Zápis č. 5 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 3. 6. 2019 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Kouřilová, Mayer, Mikulenková, Papajík, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák
Omluveni: Pospíšilová
Hosté: Kessler, Maisnar

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a schůzi vedl předseda ČHS Prof. Mayer. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze a program jednání.

 2. Přijímání pacientů v centrech specializované hematologické péče

  Prof. Mayer uvedl Prim. Kesslera z Nemocnice Pelhřimov, který na jednání vystoupil jako zástupce tzv. center s rozšířenou hematologickou péčí. V centech s rozšířenou hematologickou péčí byly podle sdělení Prim. Kesslera léčeny už stovky pacientů centrovými léky. Jde především o nemocné s mnohočetným myelomem, chronickou lymfocytární leukemií, myelodysplastickým syndromem, ale i dalšími nemocemi. Tato pracoviště ale nemají potřebné finance na rozšíření této léčby. Problémy těchto pracovišť se dále týkají překladů pacientů do center specializované hematologické péče. Jde především o nemocné z pracovišť v Ústí nad Labem, FN Motol a Liberci s diagnózami akutní leukemie a částečně o pacienty s agresivními lymfomy. Prim. Kessler upozornil i na to, že především v oblasti severních Čech je nedostatek hematologů.

  Prof. Čermák doplnil, že ÚHKT Praha nikdy v minulosti nemělo dlouhodobě uzavřená oddělení nebo sníženou lůžkovou kapacitu. Prof. Čermák vidí jako řešení domluvu primářů a přednostů jednotlivých dotčených pracovišť z Prahy.

  Doc. Žák uvedl, že se pokusí zajistit, aby FN Hradec Králové zajišťoval péči o pacienty z Libereckého kraje.

  Prof. Mayer navrhl napsat dopis s apelem ředitelům nemocnic, kde jsou pracoviště specializované hematologické péče, a zejména všem plátcům zdravotní péče. Tento apel by se měl týkat především potíží s lůžky, sestrami a úhradami drahé péče na specializovaných centrech.

  Výbor ČHS souhlasí s napsáním takového dopisu.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Mayer

 3. Stanovení D-dimerů v ordinaci praktického lékaře

  Dr. Mikulenková představila návrh Pracovní skupiny pro zdravotní výkony ze dne 14. 5. 2019, který vychází z doporučení Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost a týká se vyšetřování D-dimerů v ordinacích praktických lékařů v rámci POCT metod. Dr. Mikulenková za Laboratorní sekci ČHS se zavedením tohoto kódu nesouhlasí a připravila předběžné vyjádření s výčtem odborných důvodů (otázka externí kontroly kvality, mateřská odbornost, validace), na kterých je tento nesouhlas založen.

  Výbor ČHS vyjádření Laboratorní sekce podpořil. Konečnou verzi vyjádření připraví Dr. Mikulenková a výboru ji zašle.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Dr. Mikulenková

 4. Sesterská sekce, současný stav a plány do budoucna

  Mgr. Kouřilová, předsedkyně Sesterské sekce ČHS, shrnula současný stav činnosti Sesterské sekce. Z jejího vystoupení vyplynulo, že některé záležitosti bude vhodné modifikovat. První schůzka Sesterské sekce se uskuteční v červnu 2019. Na této schůzce se bude jednat o zajištění a úhradách ošetřovatelské péče a dále o vzdělávání sester. Mgr. Kouřilová výbor požádala, zda by z prostředků ČHS nemohla být hrazena účast zástupců sekce na vybraných vzdělávacích akcích a zda by výbor do budoucna nepodpořil pravidelné konání bloku pro sestry na sjezdech ČHS. Rovněž zmínila práci na připomínkování návrhu nové verze Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí a podpořil oba navržené požadavky, které Mgr. Kouřilová vznesla.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Mgr. Kouřilová

 5. Věstník Ministerstva zdravotnictví

  Prof. Mayer zmínil diskuzi k novele Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR k Centrům vysoce specializované hematologické péče. Poděkoval všem za návrhy úprav Věstníku.

  Výbor návrhy úprav Věstníku odsouhlasil. Věstník s návrhy změn bude zaslán na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 6. Národní onkologický registr a jeho inovace

  Prof. Mayer výbor informoval o přípravě Národního onkologického registru a jednáních s Prof. Duškem a Dr. Mužíkem. Uvedl, že pokud bude registr funkční v navržené podobě, půjde o jeden z nejmodernějších registrů celosvětově.

  Prof. Mayer na příští schůzi podá o registru další zprávy. Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Mayer

 7. Přijetí nových členů ČHS, sjezd ČHS a Cena ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 13 osob. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Bendová Barbora, Mgr., MN Privamed, Plzeň
  • Brychtová Věra, Mgr., AESKULAB k.s., Mostiště
  • Hvalčáková Tatiana, Mgr., FN Olomouc
  • Kouklíková Etela, RNDr., FNKV Praha
  • Krejčí Barbora, Poliklinika Agel a.s., Olomouc
  • Lechnerová Žaneta, MUDr., Uherskohradišťská nemocnice a.s.
  • Lízalová Šujanská Elena, MUDr., Kroměřížská nemocnice a.s.
  • Lužák Adam, MUDr., FN Brno
  • Martišová Elena, Mgr., ÚVN SNP, FN Ružomberok, SR
  • Nováková Denisa, MUDr., FN Hradec Králové
  • Pechová Lenka, Mgr., Synlab Czech s.r.o., Plzeň
  • Šrůtová Klára, Mgr., ÚHKT Praha
  • Vejražková Eva, FN Hradec Králové

  Prof. Starý dále uvedl, že MUDr. Monika Ulmanová žádá o snížení členských příspěvků z důvodu mateřské dovolené a připomněl předání cen jubilantům.

  Následně Prof. Starý informoval o změně charakteru Pražského hematologického dne. Letos bude naposledy jednodenní, od příštího roku se bude akce konat v lednu, bude dvoudenní, nebude cílena na jednu problematiku a ponese název Pražské hematologické dny. Pořadatelem sympózia se stane Spolek lékařů pražských.

  Prof. Papajík připomněl konání a už nyní probíhající přípravy příštího sjezdu České hematologické společnosti, který proběhne v květnu 2021.

  Výbor ČHS odsouhlasil přijetí nových členů a vzal další informace na vědomí.

  Doc. Žák a Prim. Jindra informovali o Ceně ČHS za nejlepší publikaci roku 2018. Komise ve sloužení Doc. Žák, Prof. Kozák a Prim. Jindra navrhují jako nejlepší práce dvě, práce kolektivů Doc. Mráze a Doc. Hrušáka. Výbor souhlasí s udělením Ceny ČHS těmto dvěma kolektivům. Ceny budou předány na Pražském hematologickém dni 2018 (Doc. Hrušák) a dále na Brněnských hematologických dnech 2018 (Doc. Mráz).

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Starý a Prof. Papajík

 8. Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS

  Prof. Mayer připomněl přípravu této sekce a její stanovy. Stanovy sekce odsouhlasila Revizní komise výboru ČHS a výbor ČHS. Doc. Žák (člen Sekce pro hemostázu a trombózu ČHS) doplnil informaci o jeho jednání se Společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

  Výbor ČHS souhlasil s ustanovením Sekce pro hemostázu a trombózu. Postup ustanovení sekce bude zveřejněn v časopise Transfuze a hematologie dnes.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 9. Smlouva se SEKK, spol. s r.o.

  Prof. Mayer informoval o stávající smlouvě ČHS se SEKK. Výbor ČHS proti znění smlouvy nemá námitek. Smlouva je i nadále platná.

  Prof. Čermák informoval následně o jednání s Dr. Budinou, ředitelem SEKK, které se týkalo podpisu zástupce ČHS na certifikátech SEKK. Výbor souhlasil s tím, že certifikáty budou podepisovány i nadále Prof. Čermákem, místopředsedou ČHS.

 10. Červená kniha

  Prof. Mayer shrnul přípravy revidovaného vydání Červené knihy ČHS. Prof. Mayer už obdržel od autorů 7 hotových kapitol do Červené knihy. Další kapitoly by měly být hotové do konce prázdnin.

  Kniha vyjde primárně elektronicky, ale část nákladu bude i tištěná. Bude zahrnovat maligní i nemaligní hematologii, avšak zatím bez kapitol týkajících se koagulační problematiky. Termín vydání do konce roku 2019 zůstává v platnosti.

  Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Mayer

 11. Ústavní stížnost senátorů Senátu České republiky

  Prof. Mayer zmínil další kroky ve věci ústavní stížnosti podepsané některými senátory pod vedením senátora Valenty. Stížnost se týká organizace zdravotní péče v České republice a žádá její revizi. Tato stížnost byla zveřejněna na stránkách Ústavního soudu. Prof. Mayer vypracoval s právníky stanovisko k této stížnosti, které se dominantně týká oblasti hematologie. Toto stanovisko bylo již výborem České hematologické společnosti odsouhlaseno a bylo zaštítěno předsednictvem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. O argumentech z tohoto stanoviska Prof. Mayer jednal i s ministrem zdravotnictví ČR. Stanovisko bude nyní odesláno i Ústavnímu soudu ČR.

  Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

 12. Posudky pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Prof. Čermák připomněl posudky ČHS připravené v období od minulé schůze výboru ČHS. Jde o posudky na přípravky Revolade (vypracoval Prof. Čermák), Darzalex (vypracoval Prof. Hájek), Feroger (vypracoval Prof. Čermák), Imbruvica (vypracoval Prof. Trněný), léčivých přípravků s obsahem látek pegfilgrastim a lipegfilgrastim (vypracoval Prim. Jindra), Cresemba (vypracoval Prof. Ráčil) a Vessel Due F (vypracoval Doc. Blatný).

  Výbor ČHS vyjádřil s těmito zprávami souhlas. Výbor rovněž souhlasil, že odměna za posudky, které se autoři posudků vzdali, bude připsána na účet ČHS.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Mayer a Prof. Čermák

 13. Predikce spotřeby centrových léků

  Prof. Mayer uvedl, že materiály připravené ČHS, které se týkají predikce spotřeby centrových léčiv pro hematologickou onkologii, se staly podkladem pro tvorbu nové úhradové vyhlášky. V příštím roce by mělo dojít k navýšení plateb na tuto péči o 23 %.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 14. VILP

  Prof. Papajík informoval o indikaci léčby ibrutinibem u lymfomu z buněk plášťové zóny. Zmínil formulář CRF. Upřesnil, že terapie by měla být podávána pouze v Centrech vysoce specializované hematologické péče. Registr tohoto VIPLu bude spravovat Kooperativní lymfomová skupina a Institut biostatistiky a analýz.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 15. Žádost Ministerstva zdravotnictví o vyjádření se k vzdělávacímu programu farmaceutů

  Prof. Mayer informoval o žádosti Ministerstva zdravotnictví ke vzdělávacímu programu absolventů farmaceutické fakulty, jehož výstupem je možnost vedení hematologické laboratoře bez náležitého vzdělání požadovaného vzdělávacím program Klinická hematologie a transfuzí služba ve věstníku MZd. Odmítavé Stanovisko k uvedenému programu vypracovala Dr. Mikulenková.

  Prof. Čermák doplnil informace o tom, že Katedra Hematologie a TL byla pověřena ze strany IPVZ vypracováním programu kontinuálního vzdělávání. K vypracování byla určena komise složená z přednášejících v IPVZ, která konstatovala, že základní podmínkou kontinuálního vzdělávání obecně je vypracování jednotného systému povinných kreditů. Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 16. Novinky z oblasti vykazování genetických výkonů

  Prof. Čermák podal na PSZV MZd žádost o sdílení některých kódů germinálního genomu. Společnost lékařské genetiky (SLG) povolila ČHS sdílení indikací vyšetření germinálního genomu u vybraných vrozených chorob krvetvorby /hemofilie a další krvácivé choroby, vrozené anemie, trombocytopenie a granulocytopenie/. Pracovní skupina pro seznam výkonů MZD ani plátci ZP se k žádosti zatím oficiálně nevyjádřily. Prof. Čermák dále informoval o zaslání žádosti o sdílení kódu „Zavedení centrálního katetru cestou periferní žíly“ společně se souhlasem garantující internistické společnosti na PSZV MZd.

 17. Atestační otázky a hematologie jako základní obor pro vzdělávání v rámci intenzivní péče

  Prof. Čermák informoval o nových atestačních otázkách a požádal členy výboru o připomínkování těchto otázek.

  Na žádost některých onkohematologických center bude podán návrh, aby absolventi oboru Hematologie a TL, jenž je základním oborem, mohli absolvovat některé nadstavbové kurzy, např. akutní medicína. Dosud byly kurzy pořádány jen pro atestanty z interny či ARO. Prof. Mayer požádal prof. Čermáka, aby vedl tato jednání a na tomto dále pracoval.

  Výbor ČHS vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Čermák

 18. Posudky pro Evropskou komisi

  Prof. Doubek zmínil vypracování zpráv pro Evropskou komisi o léčivech hydroxyurea, chlorambucil a 6-merkaptopurin. Ve zprávách je zdůrazněno, že tato léčiva, i když jde o léčiva používaná už velmi dlouhou dobu, jsou stále nepostradatelná v léčbě některých hematologických onemocnění a jejich stažení z trhu by výrazně negativně ovlivnilo péči o hematologické pacienty.

 19. Hematologický newsletter

  Prof. Mayer informoval o přípravách newsletteru ČHS. Newsletter bude vydávat nakladatelství Solen. Prof. Mayer bude jednat s možnými sponzory tohoto newsletteru. První číslo by mělo vyjít koncem roku 2019. Dále informoval o nutnosti aktualizace webu ČHS a jeho zprofesionalizování.

  Výbor odsouhlasil koncepci newsletteru a pověřil prof. Mayera dalším jednáním v této věci i ve věci webu ČHS.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Mayer

 20. Laboratorní doporučení na vyšetření lupus antikoagulans

  Dr. Mikulenková představila doporučení pro vyšetření lupus antikoagulans, které připravili členové LS ČHS pod vedením Dr. Zavřelové z OKH FN Brno. Doporučení přijala Laboratorní sekce ČHS a schválila i Společnost pro trombózu a hemostázu.

  Výbor ČHS tato doporučení schválil.

 21. Akreditované kvalifikační kurzy nejen pro zdravotní laboranty, průběh jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR a zpráva o konferenci Železnohorky 2019

  Paní Pavlíková uvedla, že akreditované kvalifikační kurzy pro zdravotní laboranty nemají dobrou odbornou kvalitu. Na MZ ČR proběhlo jednání a rozhodlo se o nutnosti tyto programy zastavit a přepracovat ve spolupráci s NCO NZO a s odbornými společnostmi.

  Výbor ČHS tento záměr podpořil.

  Dále paní Pavlíková informovala o konferenci zdravotních laborantů Železnohorky 2019, které se zúčastnilo přes 300 osob.

  Výbor zval tuto informaci na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 22. Různé

  1. Úhrada lenlidomidu v maintenance terapii u mnohočetného myelomu po autologní transplantaci. Prof. Maisnar, host jednání, představil podklady k docílení této úhrady, které připravila Česká myelomová skupina (CMG). CMG požádala ČHS o podporu tohoto stanoviska. Prof. Mayer doplnil, že zjistí, jak podpořit úhradu této terapie a jak vyřešit potřebné procesní záležitosti. Upozornil rovněž, že by jednání o úhradě léčiva měl vést především výrobce léčiva.

   Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
   Zodpovídá Prof. Mayer

  2. Prof. Čermák informoval o plánovaných atestačních zkouškách, které proběhnou 20. a 21. 6. 2019 v Olomouci. Další atestace budou koncem listopadu ve FN Královské Vinohrady.
  3. Výbor ČHS na návrh Dr. Mikulenkové schválil MUDr. Charváta jako zástupce naší společnosti v OV Ml ČIA na další volební období.
  4. Výbor ČHS potvrdil Mgr. Malíkovou (VFN Praha) a Mgr. Mikešovou (FNKV) jako zástupkyni naší společnosti v RAKL (Rada pro akreditaci klinických laboratoří).
  5. Zástupce jednoho pracoviště požádal o výjimku z personálních minim pro jeho pracoviště. Výbor se shodl na tom, že personální minima jsou jasně daná a výjimku nelze udělit.
  6. Dr. Mikulenková se zeptala na tvorbu nových stanov ČHS a požádala o možnost volit vysokoškolského zástupce Laboratorní sekce do výboru ČHS samostatně. Prof. Mayer uvedl, že stanovy budou postupně připravovány a všechny náležitosti bude projednávat s právníkem.
  7. Prof. Faber připomněl, že Revizní komice ČHS pracuje na výroční zprávě, která bude umístěna následně na internetových stránkách. Dále zmínil situaci s rukopisy do Transfuze a hematologie dnes. Rukopisy do redakce přichází a další čísla budou naplněna. Tento měsíc bude zahájen provoz zkušební verze webového portálu Transfuze a hematologie dnes.
  8. Doc. Žák upozornil na výpadky dodávek léčiv daunorubicin a fludarabin. Doc. Žák navrhl, že připraví dopis pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, v níž na tuto věc upozorní. Doc. Žák rovněž informoval, že vypracuje stanovisko ČHS k léčivu cidofovir. Výbor Doc. Žáka pověřil napsáním dopisu a stanoviska.
  9. Prof. Mayer informoval, že Cenu České lékařské společnosti JEP dostane letos Prof. Kvasnička.
  10. Prof. Mayer informoval o zprávě k preparátu Hemlibra, kterou připravil Doc. Blatný. Hemlibra bude na základě této zprávy hrazena v navrhovaných indikacích.
  11. Prof. Mayer výbor ČHS uvědomil o dopisu, který ČHS zaslala advokátní kancelář Bird a Bird k léčivu Truxima a jeho úhrady v indikaci nehodgkinských lymfomů. Dopis advokátní kancelář vypracovala ve spolupráci se společností EGIS.
  12. Prim. Jindra informoval o kongresu EBMT, který se bude konat v České republice v roce 2021. O dalším vývoji bude výbor ČHS dále informovat.

Termín a místo další schůze:

říjen nebo listopad 2019

Zapsal: Prof. Doubek
Kontroloval: Prof. Mayer