Zápis č. 6 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 4. 11. 2019 ve Fakultní nemocnici Motol

Přítomni: Čermák, Doubek, Jindra, Kouřilová, Mayer, Papajík, Pavlíková, Ráčil, Starý, Žák
Omluveni: Faber, Mikulenková, Pospíšilová, Žáčková
Hosté: Dušek, Hájek, Trka

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a schůzi vedl předseda ČHS Prof. Mayer. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze, přijímání pacientů v centrech specializované hematologické péče a Národní onkologický registr

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze a program jednání.

  Prof. Mayer se vrátil ke svému úkolu podle minulého zápisu, kdy se výbor dohodl, že ředitelům fakultních nemocnic, kde jsou centra intenzivní hematologické péče, má být napsán dopis se žádostí o maximální podporu těchto pracovišť, neboť z okresních pracovišť jsou hlášeny poměrně velké problémy s kapacitou center a s odesíláním pacientů na specializované pracoviště. Prof. Mayer řekl, že znovu mluvil s primářem Kesslerem, který reprezentuje centra „rozšířené hematologické péče“ a prim. Kessler mu sdělil, že se situace určitým způsobem zlepšila. Výbor ale jednoznačně doporučil takové stanovisko naformulovat a rozeslat, poněvadž situaci nadále považuje za velmi vážnou. Prof. Mayer tento dopis připraví neprodleně. Prof. Čermák konstatoval, že v pražských centrech se problematika přijímání nezlepšila.

  Dále Prof. Mayer referoval o Národním onkologickém registru a jeho inovacích. Vzhledem k tomu, že nemá ještě podklady o změnách v NOR, podá další zprávu na příštím jednání výboru NOR.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS> Zodpovídá: Prof. Mayer

 2. Prezentace předsedy České hematologické společnosti ve Zdravotním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Prof. Mayer přednesl prezentaci, kterou měl v Poslanecké sněmovně a která se týkala problémů s úhradami centrových léčiv, nárůstu prevalence hematologických onemocnění a výhledu do budoucna.

  Prof. Čermák podpořil aktivity ČHS v této oblasti, především nutnost neustálého informování veřejnosti o této problematice a nutnost trvalého jednání s plátci. Ve stejném duchu se vyjádřil i doc. Žák.

  Prof. Hájek připomněl vhodnost spolupráce s pacientskými organizacemi v tlaku na plátce péče.

  Výbor vzal tuto prezentaci na vědomí.

 3. Predikce vývoje počtu pacientů a nákladů v segmentu centrové léčby a klasifikační systém CZ-DRG verze 2.0

  Prof. Dušek, ředitel ÚZIS, představil aktualizovanou predikci vývoje počtu pacientů a nákladů v segmentu centrové léčby. Představil základní datové zdroje pro predikci včetně horizon scanning. Uvedl, že hematologie je jednou z oblastí medicíny, ve které zatím nedochází k „erozi“ (generifikaci) cen léčby a lze tedy předpokládat další nárůst nákladů na léčbu. Podtrhl roli odborných společností v jednáních o nákladných léčivech i roli v přípravě korigovaných predikcí a nových predikcí na další roky. Prof. Dušek pošle nové odhady predikcí výboru ČHS do konce roku, aby se k nim odborníci ČHS mohli vyjádřit a mohli je oponovat. Rovněž uvedl nutnost kategorizace léků podle účinnosti.

  Prof. Dušek ve druhé části svého vystoupení představil i koncepci dlouhodobých predikcí nákladů na léčbu a hledání zdrojů do roku 2030.

  V poslední části vystoupení představil Prof. Dušek systém CZ-DRG verzi 2.0. V systému je uvedeno dělení zdravotnických zařízení na typ I (centra) a typ II, které by mělo být zachováno, i když v jiné podobě, i v dalších verzích systému CZ-DRG. Postupně by měla být odbourávána paušální platba za zdravotnické výkony. Navíc byly zavedeny CZ-DRG markery, které odlišují náročné pacienty od méně náročných. Tyto markery by měly být vykazovány všemi zdravotnickými zařízeními.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí a dohodl se na připomínkování další verze systému CZ-DRG.

 4. Nová laboratorní legislativa

  Prof. Trka, host jednání výboru, připomněl EU Medical Device Legislation, která nařizuje, že každá laboratorní metoda musí mít certifikaci pro laboratorní diagnostiku (IVD), což ale může ohrozit diagnostiku pomocí metod vyvinutých in house. Respektive in house metodu lze použít jen v případě, že in house metoda je lepší než IVD metoda dostupná na trhu. Prof. Trka vyzval, aby se odborníci i z řad ČHS účastnili dalších jednání o zavedení této legislativy v rámci České republiky.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí a s účastí na jednáních souhlasil.

 5. Problematika mnohočetného myelomu

  Prof. Hájek představil nové léčebné kombinace, které budou do konce roku 2019 schváleny pro léčbu mnohočetného myelomu. Uvedl, že v příštím roce by neměl být nárůst schválení nových léčebných kombinací tak významný jako letos. Od roku 2023 lze očekávat exspiraci patentů pro IMIDy, tedy částečné snížení nákladů na léčbu myelomu.

  Prof. Hájek vyzval zástupce ČHS k tomu, aby se snažili při jednáních o úhradách se SÚKL rozšiřovat indikační kritéria pro nasazení nových léčiv.

  Uvedl navíc, že od roku 2017 je dostupnost léčby v rámci České republiky pro pacienty s mnohočetným myelomem nerovnoměrná.

  Dále se Prof. Hájek věnoval registrům a udržitelnosti dat v registrech.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 6. Nové smlouvy s VZP o úhradách léčiv

  Prof. Mayer uvedl, že stále probíhají jednání s VZP o úhradách vybraných léčiv, které nemají v některých indikacích úhradu nebo nejsou registrované. Odborná společnost spolu s VZP vytvořila komisi, která připraví seznam léčiv, pro které by měla pojišťovna úhradu schvalovat v rychlém režimu.

  Prof. Papajík za ČHS připraví ve spolupráci s dalšími členy výboru seznam léčiv, o jejichž úhradě bude ČHS s VZP jednat.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Papajík

 7. Přijetí nových členů ČHS, sjezd ČHS a Cena ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství v ČHS. Do ČHS se hlásí 17 osob. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Břesková Žaneta, Nemocnice Říčany, a.s., Laboratorní sekce, Sekce zdravotních laborantů
  • Jelínková Eva, Mgr., FN Brno, Sesterská sekce
  • Jurová Markéta, Mgr., FN Brno, Sesterská sekce
  • Kraffová Monika, MUDr., FNKV Praha, Laboratorní sekce, Transplantační sekce
  • Koldušková Klára, Ing., FN Plzeň
  • Kozelka Jiří, Mgr., Nemocnice Litoměřice, a.s.
  • Kvetková Anežka, MUDr., FN Brno
  • Marková Barbora, MUDr., Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Prchlíková Adéla, MUDr., FN Brno
  • Prouzová Zuzana, MUDr., FN Motol
  • Racková Markéta, MUDr., FN Motol
  • Slabíková Pavlína, Mgr., Aeskulab k.s. Brno
  • Sotakova Viera, MUDr., BA, Nemocnice Na Bulovce Praha
  • Strmisková Markéta, Nemocnice Hustopeče, Sekce zdravotních laborantů
  • Svobodová Nela, Mgr.,FN Olomouc
  • Šmídová Monika, RNDr., FN Plzeň
  • Vajdáková Denisa, MUDr., FN Brno

  Prof. Starý dále uvedl, že z důvodu mateřské/rodičovské dovolené žádají o snížení členského příspěvku na 50,- Kč tyto členky výboru: MUDr. Eliška Benýšková, Mgr. Markéta Fiala, Mgr. Petra Hauserová, MUDr. Silvia Jínková, MUDr. Zuzana Kapitáňková, MUDr. Michaela Kořánová, MUDr. Monika Krutská, MUDr. Kateřina Machálková, MUDr. Daša Rezková, Mgr. Zuzana Rydrychová, MUDr. Markéta Ryšavá a MUDr. Jitka Šlechtová. Dále uvedl, že MUDr. Jitka Horská z důvodu odchodu do starobního důchodu žádá o prominutí platby členského příspěvku. Výbor snížení či pominutí členských příspěvků uvedeným členům schválil.

 8. Jednání u úhradách CAR-T lymfocytů a vyšetření pomocí NGS

  Prof. Mayer připomněl probíhající jednání o úhradách CAR-T lymfocytů a vyšetření pomocí sekvenovýní další generace (NGS).

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 9. Reakce Ministerstva zdravotnictví na tiskovou konferenci ČHS

  Prof. Mayer připomněl tiskovou konferenci, kterou svolala ČHS, a na které bylo upozorněno na nárůst prevalence hematologických pacientů a na problémy úhrady drahých léčiv pro tyto pacienty. Uvedl, že MZ ČR se hodlá podněty z tiskové konference zabývat.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 10. Bulletin Hematologie

  Prof. Mayer informoval o přípravě dalších čísel bulletinu České hematologické společnosti a vyzval členy výboru k přípravě materiálů pro další čísla, která by měla informovat především o důležitých akcích týkajících se hematologie.

  Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Mayer

 11. Červená kniha

  Prof. Mayer shrnul přípravy revidovaného vydání Červené knihy ČHS. Prof. Mayerovi už chybí jen 3 kapitoly, které by měly být napsané do konce roku.

  Kniha vyjde primárně elektronicky, ale část nákladu bude i tištěná. Bude zahrnovat maligní i nemaligní hematologii, avšak zatím bez kapitol týkajících se koagulační problematiky. Termín vydání se mění na rok 2020.

  Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Mayer

 12. Zprávy pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Prof. Čermák připomněl posudky ČHS připravené v období od minulé schůze výboru ČHS. Jde o posudky na přípravky Venclyxto (vypracoval Prof. Doubek), přípravky s účinnou látkou rituximab (vypracovali Prof. Papajík, Prof. Doubek, Prof. Mayer), přípravky s účinnou látkou nilotinib a imatinib (vypracoval Prof. Mayer), Noxafil (vypracoval Prof. Mayer), Adcetris (vypracoval Prim. Belada), Trisenox (vypracovali Doc. Szotkowski a Prof. Papajík), Itrakonazol (vypracoval Prof. Čermák), Adriblastina (vypracoval Prof. Čermák), Farydak (vypracoval Prof. Hájek), Darzalex (vypracoval Prof. Hájek), Imbruvica (vypracovali Prof. Papajík, Prof. Doubek), Rixathon (vypracoval Prof. Mayer), Jivi (vypracoval Doc. Blatný), Besponza (vypracoval Dr. Šálek), Revlimid (vypracoval Prof. Hájek), Kyprolis (vypracoval Prof. Hájek), Feroger (vypracoval Prof. Čermák), N-plate (vypracoval Dr. Červinek), přípravky obsahující koagulační faktor VIII bez nebo s von Willebrandovým faktorem (vypracoval Doc. Blatný) a Bortezomib (vypracovali Doc. Pour a Prof. Trněný).

  Výbor ČHS vyjádřil s těmito zprávami souhlas.

 13. Zprávy ze Sekce sester

  Mgr. Kouřilová informovala o první schůzi Sekce sester. Dále připomněla, že se připravuje nový standard pro manipulaci nelékařských zdravotnických pracovníků s cytostatiky.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 14. Věstník Ministerstva zdravotnictví, hematologická centra

  Prof. Mayer informoval o dalším pokroku v přípravě Věstníku, který má definovat hematologická centra. Výbor ČHS připravil komentář ke stávajícímu návrhu věstníku. Nyní čeká na vyjádření Ministerstva zdravotnictví.

 15. Příprava druhého Českého hematologického a transfuziologického sjezdu

  Prof. Papajík informoval o přípravách sjezdu, který se bude konat v Olomouci. Bude se jednat o společný laboratorní a hematologický sjezd a program se bude prolínat. Výbor po diskuzi určil termín sjezdu: sjezd bude konat od neděle do středy 16. 5. až 19. 5. 2021 v NH Collection Olomouc Congress. Výbor ČHS zatím počítá s tím, že by sjezd opět organizovala ČHS se Společnosti transfuzního lékařství a Společnosti pro trombózu a hemostázu. Dále byly diskutovány detaily spolupráce s kolegy ze Slovenska a výběr firmy, která bude konferenci zajišťovat.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Papajík

 16. Zpráva o hospodaření ČHS za rok 2018, návrh plánu na rok 2020, zpráva o činnosti sekce laborantů

  Paní Pavlíková informovala, že stav účtu k 31. 12. 2018 činil 4 698 957,55 Kč. ČHS hospodařila se schodkem 17 459,25 Kč. Stav účtu ČHS ke dni konání schůze byl 4 294 775,35 Kč. Dále byl diskutován finanční plán na rok 2020.

  Paní Pavlíková zmínila, že náklady na rozeslání programů Brněnských hematologických dnů a Pražského hematologického dne budou refundovány z výnosů uvedených akcí.

  Paní Pavlíková následně informovala o spolupráci s ostatními odbornými společnostmi zdravotních laborantů (ČAZL) na přepracování náplně akreditovaných kvalifikačních kurzů (AKK) pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotní laborant (Laboratorní metody) a AKK Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví a AKK Odborné laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví, kterými se dle Zákona 96/2004 Sb. získá odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotní laborant v plném rozsahu. Vypracování zadalo MZd ČR spolu s NCO NZO.

  Paní Pavlíková dále zmínila připomínkování návrhu MZd ČR na změnu odměňování zdravotnických pracovníků k 1. 1. 2021 (novelizace katalogu prací). Cílem návrhu je sjednocení zařazení do platových tříd u srovnatelných, cca 14 nelékařských povolání, mezi nimiž je i zdravotní laborant a odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.

  Paní Pavlíková podala informace o přípravě XXXII. celostátní pracovní konference laborantů a sester v hematologii a transfuzní službě "Pálava 2020" Konference proběhne 29. - 31.3.2020 v Kongres hotelu Galant v Mikulově. V této souvislosti požádala ČHS o finanční podporu činnosti České asociace zdravotních laborantů na rok 2019 ve výši 10 000,- Kč.

  Výbor vzal uvedené informace na vědomí a odsouhlasil finanční podporu ve výši 10 000,- Kč.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: p. Pavlíková

 17. Různé

  1. Prof. Čermák informoval, že Ing. Zábranský nesplňuje kritéria pro posuzovatele NASKL – nemá potřebou 5letou délku praxe.
  2. Prof. Mayer informoval o revizi novely Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací), kterou se upravuje odměňování nelékařských zdravotnických pracovníků  (SŠ, VŠ nelékaři). Problematika řešena již v minulém roce v rámci LS ČHS (Mikulenková). Návrh ČHS odeslán na MZd dne 25. 10. 2019.
  3. Doc. Žák informoval, že na jednání Transplantační sekce ČHS byla diskutována žádost týkající se úhrady léčiva Threosulfan v kategorii H.
  4. Prim. Jindra informoval o chystaném sjezdu EBMT, který proběhne v České republice v březnu 2021.
  5. Prof. Čermák připomněl, že ve FN Královské Vinohrady proběhnou ve dnech 21. až 22. 11. 2019 atestace lékařů a ve dnech 25. - 27. 11. 2019 atestace VŠ nelékařů.

Termín a místo další schůze:

začátek roku 2020, termín bude upřesněn.

Zapsal: Prof. Doubek
Kontroloval: Prof. Mayer