Zápis č. 4 ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP
Brno, 20.4.2015

Přítomni

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Indrák, Jindra, Kozák, Pavlíková, Pospíšilová, Starý, Žák
Omluveni: Bystřická, Mayer, Ráčil, Trněný
Hosté: Král, Vodičková

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

1) Kontrola zápisu z předešlé schůze

Výbor ČHS odsouhlasil udělení kreditů CME EHA v roce 2015 OHD,PHD a BHD za platbu 300,- EU, převod byl uskutečněn.

Doc. Čermák informoval o podpisu smlouvy ČHS s nakladatelstvím Mladá fronta týkající se specifikace služeb pro časopis Transfuze a hematologie dnes. Tato smlouva se neliší od smlouvy z minulého období.

ČHS dále spolu s ČLS JEP podepsala smlouvu s firmou Janssen-Cilag s.r.o.o prezentaci firmy v mediálních prostředcích, kterými disponuje ČHS.

Prof. Dr.Jaroslav Racek z FN Plzeň vypracoval společné stanovisko Společnosti klinické biochemie a ČHS k vyšetřování krevních obrazů s diferenciálem a provádění biochemických analýz v ambulancích praktických lékařů pomocí metody POCT. Stanovisko za ČHS a biochemickou společnost k těmto analýzám je negativní. Metodika nezajišťuje patřičnou odbornou interpretaci nálezů.

Doc. Čermák informoval o trvající nabídce spolupráce s International Society of Hematology; doc. Čermák vypracuje za ČHS stanovisko k této nabídce s dotazem na bližší specifikaci spolupráce.

2) Přijetí nových členů ČHS a ocenění jubilantů

Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

 • Bodian Maria, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
 • Jancová Jitka, MUDr., ČPZP Ostrava
 • Klabusay Martin, doc. MUDr. PhD., MOÚ Brno
 • Klánová Magdalena, MUDr., VFN Praha
 • Krejzlová Eliška, Mgr., Synlab Czech, Brno
 • Lovecký Juraj, Ing., Nemocnice Milosrdných sester Praha
 • Steinbauerová Renata, MUDr., Nemocnice na Bulovce, Praha
 • Šantová Daniela, Mgr., PN Plzeň
 • Štěpánková Aneta, DiS., FN Olomouc
 • Vrbová Jana, FN Plzeň

Výbor ČHS se rozhodl vyhovět žádostem MUDr. Zuzany Kapitáňové, MUDr. Zuzany Kolářové, MUDr. Alžběty Kotkové, Mgr. Hany Kudělkové, MUDr. Kateřiny Machálkové a RNDr. Blaženy Blahové o snížení členských poplatků ČHS z důvodu mateřských dovolených nebo z důvodu důchodového věku.

Prof. Starý seznámil výbor ČHS s členy společnosti, kteří v letošním roce oslaví významná životní jubilea.
Výbor ČHS se usnesl navrhnout ocenění dvěma jubilantům:

 • MUDr. Petru Cieslarovi – výbor navrhuje čestné členství ČLS (podklady k udělení připraví prof. Trněný)
 • MUDr. Petr Turkovi – výbor navrhuje čestné členství ČHS (podklady k udělení připraví doc. Čermák a prof. Starý).

Prof. Starý informoval o Ceně ČHS za nejlepší odbornou publikaci v roce 2015. Do soutěže o cenu bylo přihlášeno 5 původních prací a 2 monografie (autoři prof. Indrák a doc. Vokurka). Výbor ČHS jmenoval komisi, která přihlášené práce posoudí. Složení komise je následující: prim. Jindra, doc. Kozák, prof. Trněný, doc. Čermák a doc. Žák. Předsedou komise bude prof. Trněný. Ceny ČHS budou předány na letošních Olomouckých hematologických dnech.

Termín: do 15.5.2015
Zodpovídá: prof.Trněný

3) Příprava Slovensko-českého hematologického sjezdu

Doc. Čermák informoval výbor o jednání se Slovenskou hematologickou společností o společném sjezdu. V současnosti byly utvořeny pracovní skupiny sjezdu. Z české strany bylo navrženo 27 zástupců do 9 pracovních skupin podle slovenskou stranou navržených odborných bloků – slovenská strana tuto nominaci akceptovala. Dále bylo navrženo 9 témat edukačních přednášek a dva zahraniční řečníci. SHTS se zatím k těmto návrhům nevyjádřila. ČHS v této věci vyčká na vyjádření slovenské strany.

Na webové stránky ČHS byla vyvěšena informace o sjezdu a kontakt na webové stránky, na kterých je možno získat přihlášku na sjezd a formulář pro zaslání abstrakt.

Doc.Smolej se obrátil na výbor ČHS s problémy týkajícími se organizace 16. Česko-slovenské konference laboratorní hematologie,výbor ČHS potvrzuje, že hlavním organizátorem je SHTS a doporučuje zástupcům české strany navrhnout za ČHS pracovní skupinu, odborné bloky a edukační přednášky a předat slovenské straně.

Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
Zodpovídá: doc.Čermák, prof.Indrák, doc.Smolej

4) Jednání s Ministerstvem zdravotnictví (MZd) o věstníku o centrové péči (centra rozšířené péče), vyhlášce o minimálním personálním zabezpečení a vyhlášce o postgraduálním vzdělávání

Věstník o centrové péči – centra rozšířené péče:

Doc. Čermák informoval, že MZd v tuto chvíli připravuje věstník o rozšířené péči v dětské hematologické onkologii. Centra se mají nazývat centry specializované hematoonkologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou. Na schůzce předsedy ČHS ministrem zdravotnictví bylo dohodnuto, že MZd připraví do koce dubna 2015 základní koncepci návrhu pro centra rozšířené hematoonkologické péče pro dospělé a pro nemocné s hemofilií, který předá k dalšímu zpracování a připomínkám ČHS.

Termín: do příští schůze výboru
Zodpovídá: doc. Čermák a výbor ČHS

Vyhláška o minimálním personálním zabezpečení:

Doc. Čermák informoval o sporných bodech týkajících se připravovaných požadavcích na minimální personální zabezpečení (zejména v oblasti laboratorní hematologie a počtů sester s odbornou kvalifikací na lůžkových odděleních). Připomínky ze strany ČHS byly odeslány na MZd, je třeba připomínky uplatnit i přes managementy nemocnic. ČHS bude dále žádat opravu platného věstníku o centrové péči, kde jsou uvedeny minimální počty na personální zabezpečení pro lůžková oddělení nižší, než které společnost odsouhlasila v konečném návrhu poslaném z MZd.

Postgraduální vzdělávání:

ČHS bude připomínkovat oficiální verzi nových požadavků na postgraduální vzdělávání a bude trvat na tom, aby příprava na atestaci z hematologie a transfuzní služby nebyla časově poddimenzována – v pracovním návrhu je opět hematologie zařazena omylem do jednostupňových vzdělávacích oborů a tím je chybně stanovena doba vzdělávání na 3 roky místo na 5 let.

Termín: do příští schůze výboru
Zodpovídá: doc. Čermák a členové výboru

5) Molekulárně genetická vyšetření u hematoonkologických onemocnění

Prof. Pospíšilová seznámila výbor ČHS s návrhem nového bodového ohodnocení molekulárně genetických analýz (dle programu kultivace laboratorních výkonů) a dále s návrhem souboru molekulárně genetických vyšetření užívaných u jednotlivých hematologických diagnóz. Návrhy byly vytvořeny na žádost ředitelství VZP. Výbor ČHS souhlasí s návrhy, které budou předány ředitelství VZP, dále výbor ČHS nemá námitky proti vytvoření seznamu laboratoří, které mohou molekulárně genetická vyšetření pro hematologická pracoviště provádět tak, jak to navrhuje VZP. Ze strany ČHS ještě zbývá dořešit otázku sekvenování nové generace pro somatický genom a nových kódů, například exomové sekvenování. V této otázce bude jednáno s výborem společnosti lékařské genetiky.

Termín: do příští schůze výboru
Zodpovídá: prof. Pospíšilová

6) Jednání o sdílení výkonů s biochemickou a imunologickou společností

Výbor ČHS konstatoval, že otázka sdílení některých kódů zatím není dořešena. Výbor navrhl pokračovat v jednáních s imunologickou a biochemickou společností ohledně sdílení kódů. Zástupce výboru ČHS do těchto jednání ještě bude delegován.

Termín: do příští schůze výboru
Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Pospíšilová + předseda laboratorní sekce

7) Zpráva z VZP – přípravek Levact

Doc. Čermák informoval, že přípravek Levact bude dle sdělení VZP možno podávat i v centrech rozšířené hematologické péče. Výbor ČHS vzal tuto zprávu na vědomí, je třeba centra informovat.

Termín: do příští schůze výboru
Zodpovídá: prof.Trněný

8) Sekce ČHS

ČHS osloví předsedy pracovních skupin, které zatím nejsou oficiálně uvedeny jako sekce ČHS, zda chtějí působit jako sekce ČHS a řídit se pravidly pro sekce odborných společností. Zápisy ze schůzí jednání sekcí by pak měl být schvalovány výborem ČHS. Doc. Čermák navštíví jednání Společnosti pro trombózu a hemostázu během konference o tromboze a hemostáze v Hradci Králové a bude jednat o další spolupráci včetně vytvoření funkční sekce pro trombózu a hemostázu ČHS.

Termín: do příští schůze výboru
Zodpovídá doc. Čermák

9) Stanovisko ČHS k projektu transparentní spolupráce

Kritické stanovisko k projektu vypracoval za výbor ČHS prof. Mayer. Výbor toto stanovisko odsouhlasil. Stanovisko bude vyvěšeno na webu ČHS, bude zasláno Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu a do časopisu Medical Tribune.

Termín: do příští schůze výboru
Zodpovídá: prof. Starý

10) Zahájení nepříbuzenského transplantačního programu na Klinice dětské onkologie FN Brno

Stanovisko k programu transplantací na Klinice dětské onkologie FN Brno odeslal výbor ČHS prof. Starému, přednostovi Kliniky dětské hematologie FN Motol. Stanovisko vypracovala Transplantační sekce ČHS, která apeluje na dodržování platných odborných akreditačních kriterií pro transplantace krvetvorných buněk. Prof. Starý se k situaci krátce vyjádřil. Výbor ČHS vzal jeho vyjádření na vědomí.

11) Dopis doc. Pospíšilové z FN Olomouc ohledně zařazování pracovišť České republiky do projektů pro vzácná onemocnění Evropské unie

MZd požádalo ČHS o vyjádření k dopisu Doc. Dagmar Pospíšilové, jež si stěžuje na postup národního centra AV ČR pro projekt Horizont 2020, které z důvodu nedostatečné informovanosti a váznoucí spolupráce s Odborem zdravotních služeb MZd vyškrtlo pracoviště v ČR včetně Dětské kliniky FN Olomouc z projektu E-RARE.

Doc. Čermák vypracoval stanovisko ČHS, které potvrzuje oprávněnost členství doc. Popíšilové v projektech pro vzácná onemocnění a žádá proto MZd o nápravu a lepší koordinaci týkající se projektů pro vzácné nemoci krvetvorby a vzácná onemocnění obecně ze strany MZd, které neplní požadovanou funkci koordinujícího subjektu.

12) Žádost prim. Adamové ze Slezské nemocnice Opava o účast zástupce výboru ČHS na smírčím řízení s VZP

Doc. Čermák informoval o žádosti prim.Adamové, zástupci ČHS (prof.Trněný doc.Čermák) vypracovali na žádost Slezské nemocnice v Opavě odborné stanovisko k závěrům revizní zprávy VZP týkajícímu se neoprávněného užití přípravků Mabthera a Exjade, výboru ČHS s účastí prof.Hájka a doc.Čermáka jako zástupců ČHS na smíčím řízení na ředitelství VZP tak, jak to navrhuje Slezská nemocnice v Opavě.

13) Sjezd České internistické společnosti 2015

Doc. Čermák informoval výbor ČHS o žádosti ČIS ohledně edukačního hematologického bloku na letošním internistickém sjezdu. Výbor ČHS navrhl, aby na sjezdu přednesl edukační sdělení MUDr. Červinek o trombocytopeniích a doc. Dulíček o koagulopatiích, třetí sdělení by se mělo týkat problematiky anemií. Navržení přednášející budou osloveni výborem ČHS.

Termín: do příští schůze výboru
Zodpovídá: doc. Čermák

14) Práce na léčebných doporučeních ČHS

Prof. Doubek informoval o přípravě léčebných doporučení ČHS. Uvedl, že oslovení autoři kapitol pro hematologickou onkologii s vypracováním doporučení souhlasí a slíbili připravit tyto kapitoly do konce června 2015.

Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Doubek

15) Webové stránky ČHS

Prof. Starý informoval výbor o stavu přípravy nových webových stránek. 3.4. 2015 proběhla v ÚHKT schůzka k těmto zprávám.

Členové výboru ČHS budou návrh webové stránky připomínkovat. Prof. Starý rovněž seznámil výbor s novými podmínkami pro inzerci firem, s uvedením nabídky práce v hematologii na www stránkách společnosti a rovněž o uvedení přihlášky do společnosti na www stránkách. Výbor s těmito úpravami souhlasí.

Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
Zodpovídá: Mgr.Vrbacký, prof. Starý

16) Informace o připravovaných sjezdech a konferencích

Prof.Indrák informoval o přípravě Olomouckých hematologických dnů. ČHS spolupodepsala společně s ČLS JEP trojstrannou smlouvu s Univerzitou Palackého v Olomouci a nadací HAIMAOM.

Paní Pavlíková informovala o Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester (26.- 27.4. 2015) v Harrachově. Výbor ČHS souhlasí s finanční pomocí ČHS této konferenci.

Doc.Žák informoval o 22. Česko-slovenské konferenci o trombóze a hemostáze v Hradci Králové ve dnech 21.-23.5.2015.

Prof. Pospíšilová požádala výbor ČHS o podporu konference o genu TP53 u chronické lymfocytární leukemie, která proběhne v Brně 2. a 3. 10. 2015. Půjde o mezinárodní konferenci s účastí významných osobností ze skupiny ERIC i dalších skupin, které se věnují genu TP53. Výbor odsouhlasil podporu akci ve výši 50 tis. Kč.

Prim. Jindra informoval o kandidatuře České republiky pořádat kongres EBMT v roce 2019. Výbor souhlasí s konáním EBMT kongresu v České republice souhlasí.

Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
Zodpovídá: prim.JIndra

17) Různé

Zprávy ze sekcí:

 • Výbor ČHS vzal na vědomí připomínku některých členů Sekce laboratorní hematologie o výši příspěvků ČHS. Výbor se suesl podobné připomínky sledovat a eventuálně podle nich příspěvky upravit.
 • Výbor ČHS souhlasí s udělením výjimek z nepodkročitelného minima pro nelékařské laboratorní profese pro hematologická pracoviště v Českém Krumlově, Novém Městě na Moravě a v Havlíčkově Brodě.
 • Prim.Kubánková z HTO Nemocnice Písek žádá úpravu Doporučení ke stabilitě a transportu primárních vzorků, odpovědí byla pověřena Laboratorní sekce ČHS.
 • Doc.Čermák odpověděl na připomínky prim.Temlíka z Nymburka ke sdílení výkonů se společností klinické biochemie.
 • Výbor ČHS obdržel zápis z schůze Leukemické sekce a MDS sekce.

Ostatní:

 • ČHS připomínkovala následující hodnotící zprávy SUKLu : Wilate – prim.Blatný /bez námitek/
 • Doc. Čermák informoval, že ČLS JEP založila pracovní skupinu pro nevědecké léčebné postupy. Výbor ČHS bere založení této sekce na vědomí.
 • ČHS obdržela ze sekretariátu ČLS k vyjádření Návrh koncepce klinicko-farmaceutické péče v ČR, stanovisko ČHS vypracoval prof.Indrák, návrh je zatím v příliš obecné rovině, nejsou jasné pravomoci a zodpovědnosti farmaceuta.
 • Žádost Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o garanci 36. Severočeské hematologické a transfuziologické konference: o garanci konference bylo hlasováno: 4 členové výboru byli pro, 3 proti a jeden se hlasování zdržel. Výbor záštitu ČHS poskytne, ale pro příště požaduje podávat žádosti o záštitu odborné akce vždy do poloviny listopadu předešlého roku.

Termín konání příští schůze:

2. června 2015 ve 12.30 hodin, NH Hotel Olomouc, salónek v přízemí.

Zapsal: prof. Doubek
Zkontroloval: doc. Čermák