Zápis č. 5 ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP
Olomouc, 2.6.2015

Přítomni

Přítomni: Bystřická, Čermák, Doubek, Faber, Indrák, Kozák, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žák
Omluveni: Jindra, Mayer, Trněný
Hosté: Kastner

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor ČHS odsouhlasil udělení kreditů CME Evropské hematologické asociace pro rok 2015 Olomouckým hematologickým dnům, Pražským hematologickým dnům a Brněnskému hematologickému dnu. Platba 300,- Eur za tyto kredity již byla uskutečněna.

  Doc. Čermák a prof.Hájek se zúčastnili smírčího řízení VZP s nemocnicí Opava. Konečný výsledek řízení ale ještě není znám.

  Doc. Čermák informoval, že za ČHS vystoupí v edukačním bloku s přednáškami na 22. kongresu České internistické společnosti doc. Čermák, dr. Červinek a doc. Dulíček. Tito s prezentacemi na sjezdu souhlasí.

  Doc. Čermák informoval že jménem ČHS odeslal dopis prezidentovi International Society of Hematology (ISH), v němž ČHS děkuje za nabídku další spolupráce s ISH a žádá o bližší specifikaci požadavků na ČHS, podmínek spolupráce a výhod pro obě strany.

 2. Přijetí nových členů ČHS

  Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Bartoňová Iveta, Mgr., ÚHKT Praha
  • Cypriánová Hana, Bc., FN Brno
  • Čuřík Nikola, RNDr., PhD., ÚHKT Praha
  • Gardoňová Petra, FN Brno
  • Jordánová Barbora, FN Brno
  • Kolářová Jaroslava, Bc., FN Brno
  • Kučerová Mária, MUDr., Nemocnice Znojmo
  • Langerová Jaroslava, Mgr., FN Brno
  • Ontkovičová Alena, FN Brno
  • Podhorská Kateřina, Bc., FN Brno
  • Procházková Eva, Mgr., FN Brno
  • Richterová Petra, MUDr., FN Ostrava – Poruba
  • Ševčíková Lucie, FN Brno
  • Voltrová Lucie, Bc., FN Brno

  Doc. Čermák informoval v zastoupení prof.Trněného o tom, že Ceny ČHS obdrželi prof. Starý (Stary J et al.: Intensive Chemotherapy for Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: Results of the Randomized Intercontinental Trial ALL IC-BFM 2002. J Clin Oncol. 2014 Jan 20;32(3):174-84. IF = 17,960 - nejlepší originální práce v roce 2014) a prof. Indrák (Karel Indrák (ed.): Hematologie a transfuzní lékařství. Triton, 2014 - nejlepší monografie v roce 2014). Ceny jim byly předány na společenském večeru Olomouckých hematologických dnů.

  Prof.Starý informoval, že diplom čestného členství v ČHS bude prim. Turkovi předán při zahájení Pražského hematologického dne 8.10.2015. Žádost o čestné členství doc. Cieslara v ČLS nebyla na základě jeho žádosti realizována.

 3. Příprava Slovensko-českého hematologického sjezdu

  Doc. Čermák odeslal slovenským kolegům jmenovité návrhy na zastoupení v jednotlivých pracovních skupinách a návrh edukačních témat za českou stranu a upozornil je na to, že ČHS není oprávněna navrhovat edukace a členy pracovních skupin za Společnost transfuzního lékařství. Obdobný postup byl doporučen doc.Smolejovi při organizaci sjezdu laboratorní hematologie. Probíhá registrace účastníků a příjem abstrakt na webových stránkách sjezdu www.Hematology2015.sk. Uzávěrka přijmu abstrakt bude prodloužena do 30.6.2015.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc.Čermák

 4. Hospodaření ČHS

  Paní Pavlíková informovala o přesných výsledcích hospodaření ČHS v roce 2014. Ke dni jednání výboru měla ČHS k dispozici 6 177 467,01 Kč. Výnosy za I.čtvrtletí 2015 zatím činí 280 772,67 Kč.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 5. Zprávy ze SÚKL a další léky

  Doc. Čermák informoval o hodnotících zprávách ze SÚKL, které se týkají preparátů Desferal, Vesanoid, Trisenox,Thromboreductin, i.v. imunoglobulinů a antithymocytárního globulinu, k hodnotícím zprávám se vyjadřovali doc.Čermák,dr.Schwarz,prof.Sedláček a doc.Krejčí. Výbor ČHS nemá k těmto zprávám z hematologického hlediska zásadní připomínky.

  Prim. Blatný zaslal ČHS návrh dopisu SUKLu o zajištění dostupnosti desmopresinu pro nemocné s hemofilií v ČR. Výbor ČHS s návrhem dopisu souhlasí a podporuje žádost prim. Blatného.

  Doc. Čermák informoval o zprávě z MZd, která souhlasí se žádostí České myelomové skupina o specifický léčebný program s preparátem Kyprolis. Výbor ČHS vzal tuto zprávu na vědomí a považuje za vhodné, aby jednotlivé pracovní skupiny samy předem informovaly o takovýchto krocích výbor ČHS.

 6. Molekulárně genetická vyšetření u hematologických onemocnění

  Prof. Pospíšilová seznámila výbor ČHS s účastí na jednání výboru Společnosti lékařské genetiky, kde bylo diskutováno sdílení vyšetřování germinálního a somatického genomu. Informovala, že byl připraven registrační list nového kódu pro somatický genom: Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií NGS, která by byl sdíleným kódem i pro odbornost 818. Zpráva z výboru Společnosti lékařské genetiky zatím není k dispozici.

  Výbor ČHS rovněž připravil na přání VZP seznam diagnóz, ke kterým byly přiřazeny kódy molekulárně genetických vyšetření podle kultivovaného seznamu výkonů. Seznam byl předán VZP a společnosti lékařské genetiky.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: prof. Pospíšilová a doc. Čermák

 7. Jednání s MZd

  Doc. Čermák informoval, že MZd byly předány připomínky k návrhu personální vyhlášky. Zprávu z MZd zatím ČHS neobdržela.

  Doc. Čermák rovněž informoval o seznamu akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020. Do 9.6.2015 budou členové výboru ČHS tyto návrhy připomínkovat a připomínky budou poté odeslány na MZd.

  Doc. Čermák přednesl zprávu o schůzi komise pro superspecializovanou péči na MZd, které se účastnil a která se týkala realizace věstníku MZd 4/2015 o centrech dětské hematoonkologie bez transplantační jednotky /centra rozšířené péče/. Na schůzi bylo dohodnuto, že MZd provede společně s ČHS a plátci zdravotního pojištění audit těchto center. MZd zatím nesouhlasí s plánem dvoustupňové specializované péče v centrech, vzhledem k tomu, že v platné právní normě je zakotven pouze jeden stupeň vysoce specializované péče. Výsledek auditů bude uveden v dalším věstníku MZd.

  Doc. Čermák informoval, že výbor ČHS má možnost nominovat členy do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum MZd. Výbor vzal tuto informaci na vědomí.

  MZd připravuje novelizaci zákona 95/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání lékařů a zákona 96/2004 o postgraduálním vzdělávání VŠ JOP a středoškolských zdravotních profesí. Novelu, kterou MZd připravilo, bude ČHS připomínkovat. Především navrhovaná tříletá doba postgraduální přípravy pro obor hematologie a transfuzní lékařství je pro výbor ČHS neakceptovatelná a trvá na celkové době přípravy v délce nejméně 5 let.

  Doc.Čermák již v tomto směru písemně informoval náměstka ministra pro LP prof.Vymazala, předsedu ČLS prof.Svačinu a prezidenta ČLK dr.Kubka. Obdobné stanovisko zaslala i Společnost pro transfuzní lékařství.

  Zástupci laboratorní sekce, sekce sester a sekce laborantů vypracují připomínky k novele zákona 96/2004 Sb.. Doc. Kozák dále informoval o jednání komise děkanů LF o postgraduálním vzdělávání na MZd.

  Termín: do 18.6.2015
  Zodpovídá: doc. Čermák,p.Pavlíková,bc.Bystřická, doc.Pecka

 8. Zasedání pracovní skupiny MZd pro Seznam zdravotních výkonů

  VZP bude zavádět nový signální kód týkající se vykazování transplantací tkání nebo orgánů na příjemce. ČHS odeslala na MZd souhlasné stanovisko doporučující zavedení tohoto výkonu. Výkon se ale musí dále dopracovat. Dále je řešeno zavedení kódu pro extrakorporálních fotoforezu. Výbor ČHS nemá bližší zprávu o současném stavu jednání (v minulosti mu byl předložen pouze základní návrh, se kterým souhlasil). Aktuální podrobnosti zjistí doc. Žák.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák a doc. Žák

 9. Akreditační komise

  ČHS podala nové návrhy na členy akreditačních komisí pro postgraduální vzdělávání lékařů MZd. MZd zatím nové komise nejmenovalo.

  Výbor ČHS konstatoval, že řada hematologických pracovišť není akreditována pro vzdělávání v oboru. Tím pádem nelze uznat absolvování předatestační praxe na tomto pracovišti. Problém bude diskutován s garanty pro postgraduální vzdělávání v příslušných regionech.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák

 10. Probelmatika sekcí ČHS

  Doc. Žák byl hostem na jednání výboru Společnosti pro trombózu a hemostázu. Prim. Blatný se nabídl, že bude styčnou osobou mezi ČHS a ČSTH. Otázka Sekce pro trombózu a hemostázu bude ještě diskutována, doc.Čermák znovu projedná s prof.Kvasničkou návrh na to, že někteří členové výboru STH by byli současně představiteli sekce pro trombózu a hemostázu ČHS a zprostředkovávali kontakt mezi oběma společnostmi.

  Doc.Čermák odeslal všem představitelům sekcí a pracovních skupin dopis seznamující se současnými novými požadavky ČLS na činnost sekcí se žádostí, aby i nadále pokračovali ve své činnosti současně i jako odborná sekce ČHS jako doposud. Reakce ze všech pracovních skupin jsou zatím souhlasné.

  Výbor ČHS se usnesl, že doc. Žák provede revizi seznamu sekcí.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák a doc. Žák

 11. Schůze SEKK

  Doc. Čermák informoval o schůzích vědecké rady a supervizorů SEKKu, kterých se účastnily dr. Hrachovinová a dr. Matýšková. Zápis z těchto jednání bude ČHS teprve předán. Doc. Pecka informoval, že nehodlá nadále pokračovat ve funkci supervizora EHK pro sedimentaci erytrocytů. Laboratorní sekce ČHS navrhuje na jeho místo Mgr.Vrbackého, výbor ČHS souhlasí.

 12. Jednání s VZP

  Výbor ČHS odeslal hodnocení lékové efektivity centových léků používaných u leukemií a mnohočetného myelomu na MZd. Přes opakované urgence výbor neobdržel od předsedy Kooperativní lymfomové skupiny hodnocení lékové efektivity u centrových léků používaných v léčbě lymfomů.

  Prof. Doubek informoval, že byl zástupci několika regionálních hematologických pracovišť tázán na navýšení bodového ohodnocení standardních hematologických výkonů (vyšetření hematologem, sternální punkce). Doc. Čermák uvedl, že výbor ČHS v této věci už několikrát odeslal na MZd návrh na novou kalkulaci klinických i laboratorních hematologických výkonů /naposledy v rámci projektu kultivace výkonů/, návrhy však nikdy nebyly přijaty zejména díky obstruktivnímu postoji VZP.

  ČHS se seznámil s informaci MUDr. Hýžové z VZP, vedoucí oddělení kontroly a revize ZP, o tom, že všechny léky schvalované na paragraf 16 zákona č. 48/19976 Sb. mají být vykazovány jako ZULP, aniž by prostředky na ZULP byly navyšovány. Doc. Čermák bude o této věci dále jednat se zástupci VZP.

 13. Práce na léčebných doporučeních ČHS

  Prof. Doubek informoval o přípravě léčebných doporučení ČHS. Uvedl, že oslovení autoři kapitol pro hematologickou onkologii s vypracováním doporučení souhlasí a slíbili připravit tyto kapitoly do konce června 2015.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá prof. Mayer a prof. Doubek

 14. Webové stránky ČHS

  Prof. Starý informoval výbor o stavu přípravy nových webových stránek a dále o úpravě koncepce hematologie na webových stránkách a o historii hematologie. Data ze starých stránek budou překlopena do nového webu. Aktualizace koncepce hematologie bude do nového webu doplněna, přičemž bude vycházeno s koncepce vypracované v minulosti prof.Indrákem.

  Výbor s navrhovanými úpravami souhlasí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: mgr. Vrbacký, prof. Starý

 15. Jednání o iniciativě transparentní spolupráce (zástupce AIFP)

  Jednání výboru ČHS se zúčastnil mgr. Patrik Kastner, předseda etické komise AIFP. Mgr. Kastner se vyjádřil k dopisu, který byl AFIP zaslán výborem ČHS. Poté se členy výboru ČHS diskutoval o možných úskalích připravované iniciativy a o možnostech další spolupráce.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák

 16. Různé

  Paní Bc.Bystřická informovala o edukačním dni EBMT, který bude konán v Plzni. ČHS souhlasí s přidělením částky 30 tis. na zabezpeční překladů materiálů z akce pro české sestry.

  Prof. Pospíšilová informovala o doporučení laboratorní sekce Doba obratu (TAT) od převzetí biologického materiálu do vydání výsledku. ČHS s tímto doporučením souhlasí.

  RNDr.Hrachovinová vypracovala za laboratorní sekci odpověď na návrh prim.Kubánkové na prodloužení doby nutné k transportu vzorku do hematologické laboratoře, stanovisko je negativní, prodloužení doby je v rozporu s mezinárodními standardami a ohrožuje kvalitu vzorku, výbor ČHS s odpovědí souhlasí.

  doc.Pecka vypracoval stanovisko k žádostem Nemocnice v Hořovicích a Nemocnice ve Strakonicích k povolení výjimky z nepodkročitelného minima pro personální zabezpečení laboratoří.

  ČNHP poslal zápis z jednání Koordinační a výkonné rady v Hradci Králové. Výbor bere tento zápis na vědomí.

  Prof. Pospíšilová informovala o přípravě workshopu o analýzách TP53 u CLL.

  Prim. Jindra informoval o kandidatuře na konání EBMT kongresu v Praze v roce 2019. Požádal o souhlas s konáním této akce odbornou společnost. ČHS souhlasí s garancí této akce. Další jednání s organizátory proběhne na konci června 2015.

Termín konání příští schůze:

Září 2015 /datum bude upřesněno/.

Zapsal: prof. Doubek
Zkontroloval: doc. Čermák