Zápis č. 9 ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP
Praha, 17.10.2016

Přítomni

Přítomni: Čermák, Mayer, Starý, Žák, Pavlíková, Jindra, Bystřická, Kozák, Faber
Omluveni: Trněný, Indrák, Pospíšilová, Doubek, Račil

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu schůze výboru 4.5.2016

  Proplacena faktura za náklady spojené s vydáním knihy Doporučených léčebných postupů v hematologii

 2. Přijetí nových členů

  • Bartoňová Petra, Mgr., Nemocnice Tišnov
  • Bašná Lenka, Mgr., FN Brno, CMBGT
  • Brabcová Iveta, Mgr., FNKV Praha, ÚLD
  • Dolejš Libor, MUDr., Nemocnice Jihlava, HTO
  • Fenclová Tereza, Ing., Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
  • Haková Lucia, MUDr., KNTB, a.s. Zlín, HTO
  • Heidekerová Monika, Bc., Fn Brno
  • Jantová Daša, MUDr., Krajská nemocnice Liberec, a.s., OKH
  • Langer Jan, FN Brno, CMBGT
  • Lorencová Markéta, Mgr., Synlab Czech, s.r.o., Praha
  • Michaliková Magda, DiS., FN Ostrava
  • Osičková Jitka, Mgr., Ph.D., FN Brno , IHOK, CMBGT
  • Palátová Jana, Mgr., FN Plzeň
  • Petrů Jana, MUDr., KNTB, a.s. Zlín, HTO
  • Ploubová Veronika, MUDr., FN Plzeň
  • Řiháček Michal, MUDr., RNDr., Masarykův onkologický ústav, Brno
  • Říhová Romana, Mgr., Unilab, s.r.o., Třebíč
  • Smutek Jiří, Mgr., OTH ON Jičín, a.s.
  • Urbánková Helena, Mgr., Ph.D., FN Olomouc, HOK
  • Vrbková Kateřina, MUDr., FNKV Praha, IHK
  • Vydrželová Eva, Mgr., FN Brno, IHOK
  • Wágnerová Martina, Mgr., AeskuLab Ostrava
 3. Plán konferencí uskutečněných pod záštitou ČHS v roce 2017

  Vědecký sekretář neodkladně osloví členy výboru a organizátory tradičních konferencí o zaslání termínů sjezdů, konferencí a seminářů v roce 2017

  Na žádost pořadatelů se budou akce v roce 2017 pořádat pod záštitou ČHS, ČHS žádnou konferenci v roce 2017 pořádat nebude

  Poštovné rozesílání oznámení o akcích prostřednictvím ČLS uhradí organizátor sjezdu, rozeslání elektronických pozvánek bude zdarma

  Celostátní hematologický a transfuziologický sjezd se uskuteční v roce 2018, o místu konání akce bude rozhodnuto na příští schůzi výboru, pořadatelem sjezdu bude ČHS a STL ČLS JEP

  Termín: do konce listopadu 2016
  Zodpovídá: prof. Starý

 4. Vyúčtování hospodaření v prvním pololetí 2016

  Paní Pavlíková informovala o stavu hospodaření ČHS v prvém pololetí 2016. Doc.Čermák upozornil, že stále dochází ke zbytečnému nárůstu nákladů díky malé koordinovanosti při rozesílání informací cestou ČLS.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 5. Jednání na MZ – pracovní skupina pro SZV, zákony o postgraduálním vzdělávání

  Pracovní skupina pro SZV schválila sdílení kódu 94119 Izolace a uchování lidské DNA/RNA odbornosti 816 s odborností 818. S navrhovaným sdílením kódu 94123 PCR analýza lidské DNA nesouhlasí Společnost lékařské genetiky.

  ČHS společně se Společností lékařské genetiky připomínkovala návrh zákona o specifických zdravotních službách.

  ČHS připomínkovala návrhy revize zákonů 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. o postgraduálním vzdělávání VŠ ve zdravotnictví. Revidovaný návrh zákona 95/2004 Sb. uvádí Hematologii a Transfuzní lékařství jako základní specializační obor s minimální délkou vzdělávání 4.5 roku (v souladu se stávajícím platným vzdělávacím programem).

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 6. Jednání s VZP a SÚKL

  Na základě žádosti SÚKLu vypracovali zástupci ČHS odborné posudky k následujícím léčivům:

  • Ponatinib u CML a Ph+ALL – hodnocení efektivity a bezpečnosti – vypracoval prof.Mayer
  • Bortezomib v kombinaci s cyklophosphamidem a dexametazomem u myelomu – vypracovalprof.Hájek
  • Idelalisib u nemocných s refrakterní/relabující CLL – vypracoval doc.Smolej
  • Pixantron u relabujícího/resistentního DLBCL – vypracoval prof.Trněný

  Prof.Mayer a prof.Hájek vypracovali odpověď na žádost dr.Hoňka z VZP týkající se odborného zhodnocení přínosu přípravku pomalidomid v indikacích daných SPC, zástupci ČHS konstatují, že existuje určitá skupina nemocných, pro něž může být léčba pomalidomidem v indikaci dané SPC efektivní. ČHS nepřísluší rozhodovat o tom, jakému počtu nemocných a do jaké míry přípravek hradit, může pouze podat odborné stanovisko a na jeho základě odhad počtu indikovaných nemocných.

  Prof.Trněný jednal za výbor ČHS na ředitelství VZP o možnosti úhrady přípravku Mabthera i lymfoproliferací i v indikacích, které nejsou v SPC, ale kde je prokazatelně efektivní a kde je jeho užití garantováno ČHS. Bylo dosaženo dohody, která byla oběma stranami podepsána.

  Svaz zdravotních pojišťoven nemá na rozdíl od VZP zásadní námitky proti podávání přípravku Vidaza i na pracovištích rozšířené hematologické péče, pokud bude léčba řízena Centrem vysoce specializované péče a nemocný v něm bude pravidelně kontrolován, o této možnosti bude dále jednáno.

  ČHS se vyjadřovala k hodnotícím zprávám SUKLu: Anagrelid (prof.Penka, doc.Čermák), Revlimid (doc.Čermák – požadavek uvedení indikačního omezení P do souladu se současným SPC přípravku – stále je ignorována indikace u nemocných s MDS s delecí 5q).

  ČHS obdržela souhlasné stanovisko MZd se specifickým léčebným programem pro přípravek Octostim (desmopresin) v léčbě von Willebrandovy choroby

  prof.Mayer navrhuje uskutečnit tiskovou konference ČHS věnovanou problematice úhrady centrových léků, výbor ČHS s návrhem souhlasí, přípravou byli pověřeni předseda a místopředseda společnosti

  Zodpovídá: doc. Čermák, prof. Mayer

 7. Transfuze a Hematologie dnes – výsledky dotazníkové akce

  Prof.Faber informoval o výsledcích dotazníkové akce týkající se časopisu T a H dnes: není významný rozdíl mezi počtem čtenářů dávajících přednost tištěné formě a čtenářů, kterým by stačila pouze elektronická forma. Podrobnější analýza bude prezentována na příští schůzi výboru.

  Společnost C4P nabízí projekt Hema News, jenž by formou krátkého videa komentoval publikace vycházející v T a H dnes, program sponzorují firmy, jež navrhují i tématické články po konsultaci s panelem odborníků. Výbor ČHS nemá na tuto aktivitu jednoznačně kladný názor, podrobnější analýza bude na příští schůzi výboru, kde bude diskutováno další směřování časopisu Transfuze a hematologie dnes.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Trněný, prof. Faber

 8. Doporučené léčebné postupy v hematologii - 2. díl

  Prof. Mayer se ujme redakce i druhého dílu doporučených postupů věnovaného neonkologické hematologii a osloví navrhovaný okruh potenciálních autorů. Stejně tak bude iniciovat i pravidelnou revizi již vydaných doporučení.

  Termín: do konce listopadu 2016
  Zodpovídá: prof. Mayer

 9. SEKK

  Výbor ČHS souhlasí s náplní a se systémem hodnocení programů externího hodnocení kvality (EHK) pro hematologii na rok 2017 s certifikací pro hemokoagulaci a krevní obraz.

  Doc.Čermák informoval o zasedání poradní skupiny EHK, jež se konala 3.6.2016 v Pardubicích.

  Zodpovídá: doc. Čermák

 10. Zprávy ze sekcí a různé

  Prim.Jindra informoval o žádosti na pořádání kongresu EBMT v roce 2019, v závěrečném kole hlasování byla dána přednost Frankfurtu n.M., byla podána aplikace na pořádání kongresu v roce 2020, Praha se opět dostala do užšího výběru, definitivní rozhodnutí bude učiněno v lednu 2017.

  Prof.Mayer informoval o přípravě Brněnských hematologických dnů, doc.Žák informoval o přípravě 17.Česko-slovenské konference laboratorní hematologie.

  Laboratorní sekce : na základě hlasování členů navrhuje na další funkční období jako předsedkyní dr.Mikulenkovou, výbor ČHS s návrhem souhlasí.

  Prim.Matýšková vypracovala odpověď na připomínky prim.Ambrožové k vnitřní kontrole kvality v hematologické laboratoři

  ČNHP : dodal výroční zprávu o léčbě nemocných s hemofilií a von Willebrandovou chorobou za rok 2015.

  Výbor ČHS se seznámil s návrhem revidovaného mezioborového doporučení : Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení, hematologickou část vypracovali dr.Salaj a dr.Blatný. Výbor s doporučením souhlasí. Výbor ČHS udělili záštitu Hemofilickému dni, jenž bude pořádán dne 20.10.2016.

  Výbor ČHS obdržel žádost dr.Lhoťanové o revizi registračního a kalkulačního listu pro výkon 22109 – léčebná venepunkce s doplněním úhrady odběrového vaku jako ZÚM. Výbor požádá o doplnění ZÚM, původní návrh registračního listu vypracovala jako obecný výkon Společnost pro všeobecné lékařství a do odbornosti 202 byl dodatečně přesunut.

  Výbor ČHS není oprávněn udělit výjimku z personálního zabezpečení hematologickým laboratořím, kterým chybí požadovaný úvazek VŠ nelékaře. S tímto závěrem byla odeslána odpověď na žádost společnosti Aeskulab i FN Plzeň Bory. Výbor ČHS souhlasí s udělením výjimky týkající se počtu vyšetření pro akreditaci hematologické laboratoře CTKCH FN u Sv.Anny v Brně.

Termín konání příští schůze:

Příští schůze výboru ČHS se uskuteční počátkem roku 2017, termín bude upřesněn.

Zapsal: prof. Starý
Zkontroloval: doc. Čermák