Zápis č. 10 ze schůze výboru a revizní komise ČHS ČLS JEP
Brno, 1.3.2017

Přítomni

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Mayer, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žák
Omluveni: Bystřická, Indrák, Jindra, Kozák, Trněný
Host: Nováková

Zasedání zahájil a vedl předseda ČHS doc. Čermák. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze.

  Doc. Čermák informoval o úhradě poplatků za náklady spojené s JACIE akreditací pro transplantační centra v ÚHKT a ve FN v Praze-Motole. Výbor vzal tuto informaci na vědomí.

 2. Přijetí nových členů ČHS

  Prof. Starý informoval, že 79 členů bylo z ČHS vyloučeno pro neplacení příspěvků (2 roky po sobě).

  Výbor ČHS dále vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů o členství v ČHS ČLS JEP:

  • Bártů Iva, RNDr., Ph.D., Aeskulab, a.s., Praha
  • Fales Ivan, MUDr., ÚHKT Praha
  • Kandráčová Anna, MUDr., Nemocnice Jihlava
  • Malinová Petra, MUDr., FNKV Praha
  • Orlovská Michaela, MUDr., Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
  • Válkyová Jana, MUDr., IKEM Praha
  • Zelený Jaroslav, Mgr., Nemocnice Jihlava

  Prof.Starý výbor seznámil se jmény členů ČHS v letošním roce oslaví životní jubilea. 95. narozeniny oslaví prof. Hrodek, 90 let doc. Neuwirtová. Doc. Čermák navrhl, aby by ČHS navrhla doc. Neuwirtovou na udělení Purkyňovy ceny ČLS JEP. Výbor s tímto vyjádřil souhlas. Další kulaté narozeniny oslaví v roce 2017 prim. Lukášová (bude výborem navržena na medaili ČHS, výbor s návrhem souhlasil), prof. Klener, prof. Michalová, doc. Pecka, doc. Chlup, ing. Fuchs, prof. Indrák, dr. Cyranyová (bude jí uděleno čestné členství ČHS, výbor s návrhem souhlasil), prof. Penka, prim. Kessler, dr. Schwarz a další. Všichni jubilanti dostanou od výboru ČHS blahopřejný dopis.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  zodpovídá: prof. Starý

 3. Cena výboru ČHS

  Prof. Starý informoval o vyhlášení ceny České hematologické společnosti za nejlepší původní vědeckou práci a/nebo monografii publikovanou v celém rozsahu v roce 2016. Termín odevzdání přihlášek je 31.3.2017.

  Termín: vyhodnocení do konce dubna 2017
  zodpovídá: prof. Starý

 4. Hospodaření ČHS v roce 2016

  Paní Pavlíková informovala o výsledcích hospodaření ČHS v roce 2016. Ke dni jednání výboru měla ČHS k dispozici 5 094 269 Kč. Za rok 2016 byla celková bilance hospodaření ČHS -640 000,- Kč.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 5. Tisková konference a dopis výboru ČHS o centrových lécích

  Prof. Mayer informoval o tiskové konferenci, kterou ČHS pořádala k problematice nákladných léků. Před touto konferencí byl SÚKLu, MZd, zdravotním pojišťovnám a ředitelstvím fakultních nemocnic odeslán jménem ČHS dopis shrnující stávající neuspokojivou situaci. V současné době dostala ČHS odpovědi z MZd ČR, SUKLu a ze Svazu zdravotních pojišťoven. MZd a ÚZIS vypracovávají ve spolupráci s odbornými společnostmi predikci spotřeby nákladných centrových léků v české medicíně. Tuto predikci by měla reflektovat připravovaná Úhradová vyhláška na rok. Prof. Mayer a doc. Čermák se v této záležitosti zúčastní jednání s náměstkem MZd ČR MUDr. Philippem.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a doc. Čermák

 6. Jednání s MZd: zákony o postgraduálním vzdělávání, jednání předsedů SOR

  Doc. Čermák informoval o zprávě prof. Indráka, zastupujícího ČHS na jednání předsedů specializačních oborových rad (SOR) o změnách v postgraduálním vzdělávání, které přináší novela zákona 95/2004 Sb.. Hlavní změnou je prodloužení základního kmene o 6 měsíců a jeho zakončení zkouškou. Hematologie zůstává základním oborem. Atestace z hematologie v jarním termínu proběhnou ještě podle starých, ale stále platných doporučení uvedených v platném vzdělávacím programu z roku 2015. Ve všech oborech budou vytvořeny nové akreditační komise, jejichž úkolem bude mj. vytvoření nového vzdělávacího programu v daném oboru, přičemž by se ve všech oborech měly sjednotit formální požadavky (nutnost písemné práce, písemných testů atd.).

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc.Čermák

 7. Jednání se SUKL: hodnotící zprávy SUKL, odborná stanoviska vyžádaná SUKL

  ČHS byla požádána o odborné stanovisko k dotazům SUKLu týkajících se přípravků:

  • fondaparinux (rozšíření indikací na tromboflebitidy DK bez flebotrombózy – ČHS podporuje souhlasné společné stanovisko s angiology a společností pro trombózu a hemostázu).
  • valganciklovir (rozšíření podávání o obor pneumologie – ČHS není kompetentní posoudit oprávněnost požadavků pneumologů- vypracoval Dr.Karas).
  • ibrutinib – nesouhlasné stanovisko s nepřiznáním úhrady (vypracovali prof.Doubek, prof.Trněný)
  • Elocta – nesouhlasné stanovisko se stanovením výše úhrady, SÚKL při stanovení úhrady za ODTD nebere v úvahu prodloužený účinek přípravku (vypracoval prim.Blatný).

  Doc. Čermák informoval o výsledcích jednání, která zjednodušují administrativu při žádostech o úhradu přípravku MabThera v některých indikacích u maligních lymfomů, které nejsou součástí indikačního omezení P. ČHS zastupoval prof. Trněný, jehož výbor ČHS pověří dodáním seznamu indikací, kterých se úprava týká.

  Prof.Cetkovský požádal dopisem o vyvolání jednání s ředitelstvím VZP vzhledem k opakovanému zamítnutí úhrady imatinibu u Ph+ ALL nemocnému léčenému v ÚHKT. Lék není pojišťovnami paušálně hrazen jako součást léčby první linie, ačkoliv jednoznačná data prokazující vysokou efektivitu léčiva v této indikaci jsou uvedena v řadě českých a zahraničních doporučení. V dalších českých centrech zatím takováto situace nenastala. Otázky úhrady imatinibu u Ph+ALL stejně tak jako některých dalších léků v indikacích uvedených v SPC, ale chybějících v indikačním omezení P, budou probrány na jednání s náměstkem VZP, které se připravuje.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: doc. Čermák

 8. Jednání se zdravotními pojišťovnami: vykazování molekulárně genetických kódů, dopis ÚHKT

  Prof. Pospíšilová seznámila výbor ČHS s nesouhlasným stanoviskem Společnosti lékařské genetiky a genomiky (SLG) k návrhu VZP omezujícího vykazování některých molekulárně genetických vyšetření na fakultní centra. Prof. Pospíšilová a doc. Čermák dopisem jménem ČHS podpořili stanovisko SLG, které bylo odesláno na VZP. ČHS souhlasí s omezením vysoce specializovaných vyšetření na centra, ale stejně jako SLG nesouhlasí s organizačním a technickým zabezpečením vykazování (VZP požaduje k analýze a vyloučení duplicit důvěrné informace o výsledcích vyšetření svých klientů (signální vyšetření), tedy o jejich genetické zátěži). VZP trvá na podepsání dodatků ke stávajícím smlouvám, v nichž bude tato věc písemně stvrzena. ČHS vyčká výsledků jednání VZP se SLG.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof. Pospíšilová

 9. Příprava celostátního hematologického sjezdu 2018

  Doc. Čermák a prof. Starý seznámil přítomné o přípravách příštího hematologického sjezdu, který se bude konat v Praze. Sjezd bude spojen s Dny laboratorní hematologie a sjezdem Společnosti pro trombózu a hemostázu, bude kontaktována i Společnost pro transfuzní lékařství. V roce 2018 nebude pořádán Pražský hematologický den a ani Brněnské hematologické dny. Sjezd bude pořádán v druhé polovině září 2018.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof.Starý,doc. Čermák

 10. Příprava hematologických akcí na rok 2017 a hematologický blok na sjezdu České internistické společnosti

  Paní Pavlíková informovala o přípravě sjezdu SZP, jenž se bude konat v Harrachově ve dnech 23.-25.4.2017, prof.Faber podal základní informace o přípravě 31. Olomouckých hematologických dnů ve dnech 28.-30.5.2017.

  Doc. Čermák informoval o konání sympozia European Focus on MDS and MPS ve dnech 21-22.4.2017 v Praze. ČHS souhlasí se záštitou této akce.

  Součástí 24.sjezdu České internistické společnosti v říjnu v Praze bude opět hodinový edukační blok z hematologie, doc.Čermák požádal o návrhy do hematologického bloku sjezdu. Návrhy jsou následující: akutní leukemie, neutropenie, ev. trombocytopatie či koagulopatie. Termín návrhu je do konce dubna 2017.

  Termín: konec dubna 2017
  Zodpovídá: doc. Čermák

 11. Transfuze a Hematologie dnes – výsledky dotazníkové akce, naplnění obsahu čísel v letošním ročníku

  Prof.Faber a Doc. Čermák informovali o situaci časopisu Transfuze a hematologie dnes v letošním roce. Výbor ČHS apeluje především na větší hematologická pracoviště, aby zasílala články, především přehledové, do tohoto časopisu. Výbor žádá prof.Trněného, aby na příští schůzi výboru konečně informoval o výsledcích dotazníkové akce provedené loni v červnu. Bude znovu oslovena STL ohledně nominace druhého redaktora časopisu TaH dnes.

  Termín: zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof. Faber, prof.Trněný

 12. Doporučené léčebné postupy – díl 2: neonkologická hematologie

  Prof.Mayer informoval o jednání týkajícím se Klinických doporučených postupů, doporučené postupy ( díl 2 i revize dílu 1) by měly být připravovány dle výstupů z těchto jednání.

  Termín: do příští schůze výboru
  Zodpovídá: prof. Mayer

 13. Doporučení laboratorní sekce, zprávy ze sekcí

  Výbor ČHS schválil následující doporučení laboratorní sekce ČHS:

  • vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech
  • nepodkročitelná minima odbornosti 818
  • pořadí zkumavek při odběru krve
  • doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení u dětí a dospělých.

  Výbor ČHS vzal na vědomí zápis ze schůze laboratorní sekce ČHS z 9.11.2016.

  Výbor ČHS souhlasí s udělením výjimky z nepodkročitelného minima při hodnocení mikroskopického diferenciálu pro hematologickou laboratoř CKTCH Brno a s udělením výjimky z personálních požadavků pro profesi laboranta pro Nemocnici Hořovice. ČHS nemá oprávnění udělovat výjimku z personálního zabezpečení laboratoří vysokoškoláky (žádost Nemocnice v Odrách).

  Výbor ČHS schválil nové stanovy Leukemické sekce – schváleno. Prof. Mayer dále vysvětlil legislativní aspekty České hematologické společnosti, jakožto součásti České lékařské společnosti, CELLu a možnosti spolupráce mezi těmito subjekty. Nelze, aby Leukemická sekce byla identický subjekt jako CELL a nemohlo tomu tak být ani v minulosti. Prof. Mayer nicméně předložil návrh smlouvy o spolupráci mezi Českou lékařskou společností, Českou hematologickou společností a její Leukemickou sekcí a mezi CELL. Pokud bude tato smlouva o spolupráci podepsána i ze strany vedení České lékařské společnosti, bude moci být spolupráce mezi CELL a Leukemickou sekcí daleko více i po formální stránce provázaná. Smlouva o spolupráci byla též schválena a bude zaslána předsedou CELL k podpisu předsedovi České lékařské společnosti. Výbor ČHS doporučil obdobným způsobem upravit vztahy mezi ostatními sekcemi ČHS a spolupracujícími občanskými sdruženími.

  Výbor ČHS schválil upravené stanovy sekce laborantů.

 14. Systém elektronického vzdělávání lékařů

  Doc. Čermák připomněl nabídku připravovat systém elektronického vzdělávání lékařů. ČHS zatím nemá kapacitu takovéto kurzy připravovat a garantovat.

 15. Lékařské videokonferenční sítě

  Na jednání výboru vystoupila jako host ing. Nováková, která spravuje lékařské videokonferenční sítě, především pro Českou onkologickou společnost, a tuto síť představila. Výbor ČHS se následně shodl, že ČHS nemá jako celek o využití této sítě zájem a finančně ji nebude podporovat. Jednotlivá pracoviště se mohou k síti připojit podle vlastních potřeb.

 16. Různé

  ČHS poskytla záštitu 19. Ročníku kongresu Colours of Sepsis, pořádaném ve dnech 7.-10.2. v Ostravě.

  Prof. Starý sdělil, že ČHS byla oslovena ve věci schválení žádosti prim. Turkové z Nemocnice Frýdek-Místek jako hodnotitelky NASQL. Výboru ČHS byla žádost doručena omylem, je adresována Společnosti pro transfuzní lékařství, kam bude přeposlána, navíc kriteria ČHS žadatelka délkou praxe nesplňuje.

  Prof. Faber vystoupil s informací o Mezinárodním kongresu laboratorní hematologie, který by se měl konat roku 2020 v Praze. Výbor ČHS požádal o další informace o této akci a jejím finančním zajištění.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: prof. Faber

  Doc. Žák zmínil problém podhodnocení personálního obsazení lůžkových oddělení velkých hematologických center v tabulkách standardních počtů lékařů a možnosti navýšení těchto počtů v novém Věstníku MZd ČR. Výbor ČHS potvrdil, že se ČHS bude účastnit jednání s příslušnými institucemi, které souvisí s tímto problémem. Doc. Žák byl zároveň vyzván, aby připravil podrobnější analýzu tohoto problému, kterou by mohla ČHS argumentovat.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru
  Zodpovídá: doc. Žák

Termín konání příští schůze:

Olomouc, 30.5.2017

Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: doc. Čermák