Digitalizované sympozia Brněnské hematologické dny

Úvodní slovo

J. Mayer, Brno

Předsedá: J. Mayer, Brno

Po zhlédnutí přednášek a vyplnění krátkého testu obdrží lékař certifikát s 12 kredity. Zdravotní sestra, laborant a vysokoškolsky vzdělaný odborný pracovník ve zdravotnictví získají po shlédnutí přednášek potvrzení o účásti.

Odborní garanti projektu

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Videopřednášky jsou zařazeny do programu kontinuálního vzdělávání lékařů č. 100836 a je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a garantované Českou asociací sester pod. č. 301/2020

Sympozia jsou aktivní do 19. 11. 2021

Přednášky

Den o leukemiích

Chronická myeloidní leukémie

Koordinátoři: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Vyzvaná přednáška

Diagnosis, Prognostication and Management of Systemic Mastocytosis – Status 2020

Vyzvaná přednáška

BCR – ABL Interaktom jako základ patogeneze CML

T. Gregor

CML v reálném životě v ČR… jak si stojíme ve srovnávání s daty z klinických studií?

P. Bělohlávková

Zkušenosti s léčbou chronické myeloidní lekémie u dětí v éře inhibitorů tyrosinkináz

P. Smíšek

Současné názory na diagnostiku a terapii CML.

E. Faber

Možnosti vysazení dlouhodobé terapie u nemocných s CML.

D. Žáčková

Molekulárně genetické markery v předpovědi remise bez léčby u pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

K. Machová

Ph negativní myeloproliferativní neoplázie

Předsedá: E. Faber, P. Žák

Interferon in the treatment of myeloproliferative neoplasm – can we achieve disease modification?

H. Gisslinger

Analýza myeloproliferací pomocí sekvenování nové generace (MPN panel)

J. Kotašková

Současné názory na diagnostiku a terapii Ph-MPN.

M. Doubek

Databáze MIND, co v ní je?

B. Weinbergová

EHL s FC – co nám naznačila reálná praxe?

Předsedá: M. Penka, J. Blatný

EHL s FC fragmentem VIII a FIX – zkušenosti centra OKH FN Brno

P. Smejkal

Cyklus „ Krvácení a trombóza – mezioborový problém“

Koordinátoři: M. Penka, A. Bulikova

Huleho Slavnostní přednáška

Covid19 asociovaná porucha krevního srážení

D. Karetová

Antifosfolipidový syndrom – introduction

A.Bulikova

Diagnostika u APS

Předsedá: L. Slavík, J. Zavřelová

Diagnostika LA – Současné doporučení ČHS

J. Zavřelová

Sérologická diagnostika antifosfolipidových protilátek – současný stav

D. Jílek

Protilátky proti doméně 1 beta2-glykoproteinu I

L. Slavík

Klinika APS

Předsedá: T. Kvasnička, O. Šimetka

Management trombózy u antifosfolipidových protilátek

T. Kvasnička

Porodnické komplikace u antifosfolipidových protilátek či u antifosfolipidového syndromu

O. Šimetka

Difusní alveolární hemorhagie u antifosfolipidových protilátek či u antifosfolipidového syndromu

M. Doubková

Trombocytopenie a antifosfolipidové protilátky

L.Červinek

Jiná než antitrombotická terapie antifosfolipidového syndromu

A. Bulikova

XV. Brněnské Hematologické dny – závěr

Jiří Mayer