřazení navrhovaného požadavku na přítomnost laboratorního asistenta a možnost udělení výjimky odbornou společností v případě náhlé a neočekávané změny v personálním stavu laboratoře.

MZd přidělilo na rok 2015 50 rezidenčních míst pro studium laborantů v oboru klinická a hematologie a transfuzní služba a 100 míst pro sesterský studijní obor intenzivní péče.

6) Jednání s VZP

Doc.Čermák a prof.Starý jednali na ředitelství VZP o způsobu úhrady centrové péče v roce 2015, představitelé VZP ujistili, že dodatky smluv týkající se centrové péče plánují uzavřít se všemi centry tak, jako v minulém roce.

Doc. Čermák a prof. Trněný vedli jednání s VZP o úhradě léčiv v off-label indikacích. VZP trvá na požadavku, aby o úhradu léčiv ve veškerých indikacích mimo indikační omezení P bylo žádáno předem na příslušné žádance o zvýšení úhrady. Zástupci VZP v kontextu tohoto požadavku navrhli, aby ze strany ČHS byly znovu předloženy k posouzení ředitelstvím VZP inovované tzv. indikační listy jednotlivých centrových a dalších nákladných léků, kde by byly uvedeny indikace dle omezení P, dle SPC mimo omezení P a off-label indikace, kde jde o jediný či prokazatelně nejefektivnější léčebný postup a které ČHS garantuje. Zástupci výboru ČHS požádali, aby představitelé VZP respektovali to, že za ČHS mají mandát jednat jen výborem předem schválení zástupci odborné společnosti.

Výbor ČHS vzal informace na vědomí, zápis z jednání a návrhy na indikace nákladných léků z roku 2012 rozešle doc. Čermák k inovaci.

Termín: do příští schůze výboru; zodpovídá doc. Čermák a prof. Trněný

7) Zákon o specializovaných zdravotních službách – genetická vyšetření, sdílené kódy odbornosti 816, nové bodové ohodnocení genetických vyšetření

Doc. Čermák informoval výbor ČHS o stavu jednání se Společností lékařské genetiky ČLS JEP o sdílených kódech v rámci novely výše uvedeného zákona. Nynější návrh zákona umožňuje laboratořím s hematologickou odborností vyšetřování somatického genomu. Výbor ČHS bere na vědomí současný seznamem sdílených kódů odbornosti 816, jež se týkají vyšetření somatického genomu.

Ředitelství VZP předalo doc.Čermákovi požadavek na zpracování návrhu požadavků na molekulárně genetická vyšetření u jednotlivých hematologických onemocnění podle inovovaných kódů v procesu Kultivace výkonů.

Termín: do příští schůze výboru; zodpovídá prof. Pospíšilová

8) Hodnotící zprávy SÚKLu

ČHS vypracovala na žádost SUKLu stanoviska k následujícím přípravkům :

 • ATG Fresenius a Thymoglobuline ( doc.Krejčí – mezi přípravky není zásadní rozdíl v indikacích, ambulantní podání není dost dobře možné)
 • i.v. přípravky Fe (doc.Čermák – doporučena bonifikace úhrady u přípravku Ferinject vzhledem k prokazatelně vyšší efektivitě a minimu vedlejších účinků)
 • Dabigatran (doc.Čermák, doporučena dlouhodobá úhrada (déle než 1 rok) u trombofilních stavů, které jsou dlouhodobé či trvalé)
 • Mabthera a s.c. podání (doc.Smolej – léčba a dávkování jsou obdobné jako při i.v. podání).
 • Bendamustin u mnohočetního myelomu – vyjádření prof. Hájka zatím chybí.

9) Zpráva z volebního sjezdu ČLS JEP

Doc. Čermák informoval o volebním sjezdu ČLS JEP. Novým předsedou ČLS JEP se stal prof. MUDr Štěpán Svačina,CSc.. Volební sjezd rovněž schválil nové stanovy ČLS JEP. Nové stanovy upravují zejména formu zápisů ze schůzí, ukončení členství a činnost sekcí odborných společností.

Výbor ČHS nevidí důvod k tomu, aby si ČHS vytvářela vlastní stanovy, je však nutno upravit činnost sekcí podle požadavků současných stanov. Revizí seznamu sekcí a jejich představitelů byl pověřen doc.Žák.

Členové výboru souhlasí s tím, aby Česká leukemická skupina pro život (CELL) , Kooperativní lymfomová skupina (KLS) a Česká skupina pro MDS (Czech MDS Group) vystupovaly jako sekce ČHS: Leukemická sekce (CELL), Lymfomová sekce (KLS) a MDS sekce.

Doc. Čermák byl pověřen dalším jednáním o formě spolupráce se Společností pro trombozu a hemostázu s prof.Kvasničkou.

Termín: do příští schůze výboru; zodpovídá doc. Žák, doc. Kozák, doc. Čermák

10) Zprávy z Laboratorní sekce ČHS

Laboratorní sekce informovala výbor ČHS o diagnostických POCT přístrojích pro ambulance praktických lékařů, kde je krom kompletní základní biochemie možno vyšetřit KO s diferenciálem leukocytů. Předseda ČHS vypracoval spolu s předsedou Společnosti klinické biochemie zprávu upozorňující na neoprávněnost provádění těchto vyšetření praktickými lékaři, diagnostika těmito přístroji je dražší než současná vyšetření a navíc je v přímém rozporu se systémem akreditací a kontroly kvality.

Výbor ČHS souhlasí s Doporučeními laboratorní sekce pro referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu dětí a dospělých a s Doporučením pro vyjadřování výsledků protrombinového testu.

Společnost pro laboratorní imunologii si klade určité požadavky pro další sdílení kódu imunofenotypizace buněčných subpopulací, je třeba dalšího jednání v tomto směru se zástupci OS.

Termín: o dalším průběhu těchto jednání bude výbor informován na příští schůzi;
zodpovídá: doc. Čermák, prof. Pospíšilová

11) Práce na léčebných doporučeních ČHS

Prof. Mayer informoval o přípravě tzv. Červené knihy. Vzorová kapitola o CML již byla připravena. Výbor rozsah kapitoly schválil, ale doporučil každou kapitolu doplnit o „executive summary“ pro jednodušší orientaci zejména plátců zdravotního pojištění. Prof. Mayer spolu s právním týmem FN Brno finalizuje úvodní kapitolu doporučení. Poté budou osloveni autoři dalších kapitol tak, aby zakladní koncept textu bylo možno diskutovat na příští schůzi výboru.

Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer

12) SEKK

SEKK poskytnul ČHS dar na podporu odborné činnosti ve výši 100.000.- Kč.

Tým expertních pracovišť pro Hodnocení nátěru periferní krve bude ponechán pro roku 2015 ve stejném složení, stejně tak i tým supervizorů jednotlivých programů (Bulíková, Mikulenková, Hrachovinová, Kessler, Matýšková, Pecka).

Výbor bere tuto zprávu na vědomí.

13) EHA a ISH

ČHS může třem svým akcím v roce 2015 přidělit body CME, které uděluje Evropská hematologická asociace za paušální platbu 300,-EUR. CME body budou přiděleny: Olomouckým hematologickým dnům, Brněnským hematologickým dnům a Pražskému hematologickému dni. Výbor toto přidělení bodů a paušální platbu ve výši 300,- EUR odsouhlasil.

Doc. Čermák informoval o nabídce pokračování spolupráce ze strany International Society of Hematology (ISH). Výbor ČHS nominoval znovu doc. Čermáka do funkce „national councillor“ v ISH.

14) Stanovisko ČHS k prohlášení České onkologické společnosti k iniciativě AIFP „Transparentní spolupráce“

Výbor ČHS bere prohlášení ČOS na vědomí. Vyjádření ČHS k tomuto stanovisku připraví prof. Mayer.

Termín: do příští schůze výboru; zodpovídá: prof. Mayer

15) Webové stránky ČHS

Prof.Starý informoval výbor ČHS o převodu webové domény na ČLS, firma Publicis nadále netrvá na spravování webových stránek ČHS.

Mgr. Vrbacký představil novou verzi www stránek ČHS. Výbor novou verzi stránek schválil a shodl se, že stránky budou spravovány Mgr. Vrbackým, jehož práce bude ČHS honorována. Ohledně finanční podpory stránek již proběhla jednání ČHS s firmou Janssen-Cilag, která bude stránky podporovat formou grantu.

Zbývá ještě doplnit především úvodní slovo, obecné informace o ČHS, systém podávání přihlášek do ČHS cestou webu a informace o sekcích ČHS.

Termín: další zpráva na příští schůzi výboru; zodpovídá Mgr. Vrbacký, doc. Čermák, prof. Starý

16) Časopis Transfuze a hematologie dnes

Host jednání, prim. Masopust, informoval o finanční i odborné situaci časopisu. Do časopisu bude nutné najít nového vedoucího redaktora a zvážit změnu redakční rady. Výbor se shodl, že redakční radu je vhodné redukovat na polovinu. Předplatné časopisu zůstává 80,- Kč ročně. Přednostové center byli požádáni o větší aktivitu při získávání článků pro časopis, vzhledem ke spektru čtenářů jsou vítány přehledné články a zajímavé kasuistiky.

17) Různé

Výbor ČHS nominoval do vědecké rady ČLK prof. Indráka.

ČHS byla jako sdílející společnost požádána diabetologickou a angiologickou společností o připomínky k revidovanému návrhu registračního listu kódu: léčba kritické končetinové ischemie a syndromu diabetické nohy autologními mononukleárními buňkami z kostní dřeně. Připomínky týkající se zejména úlohy tkáňového zařízení a kontroly kvality koncentrátu vypracoval opakovaně doc. Lysák, do konečné verze návrhu, který vypracovala angiologická společnost, byly připomínky zapracovány.

ČHS byla požádána prim. HTO v Opavě dr.Adamovou o odborné vyjádření k indikacím podání některých centrových léků (Mabthera,Exjade), indikace podání odmítá uznat revizní lékař VZP, stanovisko vypracovali prof.Trněný a doc.Čermák.

Doc. Čermák informoval, že česká verze časopisu Current Opinion of Hematology hledá redaktora pro hematologickou onkologii.

Informace o nadcházejících hematologických akcích:

 • Pařízkovy dny (5. a 6. 3. 2015), zprávu výboru zaslal ČHS prim Gumulec,
 • Jednání KLS a ČS CLL (18.-20. 3. 2015), informoval prof. Trněný.
 • Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester (26.- 27.4. 2015), se bude konat v Harrachově, informovala p.Pavlíková

Termín konání příští schůze:

duben 2015. Přesný termín a místo konání budou upřesněny.

Zapsal: prof.Doubek
Zkontroloval: doc. Čermák