Zápis č. 4 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 18. 2. 2019 ve Fakultní nemocnici Olomouc

Přítomni: Doubek, Faber, Jindra, Kouřilová, Mayer, Mikulenková, Papajík, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák
Omluveni: Čermák
Hosté: Blatný, Mužík

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a schůzi vedl předseda ČHS Prof. Mayer. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze a program jednání.

  Prof. Mayer omluvil Prof. Čermáka, který se schůze nemohl zúčastnit.

 2. Národní onkologický registr a jeho inovace

  Prof. Mayer uvedl Dr. Mužíka z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), který představil novou metodiku sběru dat Národního onkologického registru (NOR). Nová metodika by měla zlepšit sledování novotvarů krvetvorné tkáně. Vychází z Národního zdravotního informačního systému a je platná od 1. 1. 2019. Představil nový formulář hlášení incidence novotvarů do databáze NOR a organizaci hlášení údajů do NOR. U některých oblastí budou rovněž sledovány specifické klinické údaje. Předávání údajů do NOR by mělo být plně elektronické (od roku 2021) a vycházet z WHO klasifikace nádorů a kódů MKN-O (podle připravované verze MNK-O-3.2). Data budou získávána i z pracovišť patologických.

  Dr. Mikulenková vznesla dotaz na zadávání dat z laboratoří cytologických. Dr. Mužík uvedl, že cytologické laboratoře mohou zadávat data pomocí formuláře pro klinická data. Dr. Mužík sdělil, že hematologické cytologie se zadávání do části dotazníku, kde je uvedena morfologie, netýká, tuto část vyplňuje jen patologie.

  Dr. Mužík představil návrh identifikace onemocnění a rizikových stratifikací nemocí pro hematologickou onkologii.

  Výbor ČHS se shodl, že provede připomínkování klasifikace stádií hematologických diagnóz MKN-O-3.2, aby se mohla co nejdříve začít používat.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 3. Program péče o hemofiliky v České republice a diskuze k založení Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS

  Prof. Mayer představil Doc. Blatného z Oddělení dětské hematologie FN Brno. Prof. Mayer uvedl, že Doc. Blatný je připraven založit v rámci ČHS Sekci pro hemostázu a trombózu.

  Doc. Blatný představil péči o hemofiliky v České republice, Český národní hemofilický program (ČNHP) a podklady pro vznik Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP (složení sekce, ukotvení v rámci ČHS, cíle) a vztah k České společnosti pro trombózu a hemostázu (ČSTH). Rozdíl mezi těmito společnostmi by byl především v orientaci na hemostázu a čistě hematologické zaměření v případě sekce.

  Doc. Žák a Prof. Starý v diskuzi vznik sekce podpořili.

  Výbor ČHS schválil vytvoření Sekce pro hemostázu a trombózu a pověřil Doc. Blatného dočasným vedením této sekce, přípravou statutu sekce a podkladů ke schválení členskou schůzí ČHS ČLS JEP.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a Doc. Blatný

 4. Revidovaná doporučení Laboratorní sekce ČHS

  Dr. Mikulenková představila návrh revize stanoviska ČHS ČLS JEP k uvolňování výsledků z hematologické laboratoře (verze 6, schválena LS ČHS 7. 12. 2018). Upraveny byly především podmínky vzdělávání oprávněného pracovníka odbornosti 818 (účast na odborné hematologické akci minimálně 1x ročně). Součástí dokumentu je i revize všech výkonů vykazovaných hematologickými laboratořemi, které mohou uvolňovat zdravotní laboranti, lékaři a vysokoškolští pracovníci.

  Následně Dr. Mikulenková přítomné seznámila s návrhem revize nepodkročitelných personálních minim klinické laboratoře (verze 10, schválena LS ČHS 11. 2. 2019) a revizí výkonů sdílených odborností 818 s dalšími odbornostmi.

  Výbor ČHS všechny tyto revidované dokumenty odsouhlasil.

 5. Problematika SEKK s.r.o.

  Dr. Mikulenková přítomné seznámila s externím hodnocením kvality (EHK) morfologických cyklů, pro které SEKK s.r.o. připravuje certifikovaný materiál. SEKK s.r.o. pro hematologii zajišťuje EHK pro základní i nadstavbové metody (celkem 14 cyklů). Pro část morfologickou prodává cykly DIF, NF (fotografie nátěru periferní krve), NKDF (fotografie nátěru aspirátu kostní dřeně).  Cyklu DIF (hodnocení nátěru periferní krve) se pravidelně účastní kolem 260 laboratoří a úspěšnost tohoto cyklu je v posledních letech přes 90 %. Materiál pro certifikaci dodává 8 expertních pracovišť. Na systému v hodnocení cyklu se podílí 10 expertních pracovišť, která se pravidelně obměňují (výběr expertů – viz web SEKKu).  Bodové hodnocení výsledků (správné, akceptovatelné, chybné) bylo zavedeno v roce 2004 (pravidla na webu). Od roku 2012 probíhá též hodnocení míry shody expertů.

  Poté Dr. Mikulenková představila konkrétní příklad hodnocení kvality pro všechny morfologické cykly.

  Nakonec byl představen dotazník spokojenosti, který rozesílal SEKK s.r.o. Dotazník vyplnilo 56 % pracovišť. 97 % účastníků nemělo zásadní připomínky ke stávajícímu systému EHK. Dr. Mikulenková nakonec detailněji rozebrala jednotlivé body dotazníku a odpovědi účastníků.

  Prof. Faber v diskuzi zmínil, že morfologické hodnocení je aspoň zčásti subjektivní a tomu by mělo odpovídat bodové hodnocení EHK. Navrhl změny v hodnocení morfologií. Dále vyjádřil názor, že akreditační proces nemá mít edukační charakter, ale že mají být hodnoceny typické případy. Prof. Papajík se zeptal na budoucí roli ČHS a její spolupráci se SEKK s.r.o.

  Výbor ČHS se usnesl, že by měl i nadále schvalovat supervizory SEKK, s.r.o.

  Prof. Mayer na příští schůzi přinese smlouvu mezi ČHS a SEKK, s. r.o., aby se k ní nový výbor mohl vyjádřit a případně ji revidovat.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 6. Přijetí nových členů ČHS, jubilanti v roce 2019 a vyúčtování Českého hematologického sjezdu

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 7 osob. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Boichuk Ivanna, MUDr., FN Brno
  • Jirkuvová Andrea, MUDr., FN Olomouc
  • Novotná Anna, MUDr., NsP Česká Lípa
  • Opatrná Veronika, MUDr., FN Plzeň
  • Rajdová Kateřina, Nemocnice MSKB Praha
  • Truxová Iva, Mgr. Ph.D., Sotio, a.s. Olomouc
  • Zmeškalová Dagmar, Bc., ÚHKT Praha

  Prof. Starý představil letošní jubilanty z řad členů ČHS. Z řad jubilantů navrhl paní Zdenku Pavlíkovou z FN Hradec Králové a Prof. MUDr. Petra Cetkovského, Ph.D. z ÚHKT Praha na udělení čestného členství ČHS.

  Výbor ČHS odsouhlasil udělení čestného členství těmto dvěma jubilantům.

  Všichni jubilanti dostanou od ČHS blahopřejný dopis.

  Prof. Starý uvedl, že letos by měla být opět vyhlášena Cena ČHS ČLS JEP. Výbor vyhlášení Ceny ČHS podpořil. Prof. Starý rozešle informace o vyhlášení ceně členům ČHS.

  Nakonec Prof. Starý informoval o konečném vyúčtování 1. českého hematologického a transfuziologického sjezdu. Sjezd skončil ziskem 723 470,- Kč. ČHS z této částky dostane 361 736,- Kč.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 7. Cena Jana Evangelisty Purkyně

  Prof. Mayer připomněl, že Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) přijímá návrhy na udělení Ceny Jana Evangelisty Purkyně v roce 2019. Prof. Mayer navrhl, aby výbor ČHS na tuto cenu nominoval Prof. Starého. Výbor tento návrh jednomyslně podpořil. Podklady pro návrh na udělení ceny připraví a odešle Prof. Mayer.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 8. Červená kniha

  Prof. Mayer shrnul přípravy revidovaného vydání Červené knihy. V novém vydání Červené knihy by měla být více zastoupena i neonkologická hematologie a laboratorní diagnostika. Nyní byli osloveni autoři jednotlivých kapitol a byla jim zaslána ukázková kapitola o chronické lymfocytární leukemii. Kapitoly by měly být napsané do 2 měsíců.

  Kniha vyjde primárně elektronicky, ale část nákladu bude i tištěná. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 9. Ústavní stížnost senátorů Senátu České republiky

  Prof. Mayer zmínil ústavní stížnost podepsanou některými senátory pod vedením senátora Valenty. Stížnost se týká organizace centrové péče v České republice a žádá její revizi. Tato stížnost byla zveřejněna na stránkách Ústavního soudu. Prof. Mayer tuto věc probral s právníky a předsedou ČLS JEP. Je možné, že připraví stanovisko pro Ústavní soud, který se bude týkat stanoviska ČHS k této stížnosti.

  Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 10. Tisková konference ČHS

  Prof. Mayer připomněl tiskovou konferenci týkající se úhrad centrové péče a nárůstu počtu pacientů s hematologickými diagnózami, která se konala v Praze 30. 1. 2019. Poděkoval účastníkům a zmínil pozitivní ohlasy této tiskové konference.

  Uvedl rovněž, že byl po tiskové konferenci osloven primářem Kesslerem z Pelhřimova, který mu jako zástupce Center rozšířené hematologické péče zmínil narůstající potíže s umísťováním pacientů do Center specializované hematologické péče v Praze.

  Výbor navrhl pozvat na příští schůzi prim. Kesslera a přednosty pražských hematologických klinik, aby se k této situaci vyjádřili a diskutovali na půdě výboru.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 11. Aferetická centra

  Prof. Mayer informoval o schůzce se zástupci firmy Frseseius ohledně iniciativy ke vzniku aferetických center. Prof. Mayer tuto aktivitu firmy Fresenius důrazně odmítl. Proti této aktivitě se vyjádřili i Prof. Ráčil a Doc. Žák.

  Výbor ČHS vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 12. Novinky z oblasti vykazování genetických výkonů

  Prof. Starý informoval, že prof. Čermák připravuje dopis o sdílení kódů germinálního genomu. Společnost lékařské genetiky (SLG) povolila ČHS sdílení indikací vyšetření germinálního genomu u vybraných vrozených chorob krvetvorby /hemofilie a další krvácivé choroby, vrozené anemie, trombocytopenie a granulocytopenie/. Souhlas SLG byla spolu s dalšími dokumenty předán Ing. Šmehlíkovi na schůzce s VZP. VZP se k tomuto sdílení zatím oficiálně nevyjádřila. Prof. Čermák navrhuje, aby ČHS oficiálně požádala MZd, konkrétně pracovní skupinu pro Seznam výkonů, o projednání sdílení výše uvedených kódů.

  Výbor ČHS vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Čermák

 13. Posudky pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Prof. Mayer shrnul současnou praxi s přípravou posudků léčiv pro SÚKL. Uvedl, že současná praxe je vyhovující, nastavená a naprostá většina oslovených odborníků posudky vyhotoví obratem.

  Výbor ČHS vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 14. Predikce spotřeby centrových léků a biosimilární rituximab

  Prof. Mayer představil materiál, který rozeslal členům výboru a který se týká predikce spotřeby centrových léčiv pro hematologickou onkologii. Tyto dokumenty by měly být materiálem pro tvorbu nové úhradové vyhlášky. Vyzval členy výboru k připomínkování těchto dokumentů.

  Prof. Mayer rovněž informoval o problematice s biosimilárním rituximabem a podnětu Svazu zdravotních pojišťoven týkající se úhrady biosimilárního rituximabu.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí. Členové výboru budou dokumenty pro odhad spotřeby centrových léčiv připomínkovat.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 15. První zkušenosti s novým VILPem

  Prof. Mayer informoval o zatím pozitivních zkušenostech s novým programem VILP, kdy výbor společnosti byl vyzván, aby do přípravy každého projektu VILP, který je chystán, nominoval odborníka hematologa. Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 16. Plán celoživotního vzdělávání nelékařů

  Prof. Mayer informoval o nutnosti připravit plán vzdělávání vysokoškoláků nelékařů. Navrhl Dr. Mikulenkovou a Doc. Žáka, aby materiál k tomuto vzdělávání připomínkovali. Výbor tento návrh odsouhlasil.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Dr. Mikulenková a Doc. Žák

 17. Sjezd delegátů ČLS JEP

  Prof. Mayer informoval o sjezdu delegátů ČLS JEP, který se konal 22. 1. 2019 a kromě něj se ho účastnil i prim. Jindra a Prof. Faber. Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 18. Různé

  1. Doc. Žák informoval o nutnosti přípravy metodiky k úpravě tabulkových počtů lékařů pro centra specializované hematologické péče. Doc. Žák se pokusí připravit metodiku pro tento výpočet. Výbor vzal tuto informaci na vědomí.
  2. Prof. Mayer informoval o nutnosti uvádět v časopise Transfuze a hematologie dnes, že tiskovina vychází s podporou Ministerstva zdravotnictví (MZd) ČR. Prof. Faber informoval, že časopis tuto dedikaci bude uvádět dle požadavku MZd ČR.
  3. Prof. Mayer informoval o dopisu z ÚHKT Praha, v němž je požadováno projednání sdílení výkonu zavádění PICC katetru (výkon 1140) s odborností 202. Prof. Mayer uvedl, že požádá prof. Čermáka, aby tuto záležitost vyřešil.
  4. Prof. Starý připomněl, že v novém věstníku MZd byla vypsána výzva na ustanovení center hematologické péče pro dětské pacienty bez transplantačních jednotek. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.
  5. Prof. Doubek připomenul, že stále ještě není schválená dohoda mezi ČHS a plátci zdravotní péče týkající se podávání bendamustinu. Prof. Doubek se v této věci spojí s Prof. Trněným. Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.
  6. Paní Pavlíková požádala o souhlas s udělením finanční podpory ve výši 50 000,- Kč na konání 31. konference laborantů a sester v hematologii a transfuzní službě. Výbor udělení podpory odsouhlasil.

Termín a místo další schůze:

duben 2019 v Hradci Králové

Zapsal: Prof. Doubek
Kontroloval: Prof. Mayer