Seznam sdílených laboratorních výkonů

Aktualizováno: 21.2.2019

Změny oproti předešlé aktualizaci jsou vyznačené modrou kurzívou.

Výkony sdílené odborností 818 s dalšími odbornostmi

Výkony odbornosti 818 (Hematologická laboratoř) sdílí odbornost 222 (Transfuzní lékařství) a odbornost 202 (Hematologie). Sdílení je pro lékařské odbornosti podmíněno vyhláškou č. 92/2012 Sb. (Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče), vyhláškou o personálních minimech 99/2012 Sb. (Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb) a doporučením Laboratorní sekce ČHS (Nepodkročitelná minima odbornosti 818), vše v platném znění.

102 – angiologie
708 – anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
801 – klinická biochemie
807 – patologická anatomie
813 – laboratoř alergologická a imunologická
823 – laboratoř patologie

Kód ZP Název Odbornost
96125 Rekalcifikační čas a jeho modifikace 801
96163 Krevní obraz základní 801, 813
96169 Stanovení viskozity krve 801, 102
96323 Počet eozinofilů v sekretech 813
96325 Fibrinogen (série) 801
96515 Fibrin degradační produkty kvantitativně 801
96621 Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 801
96623 Protrombinový test 801
96711 Panoptické obarvení nátěru periferní krve nebo aspirátu 801, 813
96713 Zhotovení nátěru 801, 813
96717 LE buňky – preparace a interpretace 813
96815 Cytochemické barvení Sudanovou černí 807, 823
96817 Cytochemické vyšetření alfa-naftylacetátesterázy 807, 823
96819 Cytochemické vyšetření alfa-naftylbutyrátesterázy 807, 823
96821 Cytochemické vyšetření alkalické fosfatázy v neutrofilech 807, 823
96825 Cytochemické vyšetření kyselé fosfatáty a její inhibice kyselinou vinnou 807, 823
96827 Cytochemické vyšetření naftol AS-D chloroacetátesterázy 807, 823
96829 Cytochemické vyšetření PAS reakce 807, 823
96831 Cytochemické barvenívyšetření peroxidázy 807, 823
96833 Cytochemické železa v nátěrech 807, 823
96835 Parakoagulační testy 801
96847 Fibrin/fibrinogen degradační produkty semikvantitativně 801
96891 Tromboelastogram 708

Kódy odbornosti 801 (klinická biochemie) sdílené v odbornosti 818

Kód ZP Název
81225 Haptoglobin - typizace
81229 Fibrin degradační produkty (semikvantitativní stanovení)
81231 Methemoglobin - kvantitativní stanovení
81251 Specielní odběr krve ze žíly u heparinizovaného pacienta
81261 Izolace leukocytů periferní krve pro enzymovou diagnostiku dpm (dědičné poruchy metabolismu)
81451 Hemoglobin volný v plazmě
81629 Vazebná kapacita železa
81641 Železo celkové
81721 Imunoturbidimetrické a/nebo imunonefelometrické stanovení stfr v séru nebo plazmě

Kódy odbornosti 802 (lékařská mikrobiologie) sdílené v odbornosti 818

Kód ZP Název
82145 RRR netreponemový vyhledávací test na syfilis

Kódy odbornosti 813 (laboratoř alergologická a imunologická) sdílené v odbornosti 818

Kód ZP Název
86100 Izolace T a B lymfocytů metodou Dynabeads - statim
86110 Izolace T a B lymfocytů přes Vatu - statim
86111 Statim screening protilátek na panelu 30-ti dárců
86112 Stanovení T a B protilátek prodlouženým testem - statim
86113 Statim cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny AB
86115 Statim cross-match cílený - NIHG
86117 Statim cross-match nepříbuzných dárců prodloužený B lymfocyty
86119 Statim cross-match nepříbuzných dárců prodloužený T lymfocyty
86121 Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny 0 - statim
86123 Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny B - statim
86125 Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny A - statim
86127 Příprava buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů - statim
86129 Určování HLA DR a DQ antigenů metodou Immunobeads - statim
86211 Určování HLA antigenů I. třídy – standartní set
86213 Určování HLA antigenů I. třídy – kombinovaný set
86215 Určování HLA antigenů I. třídy – komerční set
86217 Určení HLA-B27
86219 Určování HLA antigenů II. třídy – standartní set
86221 Určování HLA antigenů II. třídy – kombinovaný set
86223 Určování HLA antigenů II. třídy – komerční set
86225 Určování HLA DR a DQ antigenů metodou Immunobeads
86227 Určování HLA DR a DQ antigenů dvoubarevnou fluorescencí
86237 Určování HLA antigenů I. třídy komerční set - statim
86239 Určování HLA antigenů I. třídy kombinovaný set - statim
86241 Určování HLA antigenů I. třídy standartní set - statim
86243 Určování HLA haplotypů a genotypů z rodinné studie
86245 Určování histokompatibility MLC testem
86311 Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny A
86313 Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny B
86315 Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny AB
86317 Cross-match nepříbuzných dárců jednoduchý skupiny 0
86319 Cross-match nepříbuzných dárců prodloužený T lymfocyty
86321 Cross-match nepříbuzných dárců prodloužený B lymfocyty
86325 Cross-match cílený – NIH metodika
86327 Cross-match s DTT
86411 Stanovení T a B protilátek prodlouženým testem
86413 Screening protilátek na panelu 30-ti dárců
86415 Statim screening protilátek na panelu 100 dárců pomocí DTT
86417 Zmražení lymfocytů přístrojem Planer
86419 Zmražování a uchovávání lymfocytů stupňovité
86421 Rozmrazování lymfocytů
86423 Komplexní vyšetření imunologické kompatibility před transplantací orgánů a tkání
86425 Určení specificity protilátky v séru
86426 Stanovení frekvence prekursorů cytotoxických T lymfocytů
86529 Příprava buněčných suspenzí z tkáňových homogenátů
86530 Lymfocytární reakce smíšená (MLC)
86531 Izolace T a B lymfocytů přes vatu
86535 Izolace T a B lymfocytů metodou Dynabeads
94137 Stanovení transferinu
91139 Stanovení hemopexinu
91145 Stanovení haptoglobinu
91147 Stanovení A2-makroglobulinu
91149 Stanovení A1-antitrypsinu
91427 Izolace mononukleárů z periferní krve gradientovou centrifugací pro typizaci
91429 Izolace mononukleárů z periferní krve gradientovou centrifugací pro kultivace
91431 Zvláště náročné Izolace mononukleárů z periferní krve gradientovou centrifugací (z periferní krve, jiných tělních tekutin a laváží)
91433 Izolace leukocytů sedimentací (buffy coat)
91435 Dvoustupňová izolace granulocytů
91437 Imunofenotypizace buněčných subpopulací dle povrchových antigenů – fluorescenční mikroskopie
91439 Imunofenotypizace buněčných subpopulací dle povrchových antigenů – průtoková cytometrie
91441 Stanovení zastoupení T a B lymfocytů rozetovými testy
91443 Stanovení metabolické aktivity leukocytů chemilumiscenčním testem (nestimulované nebo jedno stimulans)
91463 Průkaz cytotoxických buněk lytickým testem s buňkami značenými 51Cr
91467 Nukleolární test (Smetana)
91555 Screening protilátek na panelu 30-ti dárců pomocí DTT
91557 Určení specificity antiHLA protilátek metodou EIA – základní test
91559 Určení specificity antiHLA protilátek metodou EIA – standartní test
91561 FACS cross match (FCXM) pro transplantace ledviny

Kódy odbornosti 816 (laboratoř lékařské genetiky) sdílené v odbornosti 818

Kód ZP Název
94113 Separace mateřské a plodové tkáně pro choriové biopsie a příprava nádorové tkáně pro další vyšetření.
94115 In situ hybridizace lidské DNA se značenou sondou
94125 Dot Blotting DNA
94127 ELFO nukleových kyselin v polyakrylamidu
94141 Vyšetření chromozomů z krve bez PHA stimulace s rutinním pruhováním
94143 Rutinní vyšetření chromozomů z kostní dřeně přímé
94145 Rutinní vyšetření kostní dřeně přímé a s kultivací s rutinním pruhováním
94147 Vyšetření prometafazických chromozomů z kostní dřeně
94149 Vyšetření chromozomů z kostní dřeně přímé a s kultivací - statim
94183 Štěpení DNA restrikčními enzymy
94185 Southern a northern blotting
94187 Značení klonovaných sond
94189 Hybridizace DNA se značenou sondou
94191 Fotografie gelu
94193 ELFO nukleových kyselin
94195 Syntéza cDNA reverzní transkripcí
94197 Autoradiografie (Lumigrafie) na RTG film
94223 Přímá sekvenace DNA lidského somatického genomu
94225 Izolace a banking lidských nukleových kyselin (DNA, RNA) z velkého množství primárního vzorku s vysokým výtěžkem
94229 In silico analýza dosud nepopsaných variant genomové DNA nebo cDNA lidského somatického genomu
94233 Analýza variant lidského somatického genomu na biočipu
94235 Izolace nukleových kyselin (DNA, RNA) z malého množství primárního vzorku a omezeným výtěžkem
94239 Fragmentační analýza lidského somatického genomu
94333 Analýza lidského somatického genomu metodou MLPA
94337 Analýza lidského somatického genomu metodou kvantitativní PCR v reálném čase (QR-PCR)
94339 Stanovení známé genové varianty lidského germinálního genomu s nízkou a střední penetrancí s primárně intragenerační relevancí
94347 Cílené stanovení privátní mutace lidského somatického genomu
94353 Stanovení známe genové varianty lidského somatického genomu
94365 Analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS)

Kódy odbornosti 817 (laboratoř klinické cytologie) sdílené v odbornosti 818

Kód ZP Název
95119 Cytologické vyšetření kloubní tekutiny

Kódy odbornosti 823 (laboratoř patologie) sdílené v odbornosti 818

Kód ZP Název
87413 Cytologické otisky a stěry za 1-3 preparáty
87415 Cytologické otisky a stěry za 4-10 preparátů
87417 Cytologické otisky a stěry za více než 10 preparátů
87419 Cytologické nátěry sedimentu centrifugované tekutiny – 1-3 preparáty
87421 Cytologické nátěry sedimentu centrifugované tekutiny – 1-3 preparáty
87423 Cytologické nátěry sedimentu centrifugované tekutiny – 1-3 preparáty
87425 Cytologické nátěry z necentrifugované tekutiny – 1-3 preparáty
87427 Cytologické nátěry z necentrifugované tekutiny – 4-10 preparátů
87429 Cytologické nátěry z necentrifugované tekutiny – více než 10 preparátů
87435 Standartní cytologické barvení za 4-10 preparátů
87437 Standartní cytologické barvení za 4-10 preparátů
87439 Speciální cytologické barvení – 1-3 preparáty, jedna metoda
87441 Enzymová cytochemie I.
87443 Enzymová cytochemie I.
87447 Cytologické preparáty zhotovené cytocentrifugou