Zápis č. 12 ze schůze výboru České Hematologické společnosti ČLS JEP konané online dne 17. 6. 2021

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Mayer, Mikulenková, Papajík, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák
Omluveni: Kouřilová
Hosté: Dušek, Vrbacký

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a schůzi vedl předseda ČHS prof. Mayer. Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně.

 1. Kontrola zápisu z předešlé schůze

  Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze a program jednání.

 2. Problematika léků na §16

  Prof. Mayer informoval o dalších jednáních se zástupci ústředí VZP (Ing. David Šmehlík, MHA) týkajících se financování hematologické léčby, především o léčivech schvalovaných na §16.

  Jednání s plátci o nové dohodě o úhradě léčiv předepisovaných na §16 i nadále probíhají, byť jsou mimořádně svízelná. Prof. Mayer pověřil dalšími jednáními s plátci ohledně léčiv předepisovaných na §16 prof. Žáka.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 3. Národní onkologický program

  Prof. Mayer zmínil problematiku Národního onkologického programu, jeho hlavní cíle a strategie, a dále předal slovo hostu prof. Duškovi z ÚZIS. Prof. Dušek členům výboru doplnil informace k Národnímu onkologickému programu. Dále uvedl, že provádí „audit“ epidemiologických dat pro hematologické malignity v České republice. Členové výboru ČHS budou mít tato data do konce června 2021 k dispozici k připomínkování. Navíc budou mít členové výboru k dispozici další „horizon scanning“ pro hematoonkologickou péči.

  V tuto chvíli ještě nejsou ukončena jednání o hematologické onkologii a jejím národním programu. Výbor hematologické společnosti se shodl, že pro hematologickou onkologii bude výborem ČHS připraven vlastní program. Tento program by měl vycházet z dat, která bude mít ČHS k dispozici od ÚZIS.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí a pověřil prof. Mayera dalšími jednáními.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 4. Projekt databáze pacientů léčených CAR-T lymfocyty

  Prof. Mayer zmínil aktuality ohledně společné databáze pacientů léčených CAR-T lymfocyty (CARTooL). Prof. Mayer jednal s ČLS JEP i IBA ohledně dalšího osudu databáze. Majitelem databáze by měla být i nadále ČHS. Institut biostatistiky a analýz (IBA) bude zhotovitelem a správcem databáze.

  Prof. Mayer navíc zmínil léčivo Tecartus (CAR-T pro pacienty s lymfomem z plášťové zóny). Uvedl, že výrobce léčiva po ČHS požaduje kvalifikovaný odhad pacientů indikovaných k léčbě přípravkem Tecartus. Tento odhad je zapotřebí pro schvalování úhrady léčiva. Prof. Papajík a prof. Žák podpořili to, aby odhad počtu pacientů léčených tímto léčivem provedla ČHS v případě, že odhad neposkytne KLS. Prof. Žák v prvním kroku požádá o odhad počtu pacientů doc. Beladu z jeho pracoviště.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Faber

 5. Sjezd EBMT v Praze 2022

  Prim. Jindra informoval o sjezdu EBMT, který se má konat v Praze 20. až 23. března 2022. Zatím není jasné, zda bude tento sjezd kontaktně nebo distančně. Probíhá aktualizace programu tohoto kongresu.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer

 6. Newsletter ČHS a časopis Transfuze a hematologie dnes

  Prof. Faber zmínil aktuality o newsletteru ČHS. Komentoval obsah příštího čísla newsletteru.

  Prof. Faber rovněž poreferoval o časopisu Transfuze a hematologie dnes. Časopis již má novou grafickou úpravu a zasílání příspěvků a recenze probíhají v online podobě. Prof. Faber vyzval členy výboru k přípravě monotematických čísel Transfuze a hematologie dnes pro rok 2022.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Faber

 7. Problematika IVD

  Prof. Mayer informoval o aktualitách v problematice IVD certifikace pro laboratorní metodiky, která má být platná od 26. května 2022. Prof. Mayer navrhl, aby výbor ČHS vypracoval dokument, v němž by bylo definováno, co je vhodné z diagnostiky na IVD převést a kterou diagnostiku nikoliv, a dále modelový dokument pro validaci laboratorních metod.

  Dr. Mikulenková dodala, že Laboratorní sekce ČHS připravuje metodický pokyn týkající se validace hematologických metod.

  Prof. Pospíšilová uvedla, že pro hematologická vyšetření prováděná pomocí genetických metod bude připraven metodický návod ve spolupráci se Společností lékařské genetiky a genomiky.

  Prof. Starý navrhl, že se spojí s Dr. Kanderovou ohledně přípravy metodického pokynu pro metody prováděné pomocí průtokové cytometrie.

  Prof. Pospíšilová připraví seznam laboratoří, kterých se problematika IVD týká, aby připravili konsensuální dokument k IVD problematice a validacím „home made“ metod. Podobný dokument by měl být připraven i pro metody využívající průtokovou cytometrii.

  Výbor ČHS vyjádřil s tímto postupem souhlas.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: rof. Mayer, dr. Mikulenková, prof. Pospíšilová

 8. Problematika Laboratorní sekce (LS)

  Dr. Mikulenková informovala, že LS ČHS vytvořila nové doporučení k preanalytické fázi vyšetření v hematologii – schváleno výborem ČHS a umístěno na web; v přípravě je doporučení na validaci hematologických metod, které je tvořeno z důvodu Nařízení Evropského parlamentu rady EU 2017/746 o IVD; LS ČHS a výborem ČHS schválena žádost MUDr. Judáskové stát se odborným posuzovatelem ČIA pro odbornost 818; výbor souhlasí s LS s dotazem na odbornost 823 (laboratoř patologie) na povolení sdílet výkony Cytologické stanovení diagnózy I., II. a III. stupně obtížnosti (87513, 87519, 875255). Dr. Mikulenková informovala o nynější situaci některých specializovaných hematologických laboratoří v rámci HOC; v příští revizi dokumentu o HOC doplnit podmínku, že tyto laboratoře jsou součástí HOC.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí a souhlasí s nimi.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: dr. Mikulenková

 9. Posudky pro SÚKL

  Prof. Čermák připomněl posudky ČHS připravené v období od minulé schůze výboru ČHS. Jde o posudky na přípravky Alprolix a Adynovi (vypracovala doc. Čermáková), Venclyxto (vypracoval prof. Doubek), Azacitidin, Reblozyl a Ultomiris (vypracoval prof. Čermák), Polivy (vypracovali doc. Belada), Ninlaro a Darzalex (vypracoval prof. Hájek), Clexane a Refixia (vypracoval doc. Blatný) a mogamulizumab (vypracoval dr. Polívka).

  Výbor ČHS vyjádřil s těmito zprávami souhlas.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Čermák

 10. Přijetí nových členů ČHS, akce pod záštitou ČHS, návrh na Purkyňovu cenu a mobilní aplikace ČHS

  Prof. Starý informoval o žádostech o členství do ČHS. Do ČHS se hlásí 18 osob. Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:

  • Bačová Barbora, MUDr., FNKV Praha
  • Dědičová Lenka, Ing., Nemocnice Ivančice
  • Dudová Kateřina, Bc., FN Olomouc
  • Hasman Luboš, Mgr., KZ, a.s. – OLK Teplice
  • Hechtberger Filip, Bc., Poliklinika AGEL, Dopravní zdravotnictví a.s., Praha
  • Hozová Žaneta, Mgr., Dopravní zdravotnictví a.s., Olomouc
  • Chasáková Kateřina, Mgr., NsP Havířov
  • Kovácsová Flóra, MUDr., FN Brno
  • Lindušková Denisa, Bc., FN Brno
  • Lukáčová Ĺubica, MUDr., FNsP J.A.Reimana Prešov, Slovensko
  • Marek Martin, MUDr., ÚVN Praha
  • Nevoralová Jitka, RNDr., Aeskulab k.s., Mostiště, Velké Meziříčí
  • Skalníková Magdalena, Ing. CSc., CEITEC MU
  • Šmída Michal, Mgr. Ph.D., FN Brno
  • Trnčáková Veronika, RNDr., Nemocnice AGEL, Přerov
  • Urbanová Renata, MUDr. Ph.D., FN Olomouc
  • Vydra Jan, MUDr. Ph.D., ÚHKT Praha
  • Žibřidová Kateřina, MUDr., FN Hradec Králové

  Výbor odsouhlasil snížení členských příspěvků na 50,- Kč pro Cipovovou Andreu, MUDr., Kocourkovou Petru, Mgr., Petrů Janu, MUDr., Plotěnou Evu, Mgr., Poživilovou Ludmilu, MUDr., Schneiderovou Veroniku, MUDr., Vatolíkovou Michaelu, Mgr., Vosáhlovou Vladimíru, MUDr. a Všianskou Pavlu, Mgr. Ph.D. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Starý

 11. Příprava druhého Českého hematologického a transfuziologického sjezdu

  Prof. Papajík seznámil s přípravami sjezdu. Sjezd proběhne 12. – 15. září 2021. V tuto chvíli je připravováno kontaktní setkání. Dne 28. 6. 2021 se uskuteční další schůze organizačního výboru.

  Následně prof. Faber, prof. Mayer a prof. Čermák diskutovali o kvalitě jednotlivých abstrakt, která byla na sjezd zaslána.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Papajík

 12. Nové webové stránky ČHS

  Prof. Žák a dr. Vrbacký ukázali návrh nové grafiky webových stránek ČHS. Prof. Žák uvedl, že by nový web mohl být představen v rámci zářiového sjezdu ČHS.

  Prof. Mayer, prof. Faber a prof. Starý vyjádřili uspokojení nad vizuálním stylem webových stránek. Prof. Čermák a prof. Žák zmínili několik poznámek ke zlepšení www stránek (proklik na zapsané spolky, které jsou zároveň sekcemi ČHS; odkaz na časopis Transfuze a hematologie dnes). Prof. Žák a dr. Vrbacký přislíbili další práci na přípravě www stránek. Obešlou členy výboru ČHS s žádostí o další připomínky a komentáře.

  Výbor vzal tyto informace na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: Prof. Papajík

 13. Červená kniha

  Prof. Mayer vyzval prof. Doubka, aby požádal autory k aktualizaci Červené knihy ČHS. Aktualizace bude provedena do konce roku 2021.

  Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.

  Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS
  Zodpovídá: prof. Mayer a prof. Doubek

 14. Udělení Ceny ČHS za nejlepší publikaci vydanou v roce 2020

  Prof. Starý uvedl, že komise výboru ČHS se shodla na udělení Ceny ČHS za nejlepším publikaci v roce 2020 kolektivu autorů ze Středoevropského technologického institutu a FN Brno za práci Sharma S, Pavlasova GM, Seda V, Cerna KA, Vojackova E, Filip D, Ondrisova L, Sandova V, Kostalova L, Zeni PF, Borsky M, Oppelt J, Liskova K, Kren L, Janikova A, Pospisilova S, Fernandes SM, Shehata M, Rassenti LZ, Jaeger U, Doubek M, Davids MS, Brown JR, Mayer J, Kipps TJ, Mraz M. miR-29 Modulates CD40 Signaling in Chronic Lymphocytic Leukemia by Targeting TRAF4: an Axis Affected by BCR inhibitors. Blood. 2020 Nov 10:blood.2020005627. doi: 10.1182/blood.2020005627 a Zdeňku Královi a Zdeňku Adamovi z FN Brno za monografii Histiocytární neoplazie a další vybrané, velmi vzácné krevní nemoci, Grada, Praha 2020.

  Výbor vyslovil s udělením cen souhlas.

 15. Různé

  1. Prof. Žák zmínil, že do registru léčiva caplacizumab se zapojí i nemocnice Liberec.
  2. Prof. Žák informoval o podzimní atestační zkoušce, která proběhne v Hradci Králové. V této souvislosti prof. Čermák uvedl, že před zkouškou budou muset atestanti absolvovat test a rovněž připravit kazuistické sdělení.
  3. Prof. Doubek připomněl meeting Evropské skupiny pro systémovou mastocytózu (ECNM), který se bude konat v srpnu v Brně (viz www.ecnm2021.eu). Rovněž uvedl, že v příštím roce se bude meeting Evropské pracovní skupiny pro ALL dospělých (EWALL) konat v Praze.
  4. Prof. Faber požádal o odměnu pro MUDr. Soukupovou Maaloufovou za pomoc s přípravou časopisu Transfuze a hematologie dnes. Výbor pro MUDr. Soukupovou Maaloufovou odsouhlasil částku 10 tis. Kč.

Termín a místo další schůze:

září 2021, termín bude upřesněn.

Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: prof. Mayer