Zápis č. 8 z korespondenční schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané ve dnech 15. - 22. 5.2020

Schůze se účastnili a hlasovali: Čermák, Doubek, Jindra, Mayer, Mikulenková, Papajík, Pospíšilová, Starý, Žák

Zasedání korespondenční schůze výboru ČHS vedl předseda ČHS prof. Mayer. Tématem schůze bylo hlasování o udělení Ceny České hematologické společnosti za nejlepší publikaci s hematologickou problematikou v roce 2019. Do soutěže se přihlásilo 6 autorů původních vědeckých prací publikovaných v impaktovaných časopisech a dvě monografie. Komise posuzující jednotlivé práce jmenovaná výborem ve složení prof. Čermák, prof. Papajík a doc. Žák navrhla výboru ocenit dva autory původních prací a neudělit cenu za nejlepší monografii. Členové výboru s tímto návrhem vyslovili souhlas.

Výbor České hematologické společnosti udělil Cenu ČHS za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie v roce 2019 ve výši 30 000,- Kč

  • MUDr. Markétě Kubričanové Žaliové, Ph.D. z Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol, Praha za soubor prací:
    1. Žaliová M, Stuchlý J, Winkowská L, Musilová A, Fišer K, Slámová M, Starková J, Vášková M, Hrušák O, Šrámková L, Starý J, Zuna J, Trka J. Genomic landscape of pediatric B-other acute lymphoblastic leukemia in a consecutive European cohort. Haematologica 2019 Jul;104(7):1396-1406. doi: 10.3324/haematol.2018.204974. Epub 2019 Jan 10.
    2. Žaliová M, Potůčková E, Hovorková L, Musilová A, Winkowská L, Fišer K, Stuchlý J, Mejstříková E, Starková J, Zuna J, Starý J, Trka J. ERG deletions in childhood acute lymphoblastic leukemia with DUX4 rearrangements are mostly polyclonal, prognostically relevant and their detection rate strongly depends on screening method sensitivity. Haematologica 2019 Jul;104(7):1407-1416. doi: 10.3324/haematol.2018.204487. Epub 2019 Jan 10.
  • MUDr. Magdaleně Klánové, Ph.D. z I. interní kliniky-kliniky hematologie 1.LF UK a VFN Praha a Ústavu patologické fyziologie 1.LF UK za práci:
    • Klánová M, Sehn LH, Bence-Bruckler I, Cavallo F, Jin J, Martelli M, Stewart D, Vitolo U, Zaja F, Zhang Q, Mattiello F, Sellam G, Punnoose EA, Szafer-Glusman E, Bolen CR, Oestergaard MZ, Fingerle-Rowson GR, Nielsen T, Trněný M. Integration of cell of origin into the clinical CNS International Prognostic Index improves CNS relapse prediction in DLBCL. Blood 2019 Feb 28;133(9):919-926. doi: 10.1182/blood-2018-07-862862. Epub 2019 Jan 7.

Za výbor ČHS ČLS JEP:

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., předseda
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., vědecký sekretář