Zápis č. 10 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané dne 12. 10. 2020 ve Fakultní nemocnici Brno

Přítomni: Čermák, Doubek, Jindra, Kouřilová, Mayer, Mikulenková, Papajík, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák
Omluveni: Faber (částečně přítomen formou telekonference), Pavlíková
Hosté: Folber

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a schůzi vedl předseda ČHS prof. Mayer. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze a program jednání.

 2. Problematika léků na §16

  Prof. Mayer informoval o jarní schůzi na Ministerstvu zdravotnictví, kde se jednalo o financování hematologické terapie, především o léčivech schvalovaných na §16. Další schůzka na MZd proběhne 15. 10. 2020.

  Rovněž probíhala jednání o nové dohodě o úhradě léčiv předepisovaných na §16, kterou připravila ČHS v létě roku 2020. Tato jednání nebyla ještě uzavřena.

  Prof. Mayer dále informoval o možnostech dalšího financování terapie CAR-T lymfocyty plátci zdravotní péče. Tato jednání stále probíhají a nejsou uzavřena.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 3. Projekt databáze pacientů léčených CAR-T lymfocyty

  Dr. Folber z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno představil návrh společné databáze pacientů léčených CAR-T lymfocyty (CARTooL).

  Databáze by kromě shromažďování dat pacientů indikovaných k léčbě CAR-T lymfocyty mohla sloužit i jako nástroj k hlášení dat do EBMT. Extenzivnější vědecká data by byla nepovinná.

  Prof. Mayer navrhl, aby databázi vlastnila ČHS. Správcem databáze bude Institut biostatistiky a analýz Brno.

  Dr. Folber následně členy výboru seznámil s dosavadními výsledky léčby CAR-T lymfocyty v České republice (informace bude zveřejněna v dalším čísle newsletteru ČHS).

  Výbor vzal tyto informace na vědomí a jednoznačně souhlasil s tím, že v současné době je optimální variantou, aby vlastníkem databáze byla přímo ČHS.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 4. Newsletter ČHS

  Prof. Mayer zmínil aktuality týkající se newsletteru ČHS. Představil příští číslo newsletteru, které je již naplněno příspěvky a vyjde na podzim 2020. Letos by mělo vyjít ještě jedno číslo v prosinci 2020. Do tohoto čísla je možné ještě zasílat příspěvky.

  Prof. Čermák v této souvislosti zmínil, že se v newsletteru měla objevit zpráva o EuroBloodNet. S polu s prof. Doubkem zprávu připraví.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Faber

 5. Kongres EBMT

  Prim. Jindra členy výboru seznámil s aktualitami týkajícími se sjezdu EBMT, který se měl konat v březnu 2021 v Praze. I když už byl připraven kompletní návrh programu (70 přednášek), kongres bude nakonec kvůli stávající epidemiologické situaci odložen. Pravděpodobný termín konání kongresu je březen roku 2022. Program kongresu bude aktualizován v roce 2021.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Jindra

 6. Časopis Transfuze a hematologie dnes

  Prof. Faber telefonicky poreferoval o situaci časopisu Transfuze a hematologie dnes. Uvedl, že proběhlo jednání šéfredaktorů odborných časopisů s ČLS JEP. ČLS JEP vypověděla smlouvu o vydávání časopisů vydavatelství Mladá fronta. Asi 10 dalších vydavatelů následně předložilo nabídky na vydávání odborných časopisů ČLS JEP.

  Prof. Faber navrhuje přejít k vydavatelství Solen, s níž má ČHS dobrou zkušenost s vydáváním newsletteru ČHS. Vydavatelství má i kvalitní redakční systém.

  Finanční situace časopisu Transfuze a hematologie dnes je stabilní. Třetí číslo vyjde v říjnu 2020. Do konce roku pak vyjde ještě jedno číslo Transfuze a hematologie dnes.

  Prof. Mayer navrhl kontaktovat nakladatelství Solen a rovněž opět ČLS JEP, aby bylo ohledně vydavatele jasno do začátku roku 2021.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí a souhlasil s dalším postupem.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Faber

 7. Problematika Laboratorní sekce

  Dr. Mikulenková informovala o dvou schůzích Laboratorní sekce ČHS; květnová schůze proběhla online, zářijová prezenčně. Průběžně se aktualizují doporučení LS ČHS, která jsou starší 5 let; aktualizovaná doporučení jsou umístěna ve své nové podobě na web ČHS.

  LS připravila a výbor ČHS schválil 3 nové výkony (Analýza tělních tekutin – celkový počet buněk na analyzátoru 96898; Analýza tělních tekutin – preklasifikace diferenciálního počtu buněk na analyzátoru 96899; ACT – aktivovaný čas srážení 96900).

  Dále Laboratorní sekce navrhla a výbor ČHS schválil: RNDr. Margitu Opravilou jako odborného posuzovatele ČIA v rámci odbornosti 818 a RNDr. Veroniku Kaderovou na pozici experta pro oblast Cytometrická diagnostika v oboru hematologie a onkologie v rámci ČIA.

  V přípravě je revize doporučení pro kritické meze. Dále na schůzi řešena problematika vykazování erytroblastů různými pojišťovnami napříč ČR.  V plánu v příštím roce jsou další doporučení a revize stanov Laboratorní sekce.

  Na poslední schůzi LS proběhly volby kandidáta na předsedu; volby vyhrála MUDr. Mikulenková, výbor ČHS ji potvrdil jako novou předsedkyni Laboratorní sekce ČHS.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: dr. Mikulenková

 8. Posudky pro SÚKL a problematika SEKK

  Prof. Čermák připomněl posudky ČHS připravené v období od minulé schůze výboru ČHS. Jde o posudky na přípravky Kyprolis (vypracoval prof. Hájek), Darzalex (vypracoval prof. Hájek), Ultomiris (vypracoval prof. Čermák), Azacytidine (vypracoval prof. Čermák), Vidaza (vypracoval prof. Čermák), Ferinject (vypracoval prof. Čermák), terapeuticky zaměnitelné léčivé přípravky s obsahem léčivé látky oxid arsenitý (vypracoval prof. Ráčil), Noxafil (vypracoval prof. Ráčil), Imbruvica (vypracoval prof. Doubek), Besponsa (vypracoval dr. Šálek), Blincyto (vypracovali dr. Šálek, dr. Folber a prof. Doubek), Cablivi (vypracoval dr. Folber), Opdivo (vypracovala dr. Móciková), Venclyxto (vypracoval prof. Mayer), Gazyvaro (vypracoval prof. Trněný), Nplate (vypracoval dr. Červinek), Elocta (vypracoval doc. Blatný), Hemlibra (vypracoval doc. Blatný), Rixathon (vypracovali prof. Papajík a prof. Doubek), Glivec (vypracovali dr. Žáčková a prof. Doubek), léčiva Bondronat, Holmevis, Iasibon, Ikamentin, Bonefos, Lodronat (vypracoval doc. Pour), léčiva s obsahem interferonu (vypracovali dr. Červinek, prof. Doubek a prof. Mayer) a přípravky faktoru VIII a faktoru VIII v kombinaci s von Willebrandovým faktorem (vypracoval doc. Blatný). Prof. Mayer za výbor ČHS vypracoval i stanovisko k léčbě CAR-T lymfocyty pro Lékovou komisi Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

  Výbor ČHS vyjádřil s těmito zprávami souhlas.

  Prof. Čermák vyzval všechny, aby posudky vypracovávali rychle a mohly být včas odeslány do SÚKL.

  Dále prof. Čermák seznámil s plánem externích kontrol SEKK pro rok 2021. Výbor tento plán odsouhlasil.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Čermák

 9. Problematika IVD

  Prof. Mayer a prof. Pospíšilová informovali o směrnici Evropského parlamentu o nutnosti IVD certifikace pro laboratorní metodiky, která má být platná od 26. května 2022. Prof. Mayer navrhl vytvoření pracovní skupiny, která by příslušnou směrnici prostudovala a připravila návrhy řešení této situace. Prof. Čermák navrhl koordinovat spolupráci se Společností lékařské genetiky ČLS JEP. Prof. Starý návrh vytvoření pracovní skupiny podpořil. Výbor se následně domluvil, že ČHS osloví s žádostí o členství v této skupině doc. Machovou Polákovou, prof. Trku, doc. Kriegovou, dr. Ježíškovou a dr. Hrochovou. Za výbor ČHS by byla členem skupiny prof. Pospíšilová.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Pospíšilová a prof. Mayer

 10. Přijetí nových členů ČHS, sjezd ČHS a Cena ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství do ČHS. Do ČHS se hlásí 11 osob. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Břízová Barbora, MUDr., FN Plzeň
  • Fialová Anna, DiS., FN Brno
  • Gahérová Ĺubica, MUDr., FNKV Praha
  • Chena David, Ing., FN Plzeň
  • Jakešová Anežka, Bc., FN Brno
  • Kříž Tomáš, MUDr., FN Plzeň
  • Málek Jan, MUDr., FN Brno
  • Paprota Michael, MUDr., Nemocnice s poliklinikou Havířov
  • Prudková Marie, Mgr., FN Brno
  • Svozilová Hana, Mgr., MU a FN Brno
  • Voldřich Jakub, MUDr., FN Brno

  Prof. Starý dále uvedl, že jménem výboru napsal kondolenci předsedovi Slovenské hematologické společnosti k úmrtí prof. Sakalové. Dále informoval, že ČHS zakoupila smuteční věnec na pohřeb dr. Vorlové.

  Prof. Starý připomněl udělení Ceny ČHS za nejlepší původní vědeckou práci v oboru hematologie za rok 2019.

  Cenu dostala MUDr. Markéta Žaliová, Ph.D. za práce Žaliová M, Stuchlý J, Winkowská L, Musilová A, Fišer K, Slámová M, Starková J, Vášková M, Hrušák O, Šrámková L, Starý J, Zuna J, Trka J. Genomic landscape of pediatric B-other acute lymphoblastic leukemia in a consecutive European cohort. Haematologica 2019 Jul;104(7):1396-1406; a Žaliová M, Potůčková E, Hovorková L, Musilová A, Winkowská L, Fišer K, Stuchlý J, Mejstříková E, Starková J, Zuna J, Starý J, Trka J. ERG deletions in childhood acute lymphoblastic leukemia with DUX4 rearrangements are mostly polyclonal, prognostically relevant and their detection rate strongly depends on screening method sensitivity. Haematologica 2019 Jul;104(7):1407-1416 a MUDr. Magdaléna Klánová, Ph.D. za práci Klánová M, Sehn LH, Bence-Bruckler I, Cavallo F, Jin J, Martelli M, Stewart D, Vitolo U, Zaja F, Zhang Q, Mattiello F, Sellam G, Punnoose EA, Szafer-Glusman E, Bolen CR, Oestergaard MZ, Fingerle-Rowson GR, Nielsen T, Trněný M. Integration of cell of origin into the clinical CNS International Prognostic Index improves CNS relapse prediction in DLBCL. Blood 2019 Feb 28;133(9):919-926 .

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

 11. Příprava druhého Českého hematologického a transfuziologického sjezdu

  Prof. Papajík informoval o přípravách sjezdu. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, která asi potrvá do jara roku 2021, navrhl odsunutí termínu sjezdu na září 2021. Prof. Mayer apeloval na to, aby se sjezd v roce 2021 uskutečnil. Výbor se následně dohodl, že sjezd bude přeložen na září 2021. Zářiový termín už bude definitivní a uskuteční se buď kontaktně, nebo distančně podle epidemiologické situace.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Papajík

 12. Červená kniha

  Prof. Doubek shrnul přípravy revidovaného vydání Červené knihy ČHS.

  Kniha vyjde primárně elektronicky, ale část nákladu bude i tištěná. Konečný rukopis o 950 stranách byl připraven na začátku září 2020. V tuto chvíli pobíhá tisková příprava. Kniha vyjde nejpozději v začátku listopadu 2020. Prof. Doubek výbor seznámil i s očekávanými náklady na vydání.

  Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Doubek

 13. Problematika „středních hematologických center“

  Prof. Mayer informoval o jednáních s VZP ohledně přípravy sítě „středních hematologických center“. V době pandemie COVID-19 ale další jednání neproběhla. Prof. Mayer navrhl s dalšími jednáními vyčkat na zlidnění epidemiologické situace, neboť půjde o poměrně velkou koncepční změnu, kterou je třeba projednat důkladně.

  Výbor s uvedeným návrhem vyslovil souhlas.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 14. Národní onkologický program

  Prof. Mayer informoval o přípravách uvedeného programu, který připravuje MZd ČR. Prof. Mayer zmínil, že v tomto programu musí být zastoupena hematologická onkologie. O tomto požadavku bude informovat MZd, které program připravuje.

  Výbor s uvedeným návrhem vyslovil souhlas.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 15. Různé

  1. Doc. Žák se vrátil k otázce léčiv schvalovaných na §16. Tuto problematiku považuje za nesmírně důležitou a je rád, že se jí výbor zevrubně věnuje.
  2. Prof. Doubek seznámil přítomné s připravovanou atestací z hematologie a transfuzní služby, která proběhne na LF MU Brno 26. a 27. 11. 2020. Na atestaci jsou přihlášeni 3 lékaři.

Termín a místo další schůze:

začátek roku 2021, termín bude upřesněn.

Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: prof. Mayer