Zápis č. 8 ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP
Praha, 4.5.2016

Přítomni

Přítomni: Bystřická, Čermák, Doubek, Indrák, Jindra, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Trněný, Žák
Omluveni: Faber, Kozák
Hosté: Cetkovský, Gumulec, Papajík

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Doc. Čermák přítomné informoval, že ČHS zaplatila EHA částku 300,- Euro za kredity CME pro tři české hematologické akce tak, jak byly vybrány na minulé schůzi výboru (OHD,PHD,BHD) – organizátorům byla odeslána informace o platbě s pokynem k vyplnění a odeslání dokumentů požadovaných EHA CME jednotkou.

  Doc. Čermák jednal s VZP ohledně upozornění Rady pro akreditace klinických laboratoří týkajícího se neoprávněného vykazování některých kódů odbornosti 818 jinými odbornostmi. VZP byl poskytnut seznam sdílených kódů odbornosti 818 a VZP přislíbila se tímto seznamem řídit při uzavírání smluv na rok 2016.

  Doc. Čermák uvedl, že odeslal na VZP oficiální stanovisko ČHS týkající se molekulárně genetických kódů pro vyšetřování trombofilních stavů, které navrhla ČSTH. ČHS k těmto kódům nemá výhrady, pouze požaduje možnost nasmlouvání kódů i pro nemocniční laboratoře Center vysoce specializované hematologické péče /viz zápis z minulé schůze výboru ČHS/.

  VZP i SZP vyslovily souhlas se sdílením kodu 94119 – izolace a uchování lidské DNA/RNA odbornosti 816 pro odbornost 848 . Sdílení kódu projednala PSZV MZd na svém zasedání dne 28.4., zápis ze schůze není dosud k dispozici.

  ČHS byla informována, že úhrada léků Vincristin a Vinblastin byla ze strany SUKLu navýšena na původní částku na základě opakovaných připomínek ČHS a onkologů.

  Doc. Čermák uvedl, že za ČHS podepsal smlouvu ohledně spolupořadatelství Olomouckých hematologických dnů, jak bylo výborem odsouhlaseno na minulé schůzi.

 2. Přijetí nových členů ČHS

  Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Bezdíček Matěj, Mgr., CMBGT IHOK FN Brno
  • Fajkusová Lenka, doc., RNDr. CMBGT IHOK FN Brno
  • Filipová Lenka, Mgr., CMBGT IHOK FN Brno
  • Fischerová Kateřina, Mgr., CMBGT IHOK FN Brno
  • Fůsková Yveta, CMBGT IHOK FN Brno
  • Genský Miroslav, MUDr., KNL, OKH Liberec
  • Hančíková Klára, ODH, FN Brno
  • Hauserová Petra, MUDr., MNO OKH Ostrava
  • Hložková Michaela, Mgr., CMBGT IHOK FN Brno
  • Horáková Zuzana, MUDr., ÚHKT Praha
  • Hrabčáková Viera, Mgr. Ph.D., CMBGT IHOK FN Brno
  • Jurečková Elena, CEITEC Brno
  • Kočková Helena, Mgr., CMBGT IHOK FN Brno
  • Kohútová Jana, DiS., CMBGT IHOK FN Brno
  • Kokeszová Michaela, ODH FN Brno
  • Kopečná Olga, Mgr. Ph.D., FN Brno
  • Labudíková Monika, Bc., FN Olomouc
  • Lázničková Tereza, Bc., IHOK FN Brno
  • Lukášová Tamara, IHOK FN Brno
  • Marešová Irena, MUDr., Janssen-Cilag s.r.o.
  • Nógrádiová Eleonora, MUDr., 4. interní klinika FN Hradec Králové
  • Pospíšilová Jana, Mgr., CMBGT IHOK FN Brno
  • Přidalová Jana, TO FN Olomouc
  • Rakovanová Dáša, IHOK FN Brno
  • Rejpal Alois, Mgr., IHOK FN Brno
  • Rýznerová Pavlína, MUDr., FN Olomouc
  • Řičánková Martina, FN Brno
  • Števková Jana, MUDr., 4. interní klinika FN Hradec Králové
  • Štork Martin, MUDr., IHOK FN Brno
  • Štuksová Terezia, MUDr., Institut genetiky, Karlovy Vary
  • Tesfamikael Lenka, Bc., FN Brno
  • Uhlířová Klára, DiS., IHOK FN Brno
  • Veselá Marika, Bc., IHOK FN Brno
  • Vosáhlová Vladimíra, MUDr., 4. interní klinika FN Hradec Králové
  • Zimová Kateřina, DiS., IHOK FN Brno

  Prof. Starý uvedl, že vedoucí sekcí, do kterých se noví členové ČHS hlásí, budou o těchto zájemcích o členství informováni.

  Prof. Starý uvedl, že tyto členky ČHS žádají o snížení členských příspěvků z důvodu mateřské dovolené: Lenka Humplíková, MUDr. Veronika Kaššovicová, MUDr. Alžběta Kotková, MUDr. Blanka Kupsová, MUDr. Martina Palacková a MUDr. Marie Žídková. Výbor ČHS se snížením příspěvků souhlasí.

  Prof. Starý informoval o žádosti prof. Indráka, týkající se udělení čestného členství ČHS prof. MUDr. Dagmar Pospíšilové, CSc. Výbor s tímto udělením čestného členství souhlasí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 3. Návrh na udělení Ceny ČHS za rok 2015

  Prof. Doubek informoval o návrhu jednání komise posuzující publikace, které se ucházejí o Cenu ČHS za rok 2015. Hodnotící komise ve složení Doubek, Jindra, Kozák, Žák se jednomyslně shodla, že by Cena ČHS měla být udělena autorům práce:

  Klánová M. a kol.: Targeting of BCL2 Family Proteins with ABT-199 and Homoharringtonine Reveals BCL2- and MCL1-Dependent Subgroups of Diffuse Large B-Cell Lymphoma, která vyšla v časopise Clinical Cancer Research.

  Výbor ČHS s udělením Ceny této práci souhlasí. Teze práce budou předneseny na Olomouckých hematologických dnech 2016, autoři získali odměnu ve výši 30.000.-Kč.

  Zodpovídá: prof. Starý

 4. Vyúčtování a hospodaření ČHS v roce 2015

  Paní Pavlíková informovala o konečném stavu hospodaření ČHS v roce 2015. Ke dni jednání výboru má ČHS k dispozici 5 793 639,52 Kč.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 5. Jednaní na MZd: schůze Národní transfuzní komise, schůze komise pro vzácná onemocnění – projekt European Reference Network

  Doc. Čermák informoval o zápisu z jednání Národní transfúzní komise, které se konala v lednu 2016. Ze zápisu vyplývá, že ČHS bude přizvána na další jednání komise, kde se bude pokračovat v projednávání zavedení molekulárně genetických metodik do vyšetřování přítomnosti viru hepatitidy C u dárců. Výbor ČHS trvá i nadále na tom, že z odborného hlediska by mělo být vyšetření hepatitidy C pomocí molekulárně genetických paušálně zavedeno a geograficky vázáno na Centra vysoce specializované hematologické péče, kde je spotřeba přípravků nejvyšší.

  Doc. Čermák dále informoval o vzniku Evropské referenční sítě vzácných onemocnění (European Reference Network). Výbor ČHS navrhuje, aby se do databáze přihlásila pracoviště, která jsou akreditována jako Centra pro vzácná onemocnění. Ředitelství fakultních nemocných již měla obdržet dotazník MZd, jenž je třeba vyplnit k získání garance MZd, kontaktní osobou na MZd ČR je ing. Tyburcová.

  Výbor ČHS nemá připomínky k  novelám vyhlášek MZd o výrobě a distribuci léčiv, registraci léčivých přípravků a správné lékárenské praxi.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 6. Jednání s VZP a SÚKL: hodnotící zprávy SÚKL, specifické léčebné programy, kulatý stůl – centrové léky

  Doc. Čermák členy výboru seznámil s tím, že ČHS vypracovala na žádost SÚKLu zprávy týkající se indikací, odhadu výše spotřeby a zaměnitelnosti užití následujících přípravků : idelalisib – odhad počtu nemocných (doc.Smolej), methotrexat tbl. – je nutná trvalá dostupnost (prof.Starý), thioguanin – je nutná trvalá dostupnost (prof.Starý), acyklovir a valacyklovir (je nutno zachovat dosavadní systém indikačních omezení – doc.Krejčí). Výbor ČHS k těmto zprávám nemá námitek.

  Doc.Čermák odeslal jménem výboru ČHS VZP a SZP žádost o zvážení možnosti podávání 5-azacytidinu na pracovištích rozšířené hematologické péče na základě indikace Centrem specializované péče a za podmínek, které byly ČHS jasně definovány. Výbor ČHS zatím obdržel nesouhlasné stanovisko ředitelství VZP, SZP se zatím nevyjádřil.

  Prim. Jindra informoval o situaci s přípravkem Vesanoid, jenž byl deregistrovaný. Prim. Jindra zjistil informace o přípravě specifického léčebného programu pro Vesanoid, který by mohl být podán. Výbor ČHS ale nakonec navrhuje otázku neregistrovaných léků řešit v obecné rovině, protože situace jako s Vesanoidem se může opakovat a opakuje i u jiných, především levnějších léků. Prof. Mayer navrhl, že osloví všechny přednosty center intenzivní hematologické péče s dotazem, se kterými neregistrovanými preparáty jsou největší a opakované problémy. Poté se pokusí na základě těchto informací navrhnout řešení problému, které předloží výboru ČHS.

  Doc. Čermák informoval o návrhu Sekce pro CLL o konání kulatého stolu se zástupci SUKLu, plátců pojištění a MZd k drahým lékům používaným v léčbě chronické lymfocytární leukemie. Kulatý stůl se bude konat 16. 5. 2016 v 15:00 v Praze. Výbor vzal tuto informaci na vědomí, pozvání obdrželi všichni přednostové Center vysoce specializované péče.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák a prof. Mayer

 7. Zasedání redakční rady časopisu Transfuze a hematologie dnes, cena časopisu Transfuze a hematologie dnes za roky 2014 a 2015

  Prof. Starý informoval o Ceně časopisu TaH dnes za nejlepší článek s hematologickou tématikou publikovaný v roce 2015. Cenu za ve výši 10.000.- Kč získal článek autorů Svobodová a kol.: Získaná uniparentální disomie v buňkách kostní dřeně nemocných s myelodysplastickými syndromy a komplexním karyotypem, odměna bude proplacena z účtu ČHS.

  Doc. Čermák informoval o jednání redakční rady časopisu Transfuze a hematologie dnes (TaH dnes). Informoval o změně autorských práv k publikacím – od září 2015 by měla být uzavírána autorsko-právní smlouva mezi nakladatelstvím MF a prvním autorem díla. ČLS tak ztrácí výhradní licenci k užití díla.

  Z jednání rady vyplynul návrh na změnu názvu ceny za nejlepší publikaci v časopise, výbor ČHS souhlasí s názvem Cena časopisu TaH dnes. Finanční dotace ceny bude muset v budoucnosti proběhnout z fondu ČHS. Výbor ČHS následně diskutoval otázku dlouhodobého zaměření a koncepce časopisu TaH dnes tak, aby časopis přitahoval více autorů k publikování svých prací a aby byl zároveň přitažlivý pro široké spektrum členů ČHS. Jeden z návrhů, který zazněl, je například publikovat v časopisu především edukační materiály. Výbor ČHS v této souvislosti osloví členskou základnu, aby se vyjádřila, v jaké podobě by byl pro hematology optimální.

  Doc. Čermák navrhl toto téma prodiskutovat s vedoucím redaktorem TaH dnes na příští schůzi výboru ČHS. Rovněž bude provedena anketa mezi členy ČHS o tom, jaký časopis by chtěli mít, dotazník připraví prof.Trněný a bude předložen k připomínkování prim.Masopustovi a prof.Faberovi a odeslán členům společně s dalším číslem časopisu.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof. Trněný, doc.Čermák

 8. Práce na léčebných doporučeních ČHS

  Prof. Mayer informoval o přípravě léčebných doporučení ČHS. Uvedl, že doporučení jsou v tisku a vyjdou v květnu 2016.

  Doc. Čermák navrhl oslovit další sekce ČHS, zabývající se neonkologickou hematologií, aby do další revize napsaly kapitoly z neonkologické hematologie.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 9. Zákony o postgraduálním vzdělávání

  Doc. Čermák informoval o novelizaci Zákona 95/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání VŠ lékařů. Výbor ČHS nemá zásadní připomínky k poslední předložené verzi návrhu novely zákona s jednou výjimkou: navrhuje zkoušku pro absolventy základních kmenů v postgraduálním vzdělávání.

  V této souvislosti vyjádřila paní Pavlíková nesouhlas s návrhem pasáže novelizovaného Zákona 96/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání JOP - nelékařů, která umožňuje po absolvování AKK pracovat v hematologické či jiné odborné laboratoři VŠ s absolvovaným magisterským studiem jakéhokoli zaměření, doc.Čermák upozornil na to, že tato pasáž byla ČHS a dalšími odbornostmi opakovaně v řádném termínu připomínkována, ale připomínky nebyly MZd nikdy akceptovány.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 10. SEKK – zpráva ze zasedání vědecké rady

  Doc. Čermák informoval o jednání vědecké rady SEKK. Výbor ČHS souhlasí s návrhem nové metodiky hodnocení a výběru expertních pracovišť včetně opatření pro případ nutnosti náhlé změny některého z garantů některého programu.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 11. Jednání o organizaci hematologických sjezdů v ČR

  Výbor ČHS spolu přizvanými hosty diskutoval budoucí organizaci celostátních hematologických akcí. Konsenzus zúčastněných týkající se českého hematologického sjezdu je následující: interval sjezdu každé 3 roky, plující datum, sjezd organizovaný ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství (STL), Laboratorní sekcí a eventuálně Českou společností pro trombózu a hemostázu (ČSTH). V roce konání celostátního sjezdu se nejspíše nebude konat sjezd laboratorní hematologie v Hradci Králové. Výbor s tímto návrhem osloví výbory STL a ČSTH. Prof. Mayer nabídl vypracování určité obecné kostry programu sjezdů. Příští sjezd bude v roce 2018 v Praze.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: doc. Čermák a prof. Mayer

 12. Hematologický blok na 23. Celostátním internistickém kongresu 2016

  Doc. Čermák informoval, že se na výbor ČHS se obrátili organizátoři 23. Celostátního internistického kongresu, který se bude konat v Brně, s žádostí o tři edukační přednášky. Výbor ČHS navrhuje edukace o trombofilních stavech z pohledu hematologa, problematice transplantační a dále přednášku o výsledcích vyšetření krevního obrazu automatickými analyzátory a jejich interpretaci.

  Termín: další zpráva bude podána na příštím jednání výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Žák, doc. Čermák

 13. Zprávy ze sekcí – doporučení laboratorní sekce, specifický léčebný program pro DDVAP

  Doc. Čermák informoval o zprávách z Laboratorní sekce. Výbor schvaluje doporučení pro vnitřní kontrolu kvality krevního obrazu a vnitřní kontrolu koagulačních vyšetření tak, jak je laboratorní sekce navrhuje.

  Doc. Čermák dále uvedl, že ČHS byla informována ČNHP, že toto sdružení bude odborným garantem specifického léčebného programu na podávání DDVAP. Výbor ČHS vzal tuto informaci na vědomí a nemá námitky.

  ČHS obdržela zápis z jednání členských schůzi/valných hromad MDS skupiny a skupiny pro imunitní cytopenie.

  ČHS vyhověla žádosti o udělení výjimky týkající se snížení úvazku VŠ nelékaře hematologa na dobu určitou pro OKLT-HTO Nové Město na Moravě, ČHS není oprávněna poskytnout výjimku ve smyslu tolerance nepřítomnosti VŠ nelékaře hematologa v ÚKBH FN Plzeň Bory.

  ČHS souhlasí s tím, aby při výběrových řízeních na zdravotní péči pro Jihočeský kraj zastupoval ČHS prim.Vonke.

 14. Různé

  Doc. Čermák informoval o připomínce prof. Mayera ke garanci doporučení týkající problematiky aspergilóz, kterou vypracoval MUDr. Haber a kol. Výbor ČHS se shodl na tom, že jde o problematiku, která se ČHS přímo netýká, doc.Čermák bude MUDr. Habera v tomto duchu informovat a zjistí bližší podrobnosti smyslu garance ČHS a možnosti doplnění článku o odkazy na podrobná doporučení uváděná v připomínce prof.Mayera.

  Prof. Starý uvedl, že byla uzavřena smlouva mezi ČLS JEP a společností Janssen-Cilag s.r.o. o prezentaci společnosti jako partnera v oblasti hematologie na webovém portálu ČHS.

Termín konání příští schůze:

Léto 2016 /datum bude upřesněno/.

Zapsal: prof. Doubek
Zkontroloval: doc. Čermák