Informace o založení sekce pro hemostázu a trombózu ČHS ČLS JEP

V průběhu Brněnských hematologických dní byla dne 6.11. 2019 založena Sekce pro hemostázu a trombózu České hematologické společnosti. Jedenáct zakládajících členů schválilo statut sekce a zvolilo předsedu a dva místopředsedy. Předsedou byl zvolen Doc. MUDr. Jan Blatný, PhD., 1. místopředsedou prim. MUDr. Petr Kessler a 2. místopředsedou MUDr. Radomíra Hrdličková.

Z cílů nově založené sekce vybíráme zejména:

  • Koordinovat z hematologického pohledu diagnostiku a léčbu vrozených i získaných poruch krevního srážení v ČR se zvláštním zaměřením na léčbu hemofilie, von Willebrandovy nemoci a dalších vrozených koagulopatií a trombotických stavů.
  • Spolupracovat při přípravě a organizaci národních i mezinárodních projektů týkajících se problematiky hemostázy a trombózy.
  • Spolupracovat s dalšími právnickými osobami a odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně („ČLS JEP“), které se též zabývají oblastmi souvisejícími s problematikou krevního srážení (především s Českým národním hemofilickým programem z.s. a s Českou společností pro trombózu a hemostázu).
  • Na základě pověření výborem České hematologické společnosti („ČHS“) a v souladu s rozvojem oboru vypracovávat a aktualizovat standardní diagnostické a léčebné postupy pro léčbu vrozených, případně získaných koagulopatií a předkládat je odborné veřejnosti a plátcům zdravotní péče.
  • Z pověření výboru ČHS vypracovávat stanoviska týkající se nejrůznějších otázek léčby poruch krevního srážení, vždy však výhradně z odborného medicínského hlediska, nejčastěji formou doporučení.
  • Spolupracovat na tvorbě a podporovat publikační aktivity v odborných časopisech a s jejich pomocí prezentovat výsledky české hematologie dosažené v oblasti poruch krevního srážení.
  • Spolupracovat s plátci zdravotní péče, SÚKL, MZd ČR a ostatními relevantními autoritami v souladu se zájmy ČHS.

Sekce je otevřena dalším zájemcům z řad členů České hematologické společnosti.