Statut sekce pro hemostázu a trombózu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

(Ve znění účinném od 6.11. 2019)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Sekce pro hemostázu a trombózu (dále jen „sekce“) je odbornou sekcí České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně založenou dle § 4 odst. 3 stanov České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
 2. Sekce je dobrovolným sdružením odborníků, majících zájem spolupracovat při diagnostice a léčbě především vrozených, ale i získaných poruch krevního srážení.

II. CÍLE

 1. Koordinovat z hematologického pohledu diagnostiku a léčbu vrozených i získaných poruch krevního srážení v ČR se zvláštním zaměřením na léčbu hemofilie, von Willebrandovy nemoci a dalších vrozených koagulopatií a trombotických stavů.
 2. Spolupracovat při přípravě a organizaci národních i mezinárodních projektů týkajících se problematiky hemostázy a trombózy.
 3. Spolupracovat s dalšími právnickými osobami a odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně („ČLS JEP“), které se též zabývají oblastmi souvisejícími s problematikou krevního srážení (především s Českým národním hemofilickým programem z.s. a s Českou společností pro trombózu a hemostázu).
 4. Na základě pověření výborem České hematologické společnosti („ČHS“) a v souladu s rozvojem oboru vypracovávat a aktualizovat standardní diagnostické a léčebné postupy pro léčbu vrozených, případně získaných koagulopatií a předkládat je odborné veřejnosti a plátcům zdravotní péče.
 5. Spolupracovat s ČNHP, případně i dalšími zainteresovanými organizacemi, na vypracovávání doporučení akreditačních kritérií pro centra péče zabývající se léčbou hemofilie a obdobných vrozených poruch krevního srážení.
 6. Zabývat se edukační činností s cílem dosažení co nejlepší informovanosti o léčbě poruch krevního srážení a jejich výsledcích mezi odbornou i laickou veřejností.
 7. Z pověření výboru ČHS vypracovávat stanoviska týkající se nejrůznějších otázek léčby poruch krevního srážení, vždy však výhradně z odborného medicínského hlediska, nejčastěji formou doporučení.
 8. Z pověření výboru ČHS se účastnit prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkursních akreditačních a jim podobných řízení.
 9. Podílet se na zpracování dat z registrů a databází týkající se problematiky krevního srážení s cílem získat co nejpřesnější epidemiologická data a data o prognostických faktorech, léčebných postupech a výsledcích. V této činnosti spolupracovat s dalšími subjekty, včetně ČNHP a ČSTH.
 10. Spolupracovat na tvorbě a podporovat publikační aktivity v odborných časopisech a s jejich pomocí prezentovat výsledky české hematologie dosažené v oblasti poruch krevního srážení.
 11. Spolupracovat s plátci zdravotní péče, SÚKL, MZd ČR a ostatními relevantními autoritami v souladu se zájmy ČHS.

III. ČLENSTVÍ

 1. Sekce je otevřena všem odborníkům hlásícím se k cílům sekce. Členem sekce nemůže být zástupce a/nebo zaměstnanec společnosti/organizace vyrábějící či distribuující léky a/nebo zdravotnické přípravky.
 2. Členství v sekci je podmíněno členstvím v ČHS ČLS JEP.
 3. O přijetí za člena a zániku členství rozhoduje členská schůze sekce. Seznam členů sekce vede předseda sekce a je rovněž přístupný na internetových stránkách sekce.
 4. Členství v sekci vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství v sekci (přihlášku lze podat i elektronicky – emailem). Každý člen sekce má volební právo.
 5. Členství v sekci zaniká:
  1. úmrtím člena,
  2. vystoupením na základě prohlášení, a to dnem doručení tohoto prohlášení,
  3. zánikem sekce,
  4. vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze sekce, zejména pro neplnění členských povinností nebo porušení statutu sekce.
 6. Prezentovat ve formě přednášek, posterů, článků či jinak výsledky a data vyplývající ze společné práce sekce lze jen na základě souhlasu členské schůze sekce (lze i elektronicky, emailem). Bez souhlasu však může každé pracoviště prezentovat vlastní výsledky, pokud se nejedná o multicentrickou klinickou studii či projekt probíhající v rámci celé sekce s předem definovaným způsobem zveřejnění.
 7. Každý projekt sekce musí být předem schválen členskou schůzí sekce, která také stanoví hlavního koordinátora projektu a principy autorství, spoluautorství a prezentace (lze i elektronicky, emailem).

IV. ORGANIZACE SEKCE

 1. Sekce volí předsedu a dva místopředsedy.
 2. O pozici předsedy nebo místopředsedy se může ucházet každý člen sekce. Volba orgánů se opakuje každé čtyři roky a všem orgánům končí funkční období okamžikem volby orgánů nových. Volby řídí stávající předseda sekce.
 3. Volba předsedy probíhá pomocí tajného hlasování všech členů sekce.
 4. Úlohou předsedy je svolávat sekci a jednat za ni v duchu závěrů sekcí přijatých.
 5. Spolu s volbou předsedy volí sekce v tajném hlasování na čtyřleté funkční období i prvního a druhého místopředsedu. 1. místopředseda přejímá úlohu předsedy v době jeho nepřítomnosti. Stejně tak v případě nepřítomnosti 1. místopředsedy přejímá jeho úlohu 2. místopředseda. V případě, že jakýkoli místopředseda odstoupí z funkce před uplynutím funkčního období předsedy, je funkční období nově zvoleného místopředsedy svázáno s funkčním obdobím stávajícího předsedy.
 6. Volba orgánů je jednokolová. Ke zvolení předsedy a místopředsedů je nezbytné, aby pro jednoho kandidáta hlasovala nadpoloviční většina všech členů sekce. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, volba se opakuje. Do opakované volby se kandidáti musí znovu přihlásit a mohou se přihlásit i kandidáti noví.
 7. O zvolení předsedy a místopředsedy informuje sekce výbor ČHS. Předseda sekce 1x ročně informuje výbor ČHS o činnosti sekce.
 8. Nejvyšším orgánem sekce je členská schůze sekce. Ta se schází dle potřeby, nejméně však 1x do roka. Členská schůze sekce dále schvaluje všechny prezentace vycházející ze studií, projektů či analýz sekce, a to jak na konferencích, seminářích a dalších obdobných akcích, tak v odborném tisku. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů sekce (lze i elektronicky, emailem).

V. PRŮBĚH JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

 1. Členskou schůzi sekce svolává předseda písemným/elektronickým vyrozuměním všech členů sekce dle potřeby, nejméně však 1x do roka. Předseda je zároveň povinen svolat zasedání sekce nejdéle do 1 měsíce, pokud je o to písemně požádán alespoň 1/3 členů.
 2. Právo účastnit se schůze sekce a hlasovat mají všichni členové sekce.
 3. Pro účely stanovení usnášeníschopnosti členské schůze se požadovaná dolní hranice pro počet členů přítomných při hlasování nestanovuje. Rozhodnutí a závěry jednání sekce jsou přijímány veřejným hlasováním. K přijetí je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Program jednání členské schůze musí být rozeslán všem členům sekce minimálně měsíc před termínem schůze.
 4. Kromě povinné členské schůze alespoň jednou ročně, lze dílčí záležitosti řešit i formou elektronické komunikace (emailem).

VI. ZMĚNA A ÚPRAVY STATUTU

 1. Změnu statutu může navrhnout každý člen sekce. Změna musí být projednána na nejbližším zasedání sekce a závěr je písemně zaznamenán v zápisu jednání a rozeslán všem členům. Ke změně statutu sekce dochází v případech, kdy se změnou souhlasí nejméně 2/3 všech členů sekce.