Zápisy ze schůzí
laboratorní sekce

Zápis průběhu zakládající schůze Sekce pro hemostázu a trombózu České hematologické společnosti, dne 6.11. 2019, od 12:30 do 14 h v hotelu Internacional, Brno

Přítomni (podle prezenční listiny, v abecedním pořadí, bez titulů):

Jan Blatný Jan, Zdeňka Hajšmannová, Antonín Hluší, Radka Hrdličková, Petr Kessler, Světlana Köhlerová, Miroslav Penka, Jana Ullrychová, Tomáš Votava (bez hlasovacího práva)

Telekonferenčně přítomni: Zuzana Čermáková, Vladimír Komrska, Ester Zápotocká

Program:

  1. J. Blatný seznámil přítomné s návrhem na založení Sekce pro hemostázu a trombózu na základě rozhodnutí výboru ČHS z 3.6.2019
  2. J. Blatný představil návrh statutu, program a cíle Sekce pro trombózu a hemostázu. S návrhem statutu se měli všichni přítomní možnost seznámit předem (zasláno emailem, k dispozici na webu ČHS)
  3. Všichni přítomní s hlasovacím právem (T Votava nehlasoval, neboť dosud není zprocesována jeho přihláška za člena ČHS) hlasovali pro založení sekce a schválili navržený statut sekce v původním znění. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Poté bylo přistoupeno k volbě předsedy a místopředsedy.
  4. M. Penka navrhl na předsedu sekce J. Blatného, jiný návrh nepadl.
  5. Před tím, než bylo přistoupeno k volbě místopředsedy navrhl M. Penka změnu statutu tak, aby sekce měla jednoho předsedu a dva místopředsedy (1. místopředsedu a 2. místopředsedu). O návrhu se hlasovalo. Nikdo nebyl proti, jeden se zdržel a zbývající přítomní s hlasovacím právem hlasovali pro přijetí tohoto návrhu. Návrh byl přijat a statut upraven.
  6. Navrženi na funkce místopředsedů byli následující kandidáti: R. Hrdličková, P. Kessler, E. Zápotocká a Z. Hajšmannová.
  7. Byla zvolena volební komise ve složení: J. Ullrychová, S. Köhlerová
  8. V tajném hlasování formou hlasovacího lístku, případně SMS, která byla následně na lístek přepsána, byli zvoleni tito funkcionáři sekce: Předseda – J. Blatný, 1. místopředsedou P. Kessler a 2. místopředsedou R. Hrdličková.
  9. Na závěr J. Blatný představil nejbližší akce a plánované aktivity sekce a všem přítomným poděkoval za účast. Připomněl, že sekce je otevřená dalším členům z řad členů ČHS, viz. její statut. Poté bylo jednání ustavující schůze ukončeno.

Zapsala: S. Köhlerová, 7.11.2019